Προεδρικό διάταγμα 51/17 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/55/ΕΕ που τροποποιεί την οδηγία 2005/36/ΕΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

Το προεδρικό διάταγμα 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 προστίθεται στοιχείο δ) ως εξής:

 

{δ) την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-11-2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμός 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (κανονισμός ΙΜΙ) (EEL 354/2013 σελίδα 132).}

 

2. Το άρθρο 2 συμπληρώνεται ως εξής:

 

α) στην παράγραφο 1 προστίθεται στο τέλος εδάφιο ως εξής:

 

{Ομοίως, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος καταγωγής.}

 

β) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στο λειτούργημα του συμβολαιογράφου.}

 

3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

 

α) τα στοιχεία στ) και η) της παραγράφου 1 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{στ) επαγγελματική εμπειρία: η πραγματική και νόμιμη άσκηση πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμης μερικής απασχόλησης του σχετικού επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος,

 

η) δοκιμασία επάρκειας: δοκιμασία που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αιτούντος και διενεργείται ή αναγνωρίζεται από την αρχή του άρθρου 54 με σκοπό να αξιολογηθεί η ικανότητα του αιτούντος να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα.

 

Για τη διενέργεια της δοκιμασίας αυτής η αρχή του άρθρου 54 με βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία με την εκπαίδευση του αιτούντος, καταρτίζει κατάλογο των τομέων γνώσεων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή από άλλους τίτλους εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών.

 

Στη δοκιμασία επάρκειας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο αιτών είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή στο κράτος μέλος προέλευσής του. Η δοκιμασία αυτή καλύπτει τομείς γνώσεων που επιλέγονται μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η εν λόγω δοκιμασία μπορεί επίσης να καλύπτει τη γνώση της δεοντολογίας που ισχύει, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για τις οικείες δραστηριότητες.

 

Οι λεπτομερείς κανόνες της δοκιμασίας επάρκειας, καθώς και το νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο αιτών που επιθυμεί να προετοιμαστεί στην Ελλάδα, καθορίζονται από την αρχή του άρθρου 54.}

 

β) στην παράγραφο 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ι), ι)α), ι)β), ι)γ), ι)δ) ως εξής:

 

{ι) επαγγελματική πρακτική άσκηση: με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 4 του παρόντος διατάγματος, μια περίοδος επαγγελματικής πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη, υπό τον όρο ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, και η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος,

 

ι)α) ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα: ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται είτε ότι ο επαγγελματίας πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα σε προσωρινή και περιστασιακή βάση είτε η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για εγκατάσταση στην Ελλάδα,

 

ι)β) δια βίου μάθηση: κάθε γενική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση που έχει λάβει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και επαγγελματική δεοντολογία,

 

ι)γ) επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος: λόγοι οι οποίοι αναγνωρίζονται ως επιτακτικοί στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

ι)δ) Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή μονάδων ECTS: το σύστημα μονάδων για την ανώτατη εκπαίδευση που χρησιμοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης.}

 

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να αποκτήσουν στην Ελλάδα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο διαθέτουν τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής και να το ασκούν στην Ελλάδα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Έλληνες υπηκόους.}

 

β) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η μερική πρόσβαση σε ένα επάγγελμα στην Ελλάδα παρέχεται υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 4ΣΤ του παρόντος διατάγματος.}

 

5. Μετά το άρθρο 4 προστίθενται τα άρθρα , , , , και 4ΣΤ ως εξής:

 

{Άρθρο 4Α: Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα

 

(άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Εκδίδεται ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για τους κατόχους επαγγελματικών προσόντων, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/983 της Επιτροπής της 24-06-2015 (ΕΕL 159, σελίδα 27).

 

2. Εφόσον έχει καθιερωθεί ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος επαγγελματικών προσόντων μπορεί να επιλέξει να υποβάλει αίτηση για μια τέτοια ταυτότητα ή να κάνει χρήση των διαδικασιών που προβλέπονται στους τίτλους ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος.

 

3. Οι αρχές της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου που είναι αρμόδιες για την έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας τηρούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα έως , καθώς και τις προβλεπόμενες στα εν λόγω άρθρα προθεσμίες οι οποίες είναι αποκλειστικές.

 

4. Εάν ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου σκοπεύει να παράσχει υπηρεσίες, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ, πλην αυτών που καλύπτονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 7, η αρχή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εκδίδει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα σύμφωνα με τα άρθρα και . Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα μπορεί να συνιστά, ανάλογα με την περίπτωση, τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 7.

 

5. Εάν ο κάτοχος ενός επαγγελματικού τίτλου σκοπεύει να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι έως ΙΙΙΑ του τίτλου ΙΙΙ ή να παράσχει υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5, η αρχή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου ολοκληρώνει όλες τις προκαταρκτικές ενέργειες όσον αφορά στον ατομικό φάκελο του αιτούντος που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) (αρχείο ΙΜΙ), όπως προβλέπεται στα άρθρα και . Η αρχή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εκδίδει την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, σύμφωνα με τα άρθρα και . Για τους σκοπούς της εγκατάστασης, η έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος εάν υπάρχουν απαιτήσεις εγγραφής ή άλλες διαδικασίες ελέγχου που έχουν τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ήδη πριν από την καθιέρωση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για το εν λόγω επάγγελμα.

 

6. Αρμόδιες αρχές για τη διεκπεραίωση των αρχείων ΙΜΙ και την έκδοση ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων για τα επαγγέλματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/983 της Επιτροπής της 24-06-2015 ορίζονται ως ακολούθως: α) οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τα επαγγέλματα των νοσηλευτών - των υπεύθυνων για γενική περίθαλψη, των φαρμακοποιών (βασικής εκπαίδευσης) και των φυσικοθεραπευτών, β) η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους οδηγούς ορειβασίας και γ) τα επαγγελματικά επιμελητήρια για τους μεσίτες αστικών συμβάσεων. Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας διασφαλίζουν την αμερόληπτη, αντικειμενική και έγκαιρη επεξεργασία των αιτήσεων για τις ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτότητες. Οι αρμόδιες αρχές και το κέντρο υποστήριξης του άρθρου 59Δ ενημερώνουν τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων αιτούντων, σχετικά με τη λειτουργία και την προστιθέμενη αξία μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για τα επαγγέλματα για τα οποία αυτή είναι διαθέσιμη.

 

7. Οι αρχές της παραγράφου 6 κοινοποιούνται στο Τμήμα Ενιαίας Αγοράς και Οριζοντίων Πολιτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο είναι εθνικός συντονιστής του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΝΙΜΙC), καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

8. Ως αρμόδια αρχή για τον εθνικό συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 4Β: Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και δημιουργία ενός αρχείου ΙΜΙ

 

(άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Επιτρέπεται στον κάτοχο επαγγελματικών προσόντων να υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου, που παρέχει η Επιτροπή, το οποίο δημιουργεί αυτομάτως ένα αρχείο ΙΜΙ για τον συγκεκριμένο αιτούντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των καθ' ύλη αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα επιμέρους ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη διεκπεραίωση των γραπτών αιτήσεων για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας.

 

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα έγγραφα που απαιτούνται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/983 της Επιτροπής της 24-06-2015.

 

3. Εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείψεις στα έγγραφα.

 

Ανάλογα με την περίπτωση, η εν λόγω αρχή εκδίδει κάθε αποδεικτικό πιστοποιητικό που απαιτείται δυνάμει του παρόντος και επαληθεύει κατά πόσον ο υποψήφιος είναι νόμιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα και αν όλα τα αναγκαία έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές είναι έγκυρα και αυθεντικά. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α συμβουλεύεται τον αρμόδιο φορέα έκδοσης των εγγράφων και μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα επικυρωμένα αντίγραφα. Σε περίπτωση νέων αιτήσεων από τον ίδιο τον αιτούντα, η αρμόδια αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος δεν δύναται να ζητήσει την εκ νέου υποβολή των εγγράφων που υπάρχουν ήδη στο αρχείο ΙΜΙ και είναι ακόμα έγκυρα.

 

Άρθρο 4Γ: Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών πλην των καλυπτόμενων από το άρθρο 7 παράγραφος 5

 

(άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Οι αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος ελέγχουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο αρχείο IMI και, εντός τριών εβδομάδων, εκδίδουν την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών πλην των καλυπτόμενων από το άρθρο 7 παράγραφο 5. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των ελλειπόντων εγγράφων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4Β παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο ή, εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη λήξη της περιόδου μιας εβδομάδας που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο. Κατόπιν αποστέλλουν την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα απευθείας στην αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνουν σχετικά τον αιτούντα. Η Ελλάδα ως κράτος μέλος υποδοχής απαγορεύεται να ζητήσει οιαδήποτε περαιτέρω δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τους επόμενους 18 μήνες.

