Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/01

ΠΥΣ 2/2001: Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο II της οδηγίας 1976/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 04-05-1976


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/2001: Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο II της οδηγίας 1976/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 04-05-1976, (ΦΕΚ 15/Α/2001), 02-02-2001.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ... (ΦΕΚ 136/Α/1992) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και του άρθρου 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

β. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

γ. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1) και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 473/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Κεφάλαιο 1Γ (παράγραφος 4) του νόμου 2647/1998 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α/1998).

 

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παράγραφοι 28 και 29) του προεδρικού διατάγματος 28/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

στ. Την οδηγία [ΕΟΚ] 1976/464/ΕΟΚ περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον του Συμβουλίου της 04-05-1976 και ειδικότερα το άρθρο 7 παράγραφος 3 αυτής.

 

ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση α' του νόμου 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

η. Την με αριθμό 2850/18-04-2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 565/Β/2000).

 

θ. Την με αριθμό [Α] Δ17Α/10/30/Φ.221/23-05-2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 664/Β/2000).

 

ι. Την 2073/402/31-01-2001 κοινή εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας Δημήτρη Θάνου, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Καθορισμός υδατικών περιοχών που επηρεάζονται από απορρίψεις - Μέθοδοι δειγματοληψιών

Άρθρο 5: Πρότυπες μέθοδοι προσδιορισμού

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Ο Πρόεδρος, 01-02-1995.

 

Τα Μέλη

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν καταργήθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 15/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.