Απόφαση 11014/03

Απόφαση ΗΠ/11014/703/Φ104/2003: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΗΠ/11014/703/Φ104/2003: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002), (ΦΕΚ 332/Β/2003), 20-03-2003.

 

Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ... (ΦΕΚ 136/Α/1992) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και του άρθρου 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1) και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 473/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2516/1997 Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

6. Την ΗΠ/15393/2332/2002 κοινή Υπουργική Απόφαση Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

7. Την 25535/3281/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α' Κατηγορίας ... κ.λ.π. (ΦΕΚ 1463/Β/2002).

 

8. Την οδηγία 1985/337 του Συμβουλίου της 27-06-1985 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 175/40/1985).

 

9. Την οδηγία 1997/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 03-03-1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 73/5/1997).

 

10. Την οδηγία 19/96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24-09-1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 257/26/ 1996).

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγραφος 2 περίπτωση α) του νόμου 2469/1997 περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/1997), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο Εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Α: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α') κατηγορίας

 

Άρθρο 3: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση

Άρθρο 4: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

 

Κεφάλαιο Β: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α') κατηγορίας

 

Άρθρο 5: Εξαιρέσεις

Άρθρο 6: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση

Άρθρο 7: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 3 της Δεύτερης (Β') κατηγορίας

 

Άρθρο 8: Εξαιρέσεις

Άρθρο 9: Διαδικασία αξιολόγησης

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υποκατηγορίας 4 της Β' κατηγορίας

 

Άρθρο 10: Εξαιρέσεις

Άρθρο 11: Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

 

Κεφάλαιο Ε: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 12: Περιεχόμενο απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Άρθρο 13: Διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων από τη βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ή ανανέωση έργου ή δραστηριότητας

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

 

Παράρτημα Ι: Ορισμοί

Παράρτημα ΙΙ: Ενδεικτικός κατάλογος των σημαντικότερων ρυπογόνων ουσιών που πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, εάν είναι κατάλληλες για τον καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπής

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14-03-2003

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.