 

2. Η απόφαση των αρχών της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος ή η μη έκδοση απόφασης εντός της περιόδου των τριών εβδομάδων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται στο οικείο κατά τις κείμενες διατάξεις ένδικο βοήθημα.

 

3. Εάν ένας κάτοχος ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες σε κράτη μέλη άλλα από εκείνα που αναφέρονταν αρχικά στην αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο εν λόγω κάτοχος υποβάλει αίτηση για ανάλογη επέκταση. Εάν ο κάτοχος επιθυμεί να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του μετά το πέρας της περιόδου των 18 μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνει την αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος παρέχει πληροφορίες για ουσιώδεις αλλαγές της κατάστασης που τεκμηριώνεται στο αρχείο ΙΜΙ που ενδέχεται να απαιτηθούν από την αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος. Οι αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος αποστέλλουν την ενημερωμένη ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα στο οικείο κράτος μέλος υποδοχής.

 

4. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια όλων των κρατών μελών υποδοχής για όσο διάστημα ο κάτοχός της διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του βάσει των εγγράφων και των πληροφοριών που περιέχονται στο αρχείο ΙΜΙ.

 

Άρθρο 4Δ: Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα για εγκατάσταση και για προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5

 

(άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Οι αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος ελέγχουν, εντός ενός μηνός, την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών εγγράφων που περιλαμβάνονται στο αρχείο IMI για τους σκοπούς της έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για εγκατάσταση ή για προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος

 

5. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των ελλειπόντων εγγράφων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4Β παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, ή, εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη λήξη της περιόδου μιας εβδομάδας που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο. Στη συνέχεια, διαβιβάζουν αμέσως την αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής. Οι αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος ενημερώνουν τον αιτούντα για την τύχη της αίτησης ενώ παράλληλα διαβιβάζουν την αίτηση στο κράτος μέλος υποδοχής.

 

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 16, 21, 49Α και 49Β του παρόντος, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος αποφασίζει εάν θα εκδώσει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης που διαβιβάστηκε από το κράτος μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος μπορεί να ζητά πρόσθετες πληροφορίες, ή τη συμπερίληψη επικυρωμένου αντιγράφου εγγράφου, από το κράτος μέλος καταγωγής, ενώ υποχρεούται να παρέχει τις αντίστοιχες πληροφορίες όταν ζητηθούν από το κράτος μέλος υποδοχής το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή της αίτησης. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5, εφαρμόζεται η προθεσμία του ενός μηνός, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τέτοια αίτηση.

 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 και στο άρθρο 14 του παρόντος, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος αποφασίζει εάν θα εκδώσει ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα ή εάν θα επιβάλει στον κάτοχο επαγγελματικού τίτλου αντισταθμιστικά m εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που διαβίβασε το κράτος μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένων αμφιβολιών, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος μπορεί να ζητά πρόσθετες πληροφορίες, ή τη συμπερίληψη επικυρωμένου αντιγράφου εγγράφου, από το κράτος μέλος καταγωγής, ενώ υποχρεούται να παρέχει τις αντίστοιχες πληροφορίες όταν ζητηθούν από το κράτος μέλος υποδοχής το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή της αίτησης. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5, εφαρμόζεται η προθεσμία των δύο μηνών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τέτοια αίτηση.

 

4. Σε περίπτωση που η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος δεν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες που έχει ζητήσει σύμφωνα με το παρόν προεδρικό διάταγμα προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας είτε από το κράτος μέλος καταγωγής είτε από τον αιτούντα, μπορεί να αρνηθεί την έκδοση της ταυτότητας. Η άρνηση αιτιολογείται δεόντως.

 

5. Εάν η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος δεν λάβει απόφαση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου ή δεν διοργανώσει δοκιμασία επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5, η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα θεωρείται ότι έχει εκδοθεί και αποστέλλεται αυτόματα, μέσω του ΙΜΙ, στον κάτοχο επαγγελματικού τίτλου.

 

Η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος έχει τη δυνατότητα να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες τις προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 για την αυτόματη έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας. Εξηγεί τον λόγο της παράτασης και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα. Η παράταση αυτή μπορεί να επαναληφθεί άπαξ και μόνο αν είναι απολύτως αναγκαία, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια των αποδεκτών των υπηρεσιών.

 

6. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος σύμφωνα με την παράγραφο 1 αντικαθιστούν τυχόν αιτήσεις για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους υποδοχής.

 

7. Οι αποφάσεις της αρχής της παραγράφου 6 του άρθρου 4)α του παρόντος που εγκρίνονται δυνάμει των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου ή η μη έκδοση απόφασης από την ως άνω αρχή σε αιτήματα Ελλήνων υπηκόων υπόκεινται στο οικείο κατά τις κείμενες διατάξεις ένδικο βοήθημα.

 

Άρθρο 4Ε: Επεξεργασία και πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

 

1. Με την επιφύλαξη του τεκμηρίου της αθωότητας, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος ενημερώνει εγκαίρως το αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ με πληροφορίες που αφορούν πειθαρχικά m ή ποινικές καταδίκες που αφορούν απαγόρευση ή περιορισμό και που έχουν συνέπειες στην άσκηση των δραστηριοτήτων του κατόχου της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας δυνάμει του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Στο πλαίσιο αυτό η ως άνω αρχή τηρεί τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και του νόμου 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/2006), σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ενσωμάτωση της οδηγίας για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Οι εν λόγω ενημερώσεις περιλαμβάνουν τη διαγραφή πληροφοριών που δεν είναι πλέον απαραίτητες. Ο κάτοχος της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος που έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο αρχείο ΙΜΙ ενημερώνονται αμέσως σχετικά με τυχόν αλλαγές. Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει την υποχρέωση προειδοποίησης που βαρύνει τις αρμόδιες αρχές που διαχειρίζονται αρχεία ΙΜΙ δυνάμει του άρθρου 59Α του παρόντος.

 

2. Το περιεχόμενο των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι επικαιροποιημένο και να περιορίζεται στα ακόλουθα:

 

α) την ταυτότητα του επαγγελματία,

 

β) το σχετικό επάγγελμα,

 

γ) πληροφορίες σχετικά με την εθνική αρχή ή το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση περιορισμού ή απαγόρευσης,

 

δ) το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού ή της απαγόρευσης,

 

ε) την περίοδο ισχύος του περιορισμού ή της απαγόρευσης.

 

3. Πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο ΙΜΙ έχουν μόνο η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος και οι αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τον νόμο [Ν] 2472/1997. Η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος ενημερώνει τον κάτοχο της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας για το περιεχόμενο του αρχείου ΙΜΙ μετά από αίτημα του κατόχου.

 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα περιορίζονται σε αυτές που είναι απαραίτητες για την πιστοποίηση του δικαιώματος του κατόχου της να ασκήσει το επάγγελμα για το οποίο εκδόθηκε, δηλαδή, όνομα του κατόχου, επώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, επάγγελμα, τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης, και το εφαρμοστέο καθεστώς, εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, αριθμό ταυτότητας, χαρακτηριστικά ασφαλείας και αναφορά ενός έγκυρου εγγράφου ταυτότητας. Στο αρχείο ΙΜΙ περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την κτηθείσα επαγγελματική εμπειρία ή τα αντισταθμιστικά m που ίσχυσαν για τον κάτοχο της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας.

 

5. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο αρχείο ΙΜΙ υφίστανται επεξεργασία για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό της διαδικασίας αναγνώρισης αυτής καθεαυτής και ως αποδεικτικό στοιχείο της αναγνώρισης ή της διαβίβασης της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 7. Η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος διασφαλίζει ότι ο κάτοχος μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον κάτοχο να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων ή τη διαγραφή και τον αποκλεισμό του οικείου αρχείου ΙΜΙ. Ο κάτοχος ενημερώνεται για το δικαίωμά του αυτό κατά την στιγμή της έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και του γίνεται σχετική υπόμνηση στη συνέχεια ανά διετία. Η υπόμνηση αποστέλλεται αυτομάτως μέσω του ΙΜΙ όταν η αρχική αίτηση για την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα έχει υποβληθεί μέσω του διαδικτύου.

 

Σε περίπτωση αίτησης για διαγραφή ενός αρχείου ΙΜΙ που συνδέεται με μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα που εκδόθηκε με σκοπό την εγκατάσταση ή την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5, η αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος, παρέχει στον κάτοχο επαγγελματικών προσόντων αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του.

 

6. Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και όλων των αρχείων ΙΜΙ, οι αρχές της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α του παρόντος θεωρούνται υπεύθυνες επεξεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση ζ' του νόμου [Ν] 2472/1997.

 

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι εργοδότες, οι πελάτες, οι ασθενείς, οι δημόσιες αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επαληθεύουν την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας που προσκομίζει σε αυτούς ο κάτοχος της ταυτότητας.

