Προεδρικό διάταγμα 51/07 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Καταργούμενες Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Καταργούμενες Διατάξεις

 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου Β, κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται.

 

2. Στις 23-12-2007 καταργούνται:

 

α) Τα άρθρα 3Α παράγραφος 1,4, 5 παράγραφοι 1-3)α, 6, 7)α, 8-10 της κοινής υπουργικής απόφασης 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/1986) απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών, μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1975/440/ΕΟΚ, 1976/160/ΕΟΚ, 1978/659/ΕΟΚ, 1979/923/ΕΟΚ και 1979/869/ΕΟΚ.

 

β) Η απόφαση 1977/795/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12-12-1977 Περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων της Κοινότητας όπως ισχύει.

 

3. Στις 23-12-2013 καταργούνται:

 

Τα άρθρα 3Α παράγραφος 3, 3Β παράγραφοι 1 - 1.4, 5 παράγραφοι 3 εδάφιο Β της κοινής υπουργικής απόφασης 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/1986) απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών, μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1975/440/ΕΟΚ, 1976/160/ΕΟΚ, 1978/659/ΕΟΚ, 1979/923/ΕΟΚ και 1979/869/ΕΟΚ.
Η κοινή υπουργική απόφαση 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196/Β/1988) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, η οποία αποτελεί την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 1980/68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
Η υπ' αριθμόν 2/2001 πράξη υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 15/Α/2001) και η υπ' αριθμόν 4859/726/2001 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 253/Α/2001) που έχουν εκδοθεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 1976/464/ΕΟΚ, εκτός από το άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης αυτής που καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.

 

Β. Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Οι ακόλουθες μεταβατικές διατάξεις ισχύουν για την υπ' αριθμόν 2/2001 πράξη υπουργικού συμβουλίου και την υπ' αριθμόν 4859/726/2001 κοινή υπουργική απόφαση:

 

α) ο κατάλογος προτεραιότητας που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IX του παρόντος, αντικαθιστά τον κατάλογο ουσιών που παρατίθεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς το Συμβούλιο της 22-06-1982 για τις επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον πίνακα Ι της οδηγίας 1976/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

 

β) Για την υπ' αριθμόν 2/2001 πράξη υπουργικού συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 50388/2704/Ε 103/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1866/2003), σχετικά με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Μείωσης της Ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες και τις αναθεωρήσεις του καθώς και την εφαρμογή των Ειδικών Προγραμμάτων Μείωσης της ρύπανσης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω πράξης υπουργικού συμβουλίου, είναι δυνατό να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο παρόν διάταγμα αρχές για τον εντοπισμό των προβλημάτων ρύπανσης και των ουσιών που τα προξενούν σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11, τη θέσπιση ποιοτικών προτύπων και τη λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος διατάγματος.

 

2. Οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι του άρθρου 4 και τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα που θεσπίζονται α) στο Παράρτημα VI β) σύμφωνα με το άρθρο 16 (παράγραφος 5) της οδηγίας 2000/60 γ) σύμφωνα με το Παράρτημα IX για τις ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο προτεραιότητας και δ) σύμφωνα με το άρθρο 13 (παράγραφος 4) του παρόντος για τις ουσίες προτεραιότητας για τις οποίες δεν έχουν καθορισθεί ποιοτικά πρότυπα δυνάμει του άρθρου 16 (παράγραφος 6) της οδηγίας 2000/60/ΕΕ, θεωρούνται ως ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για την εφαρμογή του άρθρου 12 της υπ' αριθμόν 11014/703/Φ104/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 332/Β/2003).

 

3. Για τα συστήματα επιφανειακών υδάτων, οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι που θεσπίζονται δυνάμει του πρώτου σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, συνεπάγονται τουλάχιστον, τη θέσπιση ποιοτικών προτύπων τουλάχιστον το ίδιο αυστηρών με εκείνα που απαιτούνται για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Μείωσης της ρύπανσης των νερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (εδάφιο β) του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.