 

Άρθρο 4ΣΤ: Μερική πρόσβαση

 

(άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Η αρμόδια αρχή παραχωρεί μερική πρόσβαση σε μια επαγγελματική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια μόνον όταν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

α) ο επαγγελματίας διαθέτει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα προκειμένου να ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία ζητεί μερική πρόσβαση στην Ελλάδα,

 

β) οι διαφορές μεταξύ της επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκεί νομίμως ο αιτών στο κράτος μέλος καταγωγής και του νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλες, ώστε η εφαρμογή αντισταθμιστικών m σημαίνει ότι ο αιτών θα υποχρεούνταν να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για να έχει πλήρη πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελληνική επικράτεια.

 

γ) η επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί αντικειμενικά να διαχωριστεί από άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα.

 

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη κατά πόσον η επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να ακολουθηθεί αυτόνομα στο κράτος μέλος καταγωγής.

 

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού λόγου γενικού συμφέροντος, ικανού να διασφαλίσει την επίτευξη του σκοπούμενου στόχου και δεν υπερβαίνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

 

3. Οι αιτήσεις με σκοπό την εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με τα κεφάλαια Ι και IV του τίτλου III του παρόντος σε περίπτωση εγκατάστασης.

 

4. Οι αιτήσεις με σκοπό την παροχή προσωρινών και περιστασιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα όσον αφορά επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και ασφάλεια εξετάζονται σύμφωνα με τον τίτλο II του παρόντος διατάγματος.

 

5. Κατά παρέκκλιση από το έκτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 5 και του άρθρου 51 του παρόντος, η επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους καταγωγής μετά την παραχώρηση της μερικής πρόσβασης. Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί τη χρήση αυτού του επαγγελματικού τίτλου στην ελληνική γλώσσα. Επαγγελματίες που επωφελούνται από τη μερική πρόσβαση επισημαίνουν με σαφήνεια στους αποδέκτες υπηρεσιών το πεδίο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

 

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους επαγγελματίες που επωφελούνται από την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων δυνάμει των κεφαλαίων II, III και ΙΙΙΑ του τίτλου III του παρόντος.

 

6. Το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) σε περίπτωση μετακίνησης προς την Ελλάδα, εάν έχει ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη επί ένα τουλάχιστον έτος στο διάστημα των δέκα ετών που προηγούνται της παροχής στο κράτος μέλος εγκατάστασης, εφόσον το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Ο όρος για την άσκηση του επαγγέλματος επί ένα έτος δεν εφαρμόζεται εάν το επάγγελμα είτε η εκπαίδευση για το εν λόγω επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα.}

 

7. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Κατά την πρώτη μετακίνηση από ένα κράτος μέλος προς την Ελλάδα για να παράσχει υπηρεσίες και πριν από την παροχή υπηρεσιών ο πάροχος υποβάλλει με οποιοδήποτε μέσο γραπτή δήλωση στην αρμόδια αρχή.

 

Με την ως άνω δήλωση ο πάροχος γνωστοποιεί στοιχεία, μεταξύ άλλων, σχετικά με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική εγγύηση ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας που καλύπτουν την επαγγελματική του ευθύνη. Η ανωτέρω δήλωση ανανεώνεται μία φορά ετησίως, εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.}

 

β) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

 

i) τα στοιχεία δ) και ε) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{δ) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), την απόδειξη με κάθε μέσον ότι ο πάροχος έχει ασκήσει τις εν λόγω δραστηριότητες επί ένα τουλάχιστον έτος στο διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών,

 

ε) για επαγγέλματα στον τομέα της ασφάλειας, στον υγειονομικό τομέα και για επαγγέλματα που συνδέονται με την εκπαίδευση ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα παιδικής μέριμνας και προσχολικής εκπαίδευσης, βεβαίωση για την απουσία προσωρινών ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή ποινικών καταδικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.}

 

ii) προστίθενται τα στοιχεία στ) και ζ) ως εξής:

 

{στ) για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις για την ασφάλεια των ασθενών, δήλωση σχετικά με τη γνώση του αιτούντος στην ελληνική γλώσσα που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα,

 

ζ) για επαγγέλματα που καλύπτουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16 και τα οποία είχαν κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59Ε παράγραφος 2 του παρόντος διατάγματος, πιστοποιητικό σχετικά με τη φύση και τη διάρκεια της δραστηριότητας, που χορηγείται από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών.}

 

γ) μετά την παράγραφο 2 ακολουθεί η παράγραφος 2)α ως εξής:

 

{2)α. Η υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης από τον πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 παρέχει στον εν λόγω πάροχο δικαίωμα πρόσβασης στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τις πρόσθετες πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών εάν:

 

α) το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο σε τμήματα της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους με διαφορετικό τρόπο,

 

β) οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το εν λόγω επάγγελμα εφαρμόζονται επίσης σε όλους τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους,

 

γ) οι διαφορές στις νομοθετικές ρυθμίσεις για το εν λόγω επάγγελμα δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος σχετιζομένους με τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια των αποδεκτών των υπηρεσιών και

 

δ) η αρμόδια αρχή δεν διαθέτει άλλα μέσα συλλογής των πληροφοριών αυτών.}

 

δ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αρμόδια αρχή εξετάζει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά και χορηγεί, εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών, στην οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και προσδιορίζει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου τον τίτλο που χρησιμοποιεί ο πάροχος. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια αρχή το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για την χορήγηση της βεβαίωσης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της γραπτής δήλωσης της παραγράφου 1 συνοδευόμενης, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και από τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά.}

 

ε) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών, στην περίπτωση των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του τίτλου III, η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών. Ο εν λόγω προηγούμενος έλεγχος επιτρέπεται μόνο εφόσον αποσκοπεί στην αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του παρόχου και εφόσον ο έλεγχος δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

 

Εντός ενός μηνός το πολύ από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον πάροχο σχετικά με την απόφαση της:

 

α) να μην ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα,

 

β) αφού ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα:

 

i) να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, ή

ii) να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών.

 

Εάν συντρέχει κάποια δυσκολία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον πάροχο εντός της ίδιας προθεσμίας σχετικά με την αιτία της καθυστέρησης. Η δυσκολία επιλύεται εντός μηνός από την εν λόγω ενημέρωση και η απόφαση οριστικοποιείται το αργότερο εντός δύο μηνών μετά την επίλυση της δυσκολίας.

 

Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την εκπαίδευση που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία, και στο βαθμό που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας ή των γνώσεων, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της δια βίου μάθησης για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα, η αρμόδια αρχή οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που του έλειπαν. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σε αυτή τη βάση εάν θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η παροχή υπηρεσίας πρέπει να μπορεί να αρχίζει εντός ενός μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση κατ' εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου.

 

Μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

 

Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν επαληθευθεί τα επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται βάσει του ελληνικού επαγγελματικού τίτλου.}

 

8. Στο άρθρο 8 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η αρμόδια αρχή μπορεί, σε περίπτωση αιτιολογημένων αμφιβολιών, να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που έχει σχέση με τη νομιμότητα της εγκατάστασης και την ορθή συμπεριφορά του παρόχου καθώς και με την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει να ελέγξει τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών, μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους εκπαίδευσης του παρόχου υπηρεσιών στο βαθμό που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση ουσιωδών διαφορών, πιθανόν ζημιογόνων για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια. Η αρμόδια αρχή παρέχει αντίστοιχα τις σχετικές πληροφορίες, όταν ζητηθούν από το κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 58 του παρόντος. Σε περίπτωση μη ρυθμιζόμενων νομοθετικά επαγγελμάτων στην Ελλάδα, τα κέντρα υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 59Δ μπορούν επίσης να παράσχουν αυτές τις πληροφορίες.}

 

9. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

 

α) το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 13 και του άρθρου 14 παράγραφος 6)α ορίζονται τα ακόλουθα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων:}

 

β) το σημείο ii) του στοιχείου γ) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ii) είτε νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή, στην περίπτωση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, κύκλος επαγγελματικής εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση, με ικανότητες που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες για το επίπεδο β', ισότιμος με το επίπεδο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο i), εφόσον η εν λόγω εκπαίδευση παρέχει συγκρίσιμο επαγγελματικό επίπεδο και προετοιμάζει για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου ευθυνών και καθηκόντων, με την προϋπόθεση ότι το δίπλωμα συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κράτους μέλους καταγωγής,}

 

γ) τα στοιχεία δ) και ε) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{δ) δίπλωμα που βεβαιώνει ότι ο κάτοχος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών και όχι άνω των τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, το οποίο μπορεί επιπλέον να εκφράζεται με αντίστοιχο αριθμό μονάδων ECTS, σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου, και, εάν συντρέχει περίπτωση, την επιτυχή ολοκλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτείται συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών,

 

ε) δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, το οποίο μπορεί επιπλέον να εκφράζεται με αντίστοιχο αριθμό μονάδων ECTS, σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλο ίδρυμα ανάλογου επιπέδου και, εάν συντρέχει περίπτωση, την επιτυχή ολοκλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτείται συμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών.}

 

10. Στο άρθρο 12 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης που πιστοποιεί εκπαίδευση του άρθρου 11, ακόμη και ως προς το οικείο επίπεδο, κάθε τίτλος εκπαίδευσης ή σύνολο τίτλων εκπαίδευσης που χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης εντός της Ένωσης, υπό καθεστώς πλήρους ή μερικής παρακολούθησης, στο πλαίσιο ή εκτός επίσημων προγραμμάτων, έχει αναγνωριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει στον κάτοχό του τα ίδια δικαιώματα ανάληψης ή άσκησης επαγγέλματος, ή προετοιμάζει για την άσκηση του επαγγέλματος.}

 

11. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Προϋποθέσεις αναγνώρισης

 

1. Εάν για την ανάληψη ή την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος απαιτείται στην Ελλάδα η κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων, η αρχή του άρθρου 54 παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης του οικείου επαγγέλματος και της άσκησής του, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες, στους αιτούντες που είναι κάτοχοι της βεβαίωσης επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 που απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στην επικράτειά του.

 

Η αρχή του άρθρου 54 ελέγχει αν οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης εκδίδονται από μια αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους.

 

2. Η δυνατότητα ανάληψης του επαγγέλματος και η άσκησή του, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται επίσης στους αιτούντες οι οποίοι έχουν ασκήσει το εν λόγω επάγγελμα πλήρους απασχόλησης για ένα έτος ή για ισοδύναμη συνολική διάρκεια σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο το εν λόγω επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, και οι οποίοι διαθέτουν μία ή περισσότερες βεβαιώσεις επάρκειας ή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο το σχετικό επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο.

 

Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους,

 

β) πιστοποιούν την προετοιμασία του κατόχου τους για την άσκηση του οικείου επαγγέλματος.

 

Η μονοετής επαγγελματική εμπειρία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν μπορεί, ωστόσο, να απαιτείται εάν οι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών πιστοποιούν ότι έλαβε νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

3. Η αρχή του άρθρου 54 αποδέχεται το επίπεδο που βεβαιώνεται, δυνάμει του άρθρου 11, από το κράτος μέλος καταγωγής, καθώς και το πιστοποιητικό με το οποίο το κράτος μέλος καταγωγής πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και ο κύκλος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) σημείο ii), είναι ισοδύναμη με το επίπεδο που προβλέπεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) σημείο i).

 

4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και από το άρθρο 14, η αρμόδια ελληνική αρχή μπορεί να απορρίψει την αίτηση ανάληψης και άσκησης του επαγγέλματος σε κατόχους βεβαίωσης επάρκειας που κατατάσσεται στο στοιχείο α) του άρθρου 11 εάν ο εθνικός τίτλος εκπαίδευσης που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στην επικράτειά του εμπίπτει στο στοιχείο ε) του άρθρου 11.}

 

12. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την αρμόδια αρχή του άρθρου 54 να απαιτεί από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ' ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν:

 

α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση στην Ελλάδα,

 

β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών.}

 

β) στην παράγραφο 2 το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παρέκκλιση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο δύναται να εφαρμοστεί μόνον εάν παρέλθουν τρεις μήνες, αφότου η Επιτροπή λάβει από την αρχή του άρθρου 54 όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρέκκλιση, χωρίς να θεσπίσει εκτελεστική πράξη με την οποία να ζητά την άρση της σχεδιαζόμενης παρεκκλίσεως ως ακατάλληλης ή αντίθετης με τη νομοθεσία της Ένωσης.}

 

γ) στην παράγραφο 3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Κατά παρέκκλιση από την αρχή του δικαιώματος του αιτούντος να επιλέξει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 μπορεί να προσδιορίσει είτε μία περίοδο προσαρμογής είτε μία δοκιμασία επάρκειας σε περίπτωση που:

 

α) ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 11, υποβάλει αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του εφόσον ο εθνικός επαγγελματικός τίτλος που απαιτείται κατατάσσεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 11, ή

 

β) ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται στο στοιχείο β) του άρθρου 11, υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του, εφόσον ο εθνικός επαγγελματικός τίτλος που απαιτείται κατατάσσεται στα στοιχεία δ) και ε) του άρθρου 11.

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σε περίπτωση που ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 11 υποβάλει αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του, εφόσον ο εθνικός επαγγελματικός τίτλος που απαιτείται κατατάσσεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 11, η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 δύναται να επιβάλει τόσο περίοδο προσαρμογής όσο και δοκιμασία επάρκειας.}

 

δ) οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Για λόγους εφαρμογής των παραγράφων 1 και 5, νοούνται ως τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί οι τομείς των οποίων η γνώση, οι αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο μετανάστης παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα.

 

5. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται δεόντως τηρούμενης της αρχής της αναλογικότητας. Ειδικότερα, εάν η αρχή του άρθρου 54 προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή την υποβολή του σε δοκιμασία επάρκειας, πρέπει καταρχάς να εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας του ή μέσω δια βίου μάθησης, για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή μερικώς, την ουσιώδη διαφορά για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 4.}

 

ε) μετά την παράγραφο 6 προστίθενται παράγραφοι 6)α και 6)β ως εξής:

 

{6)α. Η απόφαση επιβολής μιας πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή μιας δοκιμασίας επάρκειας πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση. Ειδικότερα, στον αιτούντα πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 

α) το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων που απαιτείται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων που κατέχει ο αιτών σύμφωνα με την ταξινόμηση που ορίζεται στο άρθρο 11 και

 

β) οι ουσιαστικές διαφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και οι λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω διαφορές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εμπειρίας ή μέσω δια βίου μάθησης για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα.

 

6)β. Η αρχή του άρθρου 54 υποβάλλει τον αιτούντα στη δοκιμασία επάρκειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το αργότερο εντός έξι μηνών μετά την αρχική απόφασή της για την υποβολή του στη δοκιμασία αυτή.}

 

13. Το άρθρο 15 καταργείται.

 

14. Στο άρθρο 21 η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η ανάληψη και η άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού, νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή και φαρμακοποιού εξαρτώνται από την κατοχή τίτλων εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2 αντιστοίχως, οι οποίοι πιστοποιούν ότι ο επαγγελματίας έχει αποκτήσει, κατά τη συνολική διάρκεια της εκπαίδευσής του, κατά περίπτωση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες και ικανότητες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 6, στο άρθρο 31 παράγραφος 7, στο άρθρο 34 παράγραφος 3, στο άρθρο 38 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 3 και στο άρθρο 44 παράγραφος 3.}

 

15. Μετά το άρθρο 21 προστίθεται το άρθρο 21Α ως εξής:

 

{Άρθρο 21Α - Διαδικασία γνωστοποίησης

 

(άρθρο 1 παράγραφος 16 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη νομοθεσία, τις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται για τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης στα επαγγέλματα που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο.

 

Στην περίπτωση των τίτλων εκπαίδευσης που αναφέρονται στο τμήμα 8, η γνωστοποίηση δυνάμει του πρώτου εδαφίου απευθύνεται επίσης και στα άλλα κράτη μέλη.

 

2. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διαβιβάζονται μέσω του IMI.}

 

16. Στο άρθρο 22 προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Η Ελλάδα διασφαλίζει, ενθαρρύνοντας τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, ότι οι επαγγελματίες των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα καλύπτονται από το κεφάλαιο III του παρόντος τίτλου είναι σε θέση να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες και ικανότητές τους ώστε να εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό και να ενημερώνονται για τις επαγγελματικές εξελίξεις. Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται στην Επιτροπή από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.}

 

17. Στο άρθρο 24 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η βασική ιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη φοίτησης, τα οποία μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, και αποτελείται από τουλάχιστον 5.500 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που πραγματοποιείται εντός ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

 

Όσον αφορά επαγγελματίες που ξεκίνησαν τις σπουδές τους πριν από την 01-01-1972, η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο εκπαίδευση δύναται να περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας έξι μηνών υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών.}

 

18. Στο άρθρο 25 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την επικύρωση ενός προγράμματος βασικής ιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, κατά τη διάρκεια του οποίου αποκτήθηκαν οι σχετικές γνώσεις βασικής ιατρικής.}

 

19. Στο άρθρο 27, μετά την παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 2)α ως εξής:

 

{2)α. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 αναγνωρίζει τους τίτλους ειδικευμένων ιατρών που χορηγούνται στην Ιταλία και καταγράφονται στο παράρτημα V σημεία 5.1.2 και 5.1.3 στους ιατρούς που ξεκίνησαν την εκπαίδευση ειδικότητας μετά τις 31-12-1983 και πριν από την 01-01-1991, μολονότι η σχετική εκπαίδευση δεν ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που περιγράφονται στο άρθρο 25, εφόσον ο τίτλος συνοδεύεται από πιστοποιητικό εκδοθέν από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος ιατρός έχει ασκήσει αποτελεσματικά και νόμιμα, στην Ιταλία, τις δραστηριότητες του ειδικού ιατρού στην ίδια ειδικότητα, επί τουλάχιστον επτά συναπτά έτη κατά τη διάρκεια δέκα ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού.}

 

20. Στο άρθρο 28 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εισαγωγή σε ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την επικύρωση ενός προγράμματος βασικής ιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, κατά τη διάρκεια του οποίου αποκτήθηκαν οι σχετικές γνώσεις βασικής ιατρικής.}

 

21. Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση νοσηλευτών υπεύθυνων για γενική περίθαλψη προϋποθέτει είτε:

 

α) ολοκλήρωση γενικής σχολικής εκπαίδευσης 12 ετών, η οποία πρέπει να βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει πρόσβαση σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου, ή

 

β) ολοκλήρωση γενικής σχολικής εκπαίδευσης τουλάχιστον 10 ετών, η οποία βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει πρόσβαση σε επαγγελματική σχολή ή πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτή.}

 

β) στην παράγραφο 3 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εκπαίδευση του νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετείς σπουδές συνολικά, που μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, και συνίστανται σε τουλάχιστον 4.600 ώρες θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης. Η θεωρητική κατάρτιση καλύπτει τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης.}

 

γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η θεωρητική εκπαίδευση ορίζεται ως το μέρος της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση νοσηλευτής λαμβάνει την επαγγελματική γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 6 και 7. Η κατάρτιση παρέχεται από διδακτικό προσωπικό σε θέματα νοσηλευτικής, καθώς και από άλλα αρμόδια πρόσωπα, σε πανεπιστήμια, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμου επιπέδου ή επαγγελματικές σχολές ή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών.}

 

δ) στην παράγραφο 5 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η κλινική κατάρτιση ορίζεται ως το μέρος της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση νοσηλευτής μαθαίνει, στο πλαίσιο ομάδας, σε άμεση επαφή με υγιές ή ασθενές άτομο ή/και σύνολο ανθρώπων, να οργανώνει, να παρέχει και να αξιολογεί την απαιτούμενη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη βάσει των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει. Ο εκπαιδευόμενος νοσηλευτής μαθαίνει όχι μόνο να αποτελεί μέλος μιας ομάδας, αλλά και να είναι επικεφαλής ομάδας που οργανώνει τη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής εκπαίδευσης για τα μεμονωμένα άτομα και τις μικρές ομάδες, στο πλαίσιο του υγειονομικού φορέα ή εντός της κοινότητας.}

 

ε) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η εκπαίδευση για νοσηλευτές υπεύθυνους γενικής περίθαλψης παρέχει την εγγύηση ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

 

α) εκτεταμένες γνώσεις των επιστημών στις οποίες βασίζεται η γενική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής γνώσεως του οργανισμού, των φυσιολογικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς των υγιών και των ασθενών προσώπων, καθώς και των σχέσεων που υφίστανται μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του,

 

β) γνώση της φύσης και της δεοντολογίας του επαγγέλματος και των γενικών αρχών που αφορούν την υγεία και την περίθαλψη,

 

γ) προσήκουσα κλινική πείρα, η οποία πρέπει να επιλέγεται για τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και να έχει αποκτηθεί υπό τον έλεγχο ειδικευμένων νοσηλευτών και σε χώρους όπου ο αριθμός του ειδικευμένου προσωπικού και ο εξοπλισμός είναι κατάλληλοι για την περίθαλψη των ασθενών από νοσηλευτές,

 

δ) ικανότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία από τη συνεργασία με το προσωπικό αυτό,

 

ε) εμπειρία από τη συνεργασία μαζί με άλλους επαγγελματίες του υγειονομικού τομέα.}

 

ζ) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Οι τίτλοι σπουδών νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω επαγγελματίας είναι ικανός να εφαρμόζει τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες, ανεξάρτητα από το εάν η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή σε επαγγελματική σχολή ή μέσω προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσηλευτών:

 

α) ικανότητα να διαγιγνώσκει αυτόνομα την απαιτούμενη νοσηλευτική περίθαλψη χρησιμοποιώντας θεωρητικές και κλινικές γνώσεις και να σχεδιάζει, οργανώνει και παρέχει νοσηλευτική περίθαλψη στους ασθενείς βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχεία α), β) και γ) με σκοπό τη βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματος,

 

β) ικανότητα να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους παράγοντες του τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της συμμετοχής στην πρακτική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχεία δ) και ε),

 

γ) ικανότητα να ενθαρρύνει άτομα, οικογένειες και ομάδες να υιοθετούν υγιεινό τρόπο ζωής και φροντίδα του εαυτού τους βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχεία α) και β),

 

δ) ικανότητα να θέτει σε εφαρμογή με αυτονομία άμεσα m για την προστασία της ζωής και να εκτελεί m σε καταστάσεις κρίσης και καταστροφών,

 

ε) ικανότητα να παρέχει ανεξάρτητα συμβουλές σε ανθρώπους που χρειάζονται περίθαλψη και στους συγγενείς τους, να τους καθοδηγεί και να τους στηρίζει,

 

στ) ικανότητα να εξασφαλίζει ανεξάρτητα την ποιότητα της νοσηλευτικής περίθαλψης και να την αξιολογεί,

 

ζ) ικανότητα να επικοινωνεί με αναλυτικό και επαγγελματικό τρόπο και να συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας,

 

η) ικανότητα να αναλύει την ποιότητα της περίθαλψης με σκοπό να βελτιώνει την άσκηση του επαγγέλματος ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη.}

 

22. Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 2 καταργείται,

 

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Αναγνωρίζονται τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης μαιών που:

 

α) έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία, σε μαίες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση πριν από την 01-05-2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 31, και

 

β) που βεβαιώνεται με πτυχίο bachelor το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται:

 

i) στο άρθρο 11 της πράξης της 20-04-2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004, αριθμ. 92, pos. 885 και του 2007, αριθμ. 176, pos. 1237) και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 11-05-2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/ μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαμών (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 υπ' αριθμόν 110, pos. 1170 και του 2010 αριθμ. 65, pos. 420), ή,

 

ii) στο άρθρο 52.3 σημείο 2 του νόμου της 15-07-2011 για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2011, αριθμ. 174, pos. 1039) και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 14-06-2012 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαιευτών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2012, pos. 770),με στόχο να εξακριβωθεί ότι ο νοσοκόμος έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο μαιών/μαιευτών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία καθορίζονται για την Πολωνία στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2.}

 

γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όσον αφορά τους ρουμανικούς τίτλους νοσηλευτή υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, ισχύουν μόνον οι ακόλουθες διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων:

 

Στην περίπτωση των υπηκόων των κρατών μελών που εκπαιδεύτηκαν ως νοσηλευτές υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη στη Ρουμανία και των οποίων η κατάρτιση δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθορίζονται στο άρθρο 31, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη τον ακόλουθο τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω τίτλος συνοδεύεται από πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νόμιμα τις δραστηριότητες νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη στη Ρουμανία, περιλαμβανομένης της ανάληψης πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης των ασθενών, επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού:

 

α) Certificat de competențeprofesionale de asistentmedicalgeneralist με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε școalăpostliceală, το οποίο βεβαιώνει ότι η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από την 01-01-2007,

 

β) Diplomă de absolvire de asistentmedicalgeneralist με σύντομες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρτιση άρχισε πριν από την 01-10-2003,

 

γ) Diplomă de licență de asistentmedicalgeneralist με μακροχρόνιες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο βεβαιώνει ότι η κατάρτιση άρχισε πριν από την 01-10-2003.}

 

23. Στο άρθρο 34 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών, οι οποίες μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS και συνίστανται σε τουλάχιστον 5.000 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης πλήρους παρακολούθησης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το πρόγραμμα του παραρτήματος V, σημείο 5.3.1., και οι οποίες πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.}

 

24. Το άρθρο 35 τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου προϋποθέτει την ολοκλήρωση και επικύρωση της βασικής οδοντιατρικής εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 34 ή την κατοχή των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 23 και στο άρθρο 37.}

 

β) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

 

i) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα πλήρους παρακολούθησης είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών ή οργανισμών. Συνεπάγονται την προσωπική συμμετοχή του οδοντιάτρου που εκπαιδεύεται για την ειδικότητα στη δραστηριότητα και στις ευθύνες του εκάστοτε ιδρύματος.}

 

ii) το τρίτο εδάφιο καταργείται.

 

25. Στο άρθρο 37 προστίθενται οι παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης οδοντιάτρων, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τους τίτλους αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 21 σε περιπτώσεις όπου οι αιτούντες άρχισαν την κατάρτισή τους στις ή πριν από τις 18-01-2016.

 

4. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 αναγνωρίζει τους τίτλους εκπαίδευσης ιατρού που χορηγούνται στην Ισπανία σε επαγγελματίες που έχουν αρχίσει την πανεπιστημιακή ιατρική εκπαίδευσή τους μεταξύ 01-01-1986 και 31-12-1997, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές.

 

Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει ότι τηρήθηκαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) ο εν λόγω επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τριετείς σπουδές οι οποίες πιστοποιούνται από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές ως ισοδύναμες με την κατάρτιση που αναφέρεται στο άρθρο 34,

 

β) ο εν λόγω επαγγελματίας άσκησε πράγματι νομίμως και πρωτίστως τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 36 στην Ισπανία επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού,

 

γ) ο εν λόγω επαγγελματίας επιτρέπεται να ασκεί ή ασκεί πράγματι νομίμως και πρωτίστως τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 36, υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους τίτλου εκπαίδευσης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο για την Ισπανία στο παράρτημα V σημείο 5.3.2.}

 

26. Το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πενταετείς θεωρητικές και πρακτικές σπουδές πλήρους παρακολούθησης, οι οποίες μπορούν επιπροσθέτως να εκφράζονται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, που πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, και αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.4.1.}

 

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου παρέχει την εγγύηση ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

 

α) προσήκουσα γνώση των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες του κτηνιάτρου και της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές,

 

β) προσήκουσες γνώσεις της δομής, των λειτουργιών, της συμπεριφοράς και των φυσιολογικών αναγκών των ζώων, καθώς και τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτροφή, τη διατροφή, την ευημερία, την αναπαραγωγή και την υγιεινή εν γένει,

 

γ) τις κλινικές, επιδημιολογικές και αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών των ζώων, συμπεριλαμβανομένων της αναισθησίας, της ασηπτικής χειρουργικής και του ανώδυνου θανάτου, είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες, καθώς και ειδική γνώση των ασθενειών που μπορεί να μεταδίδονται στον άνθρωπο,

 

δ) επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την προληπτική ιατρική, μεταξύ άλλων ικανότητες που σχετίζονται με τις έρευνες και την πιστοποίηση,

 

ε) προσήκουσα γνώση της υγιεινής και της τεχνολογίας κατά την παραγωγή, βιομηχανική παρασκευή και θέση σε κυκλοφορία των ζωοτροφών ή ζωικής προέλευσης τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, περιλαμβανομένων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση και την ερμηνεία των σχετικών ορθών πρακτικών,

 

στ) γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την υπεύθυνη και ορθολογική χρήση των κτηνιατρικών προϊόντων, με σκοπό την περίθαλψη των ζώων και την κατοχύρωση της ασφάλειας της τροφικής αλυσίδας και της προστασίας του περιβάλλοντος.}

 

27. Το άρθρο 40 τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η εισαγωγή στη μαιευτική εκπαίδευση υπόκειται σε μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον 12 ετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης ή την κατοχή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές σχολές μαιευτικής για την κατεύθυνση I,

 

β) την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.2.2 για την κατεύθυνση II.}

 

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η εκπαίδευση της μαίας/του μαιευτή παρέχει την εγγύηση ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

 

α) λεπτομερείς γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες της μαίας/του μαιευτή, ιδίως της μαιευτικής και της γυναικολογίας,

 

β) προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος,

 

γ) επαρκείς γνώσεις γενικής ιατρικής (βιολογικές λειτουργίες, ανατομία, και φυσιολογία) και φαρμακολογίας στον τομέα της μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεων μεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και της συμπεριφοράς του,

 

δ) επαρκή κλινική πείρα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα που επιτρέπουν στη μαία να μπορεί, ανεξάρτητα και με δική της ευθύνη, στο βαθμό που απαιτείται και εκτός από παθολογικές καταστάσεις, να διαχειρίζεται την προγεννητική φροντίδα, να διεξάγει τον τοκετό και να διαχειρίζεται τις συνέπειές του σε αναγνωρισμένα ιδρύματα, και να επιβλέπει τις ωδίνες του τοκετού και τη γέννηση, τη μεταγεννητική φροντίδα και την ανάνηψη του νεογνού εν αναμονή του ιατρού,

 

ε) προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία συνεργασίας με το εν λόγω προσωπικό.}

 

28. Στο άρθρο 41 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης του σημείου 5.5.2 του παραρτήματος V αναγνωρίζονται αυτομάτως δυνάμει του άρθρου 21, εφόσον πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS και συνίσταται σε τουλάχιστον 4.600 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, τουλάχιστον δε το ένα τρίτο της ελάχιστης διάρκειας αντιπροσωπεύει κλινική εκπαίδευση,

 

β) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS, και συνίσταται σε τουλάχιστον 3.600 ώρες, υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο σημείο 5.2.2. του παραρτήματος V,

 

γ) μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον 18 μηνών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες μονάδες ECTS, και συνίσταται σε 3.000 ώρες υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης ως νοσηλευτή υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο σημείο 5.2.2. του παραρτήματος V και ακολουθείται από επαγγελματική εμπειρία ενός έτους για την οποία χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα με την παράγραφο 2.}

 

29. Το άρθρο 43 τροποποιείται ως εξής:

 

α) μετά την παράγραφο 1 προστίθεται η παράγραφος 1)α ως εξής:

 

{1)α. Όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης μαίας/ μαιευτή, η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 αναγνωρίζει αυτόματα τους εν λόγω τίτλους εάν ο αιτών ξεκίνησε την εκπαίδευση πριν από τις 18-01-2016 και η απαίτηση εισαγωγής στην εν λόγω εκπαίδευση ήταν δεκαετής γενική εκπαίδευση ή εκπαίδευση ισοδύναμου επιπέδου για την κατεύθυνση Ι, ή εάν ολοκλήρωσε εκπαίδευση ως νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη όπως βεβαιώνεται από τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 5.2.2 του παραρτήματος V πριν ξεκινήσει την εκπαίδευση μαίας/μαιευτή που εμπίπτει στην κατεύθυνση ΙΙ.}

 

β) η παράγραφος 3 καταργείται.

 

γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η αρχή του άρθρου 54 αναγνωρίζει τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης στη μαιευτική:

 

α) που έχουν αποκτηθεί στην Πολωνία, σε μαίες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους πριν από την 01-05-2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 40, και

 

β) που βεβαιώνεται με πτυχίο bachelor, το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται:

 

i) στο άρθρο 11 της πράξης της 20-04-2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσηλευτή και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004, αριθμός 92, pos. 885 και του 2007 αριθμός 176, pos. 1237), και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 11-05-2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/ μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαμών (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2004 αριθμός 110, pos. 1170 και του 2010 αριθμός 65, pos. 420) ή

 

ii) στο άρθρο 53.3 σημείο 3 του νόμου της 15-07-2011 για το επάγγελμα του νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2011, αριθμός 174, pos. 1039)· και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 14-06-2012 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσηλευτή και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσηλευτών και μαιών/μαιευτών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας του 2012, pos. 770), με στόχο να εξακριβωθεί ότι η μαία έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο μαιών/ μαιευτών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία καθορίζονται για την Πολωνία στο παράρτημα V, σημείο 5.5.2.}

 

30. Στο άρθρο 44 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο τίτλος φαρμακευτικής εκπαίδευσης βεβαιώνει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, η οποία μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 

α) τέσσερα έτη θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου,

 

β) κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, έξι μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό την εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου αυτού.

 

Ο κύκλος σπουδών που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο περιλαμβάνει τουλάχιστον το πρόγραμμα που περιγράφεται στο σημείο 5.6.1. του παραρτήματος V.}

 

31. Στο άρθρο 45 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου επιπέδου στον τομέα της φαρμακευτικής, που πληροί τους όρους του άρθρου 44, έχουν τη δυνατότητα ανάληψης και άσκησης τουλάχιστον των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 

α) προετοιμασία της φαρμακευτικής μορφής των φαρμάκων,

 

β) παρασκευή και έλεγχος των φαρμάκων,

 

γ) δοκιμή των φαρμάκων σε εργαστήριο δοκιμής φαρμάκων,

 

δ) αποθήκευση, διατήρηση και διανομή των φαρμάκων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης,

 

ε) εφοδιασμός, προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή και διάθεση ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων της απαιτούμενης ποιότητας στα φαρμακεία που είναι ανοιχτά στο κοινό,

 

στ) προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων της απαιτούμενης ποιότητας στα νοσοκομεία,

 

ζ) παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τα φάρμακα αυτά καθαυτά αλλά και με την κατάλληλη χρήση τους,

 

η) αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμακευτικών προϊόντων στις αρμόδιες αρχές,

 

θ) προσωπική στήριξη των ασθενών όταν λαμβάνουν φάρμακα χωρίς συνταγή ιατρού,

 

ι) συμβολή σε τοπικές ή εθνικές εκστρατείες για τη δημόσια υγεία.}

 

32. Το άρθρο 46 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 46: Εκπαίδευση αρχιτεκτόνων

 

1. Η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα περιλαμβάνει:

 

α) συνολικά πέντε έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα που πιστοποιούνται με επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων πανεπιστημιακού επιπέδου ή

 

β) τουλάχιστον τέσσερα έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα που πιστοποιούνται με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση διετούς επαγγελματικής άσκησης σύμφωνα με την παράγραφο 4.

 

2. Η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι η κύρια συνιστώσα των σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι σπουδές διατηρούν την ισορροπία μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής και παρέχουν την εγγύηση τουλάχιστον ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:

 

α) ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις,

 

β) προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου,

 

γ) γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης,

 

δ) προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού,

 

ε) ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και αφετέρου ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα,

 

στ) ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες,

 

ζ) γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης,

 

η) γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού και έργων οικοδομικής και πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων,

 

θ) προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και προστασίας από τις κλιματικές συνθήκες, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης,

 

ι) τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς,

 

ι)α) προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.

 

3. Ο αριθμός ετών ακαδημαϊκών σπουδών που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 μπορεί επιπροσθέτως να εκφράζεται με τις ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.

 

4. Η επαγγελματική πρακτική άσκηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) πραγματοποιείται μόνο μετά από την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ετών σπουδών. Τουλάχιστον ένα έτος της επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

 

Για τον σκοπό αυτό, η επαγγελματική πρακτική άσκηση πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής. Η υπό επίβλεψη πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οιοδήποτε κράτος μέλος.

 

Η επαγγελματική πρακτική άσκηση αξιολογείται από την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής.}

 

33. Το άρθρο 47 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 47: Παρεκκλίσεις από τους όρους εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46, αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί το άρθρο 21: η εκπαίδευση στα πλαίσια των προσπαθειών για την κοινωνική αναβάθμιση ή προγραμμάτων πανεπιστημιακών σπουδών με μερική απασχόληση, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 και πιστοποιείται από εξέταση στην αρχιτεκτονική, που ολοκληρώνεται επιτυχώς από επαγγελματία που εργάζεται επί επτά και πλέον έτη στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπό την εποπτεία ενός αρχιτέκτονα ή ενός γραφείου αρχιτεκτόνων της ημεδαπής. Η εξέταση αυτή, η οποία πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και να ισοδυναμεί προς την εξέταση στο τέλος των σπουδών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β), διεξάγεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δια τριμελών Ειδικών Επιτροπών, αποτελούμενων από πρόσωπα επιστημονικού ή επαγγελματικού κύρους, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα διεξαγωγής της εξέτασης.}

 

34. Το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής:

 

α) μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1)α ως εξής:

 

{1)α. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης στους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που παρατίθενται στο παράρτημα V, εφόσον η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από τις 18-01-2016.}

 

β) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Η Ελλάδα παρέχει στους ακόλουθους τίτλους εκπαίδευσης την ίδια ισχύ στην επικράτειά της με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγεί για τους σκοπούς της ανάληψης και της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα: τίτλο ολοκλήρωσης της τριετούς εκπαίδευσης των Fachhochschulen στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία λειτουργούσε στις 05-08-1985 και έχει αρχίσει το αργότερο στις 17-01-2014, η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 και παρέχει πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 48 στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει του επαγγελματικού τίτλου αρχιτέκτονα, με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση συμπληρώνεται από περίοδο επαγγελματικής πείρας τεσσάρων ετών, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την αρμόδια αρχή στον πίνακα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας που επιθυμεί να επωφεληθεί από τις διατάξεις του παρόντος.}

 

35. Μετά το κεφάλαιο ΙΙΙ προστίθεται κεφάλαιο ΙΙΙΑ με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{Κεφάλαιο IIIA: Αυτόματη αναγνώριση βάσει κοινών αρχών εκπαίδευσης

 

Άρθρο 49Α: Κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης

 

(άρθρο 1 παράγραφος 38 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης νοείται ένα κοινό σύνολο ελάχιστων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης δεν αντικαθιστά εθνικά προγράμματα κατάρτισης εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Για τους σκοπούς της ανάληψης και άσκησης νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, η αρχή του άρθρου 54 αναγνωρίζει στους τίτλους εκπαίδευσης που ελήφθησαν βάσει ενός τέτοιου πλαισίου την ίδια ισχύ με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πλαίσιο πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

 

2. Ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης παρέχει σε περισσότερους επαγγελματίες τη δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των κρατών μελών,

 

β) το σχετικό επάγγελμα στο οποίο εφαρμόζεται κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, ή η εκπαίδευση και η κατάρτιση που οδηγούν στο επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενες στο ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών μελών,

 

γ) το κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων συνδυάζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που ισχύουν τουλάχιστον στο ένα τρίτο των κρατών μελών, είναι άνευ σημασίας εάν οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο γενικής εκπαίδευσης σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στο πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης,

 

δ) το εν λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης βασίζεται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, όπως ορίζεται στο παράρτημα II της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-04-2008 σχετικά με τη θέσπιση του ΕΠΕΠ για τη δια βίου μάθηση (EE C 111, σ.1),

 

ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε υπόκειται σε αυτόματη αναγνώριση δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου III,

 

στ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης έχει προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο,

 

ζ) το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης επιτρέπει σε υπηκόους άλλων κρατών μελών να είναι επιλέξιμοι για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων δυνάμει του εν λόγω πλαισίου χωρίς να πρέπει να είναι πρώτα μέλη επαγγελματικής οργάνωσης ή να είναι εγγεγραμμένοι σε μια τέτοια οργάνωση.

 

3. Οι εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις ή το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για κοινά πλαίσια εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

 

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης σε ειδικότητες επαγγέλματος, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές ειδικότητες αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες στις οποίες η πρόσβαση και των οποίων η άσκηση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενες στα κράτη μέλη, όπου το επάγγελμα υπόκειται ήδη σε αυτόματη αναγνώριση δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου III, αλλά όχι η σχετική ειδικότητα.

 

Άρθρο 49Β: Κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης

 

(άρθρο 1 παράγραφος 38 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης νοείται μια τυποποιημένη δοκιμασία επάρκειας που διατίθεται σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και προορίζεται για τους κατόχους ιδιαίτερου επαγγελματικού προσόντος. Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας τέτοιας δοκιμασίας στην Ελλάδα επιτρέπει στον κάτοχο ιδιαίτερου επαγγελματικού προσόντος την άσκηση του επαγγέλματος σε οιοδήποτε κράτος μέλος υποδοχής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για τους κατόχους επαγγελματικών τίτλων που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα.

 

2. Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης δίνει σε περισσότερους επαγγελματίες τη δυνατότητα να μετακινούνται μεταξύ των κρατών μελών,

 

β) το επάγγελμα στο οποίο εφαρμόζεται η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο, ή η εκπαίδευση και η κατάρτιση που οδηγούν στο επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενες στο ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών μελών,

 

γ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης έχει προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο,

 

δ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης επιτρέπει στους υπηκόους οποιουδήποτε κράτους μέλους να συμμετέχουν στη δοκιμασία αυτή και στην πρακτική οργάνωση των εν λόγω δοκιμασιών σε κράτη μέλη χωρίς να είναι πρωτίστως μέλη μιας επαγγελματικής οργάνωσης ή να είναι εγγεγραμμένοι σε μια τέτοια οργάνωση.

 

3. Οι εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις ή το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.}

 

36. Στο άρθρο 50 προστίθενται παράγραφοι 3)α και 3)β ως εξής:

 

{3)α. Σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, οι ελληνικές αρχές μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι δεν έχει επιβληθεί στον αιτούντα αναστολή ή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του ως αποτέλεσμα σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή καταδίκης για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την άσκηση οποιασδήποτε από τις επαγγελματικές δραστηριότητές του.

 

3)β. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών διαφόρων κρατών μελών δυνάμει του παρόντος άρθρου διεξάγεται μέσω του ΙΜΙ.}

 

37. Το άρθρο 52 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 52: Γλωσσικές γνώσεις

 

1. Οι επαγγελματίες δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα.

 

2. Διασφαλίζεται ότι τυχόν έλεγχοι που πραγματοποιούνται από την αρμόδια ελληνική αρχή, ή υπό την εποπτεία της, για τον έλεγχο συμμόρφωσης προς την υποχρέωση δυνάμει της παραγράφου 1 περιορίζονται στη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η αρμόδια για την εφαρμογή του διατάγματος αρχή υποχρεούται να διατυπώνει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πλήρως αιτιολογημένη κρίση σχετικά με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος.

 

3. Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να επιβάλλονται εάν το επάγγελμα που πρόκειται να ασκηθεί έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια του ασθενούς. Έλεγχοι μπορεί να επιβάλλονται σε σχέση με άλλα επαγγέλματα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σοβαρή και συγκεκριμένη αμφιβολία για την επάρκεια των γλωσσικών γνώσεων του επαγγελματία σε σχέση με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ο επαγγελματίας προτίθεται να ασκήσει.

 

Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται μόνον μετά την έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 4Δ ή μετά την αναγνώριση επαγγελματικού προσόντος, ανάλογα με την περίπτωση.

 

4. Τυχόν γλωσσικοί έλεγχοι είναι αναλογικοί προς τη δραστηριότητα που ασκείται. Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλεται γλωσσικός έλεγχος, ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας δικαιούται να ασκήσει το οικείο κατά τις κείμενες διατάξεις ένδικο βοήθημα.}

 

38. Στον τίτλο IV μετά το άρθρο 53 προστίθεται άρθρο 53Α ως εξής:

 

{Άρθρο 53Α: Αναγνώριση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης

 

(άρθρο 1 παράγραφος 42 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Εάν η πρόσβαση σε ένα νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας να ασκήσει το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, αναγνωρίζει τις περιόδους επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος υπό τον όρο ότι η πρακτική άσκηση είναι σύμφωνη με τις δημοσιευθείσες κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και λαμβάνει υπόψη πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τρίτη χώρα.

 

2. Η αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης δεν υποκαθιστά τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις για υποβολή σε δοκιμασία με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης στο εκάστοτε επάγγελμα.}

 

39. Το άρθρο 58 τροποποιείται ως εξής:

 

α) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρχές των κρατών μελών καταγωγής σχετικά με τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή ποινικές κυρώσεις ή τυχόν άλλες σοβαρές, ειδικές περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην άσκηση δραστηριοτήτων δυνάμει του παρόντος διατάγματος. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στους νόμους [Ν] 2472/1997 και 3471/2006.}

 

β) μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 2)α ως εξής:

 

{2)α. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν το σύστημα IMI.}

 

40. Στο άρθρο 59 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται τουλάχιστον ένας συντονιστής (εθνικός εκπρόσωπος) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ενημερώνει σχετικώς τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Ο συντονιστής ή οι συντονιστές που ορίζονται αναλαμβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα καθήκοντα:

 

α) να προωθούν την ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει,

 

β) να συγκεντρώνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την εκτέλεση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει, και ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους πρόσβασης στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στα κράτη μέλη,

 

γ) να εξετάζουν προτάσεις για κοινά πλαίσια εκπαίδευσης και κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης,

 

δ) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη βελτιστοποίηση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στα κράτη μέλη,

 

ε) να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή των αντισταθμιστικών m που αναφέρονται στο άρθρο 14.

 

Για τον σκοπό της εκτέλεσης του καθήκοντος που ορίζεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, ο συντονιστής ή οι συντονιστές μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή των κέντρων υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 59Δ του παρόντος προεδρικού διατάγματος.}

 

41. Μετά το άρθρο 59 προστίθενται τα άρθρα 59Α (μηχανισμός προειδοποίησης), 59Β (κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω διαδικτύου), 59Γ (ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών), 59Δ (κέντρα υποστήριξης), 59Ε (διαφάνεια) και 59ΣΤ (έκθεση για την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος) ως εξής:

 

{Άρθρο 59A: Μηχανισμός προειδοποίησης

 

(άρθρο 1 παράγραφος 45 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών σχετικά με την ταυτότητα ενός επαγγελματία στον οποίο έχει περιοριστεί ή έχει απαγορευτεί από τις εθνικές αρχές ή τα δικαστήρια η άσκηση, ακόμα και προσωρινά, των ακόλουθων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών στην ελληνική επικράτεια:

 

α) ιατρός και γενικός ιατρός που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στα σημεία 5.1.1 και 5.1.4 του παραρτήματος V,

 

β) ειδικός ιατρός που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 5.1.3 του παραρτήματος V,

 

γ) νοσηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 5.2.2 του παραρτήματος V,

 

δ) οδοντίατρος που κατέχει απόδειξη των τυπικών προσόντων που αναφέρονται στο σημείο 5.3.2 του παραρτήματος V,

 

ε) ειδικός οδοντίατρος που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 5.3.3 του παραρτήματος V,

 

στ) κτηνίατρος που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 5.4.2 του παραρτήματος V,

 

ζ) μαία που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 5.5.2 του παραρτήματος V,

 

η) φαρμακοποιός που κατέχει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 5.6.2 του παραρτήματος V,

 

θ) κάτοχοι πιστοποιητικών που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος VII τα οποία βεβαιώνουν ότι ο κάτοχος έχει ολοκληρώσει μια εκπαίδευση που πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ή 44 αντίστοιχα, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από τις ημερομηνίες αναφοράς των προσόντων που αναφέρονται στα σημεία 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 του παραρτήματος V,

 

ι) κάτοχοι πιστοποιητικών κεκτημένων δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 23, 27, 29, 33, 33Α, 37, 43 και 43A,

 

ι)α) άλλοι επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητες με επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, όταν ο επαγγελματίας ασκεί επάγγελμα που είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στην Ελλάδα,

 

ι)β) επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την εκπαίδευση ανηλίκων, περιλαμβανομένου του τομέα παιδικής μέριμνας και της προσχολικής εκπαίδευσης, όταν ο επαγγελματίας ασκεί επάγγελμα που είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στην Ελλάδα.

 

2. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α στέλνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο μέσω ειδοποίησης του IMI το αργότερο εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που περιορίζει ή απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία να ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα. Οι πληροφορίες αυτές περιορίζονται στα ακόλουθα:

 

α) την ταυτότητα του επαγγελματία,

 

β) το σχετικό επάγγελμα,

 

γ) πληροφορίες σχετικά με την εθνική αρχή ή το δικαστήριο που εκδίδει την απόφαση περιορισμού ή απαγόρευσης,

 

δ) το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού ή της απαγόρευσης και

 

ε) την περίοδο ισχύος του περιορισμού ή της απαγόρευσης.

 

3. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α, το αργότερο εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δικαστηρίου, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών, μέσω ειδοποίησης του ΙΜΙ, σχετικά με την ταυτότητα των επαγγελματιών οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων δυνάμει του παρόντος διατάγματος και για τους οποίους στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τα δικαστήρια ότι έχουν χρησιμοποιήσει παραποιημένους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό το πλαίσιο.

 

4. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων [Ν] 2472/1997 και 3471/2006.

 

5. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών όταν η απαγόρευση ή ο περιορισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει λήξει. Για το σκοπό αυτό, ζητείται από την αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α να παρέχει και την ημερομηνία λήξης καθώς και κάθε μεταγενέστερη αλλαγή όσον αφορά την εν λόγω ημερομηνία.

 

6. Οι επαγγελματίες, σχετικά με τους οποίους έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα κράτη μέλη, ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με αποφάσεις έκδοσης ειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης και μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των εν λόγω αποφάσεων ή να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) εντός προθεσμίας 30 ημερών.

 

Το Συμβούλιο αποφαίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί το κατά τις κείμενες διατάξεις οικείο ένδικο βοήθημα, καθώς και το ένδικο βοήθημα της αγωγής όσον αφορά τυχόν ζημία που προκλήθηκε από μη έγκυρες ειδοποιήσεις που εστάλησαν προς άλλα κράτη μέλη, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση για την ειδοποίηση αναφέρει ότι ο επαγγελματίας έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετικά με αυτήν.

 

7. Τα δεδομένα που αφορούν τις ειδοποιήσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας εντός του ΙΜΙ μόνον για το διάστημα κατά το οποίο παραμένουν έγκυρα. Οι ειδοποιήσεις διαγράφονται εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ανάκλησης ή από τη λήξη της απαγόρευσης ή του περιορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

 

Άρθρο 59Β: Κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου

 

(άρθρο 1 παράγραφος 46 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α διαθέτει στο διαδίκτυο και επικαιροποιεί τακτικά:

 

α) τον κατάλογο όλων των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών για κάθε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα και των κέντρων υποστήριξης του άρθρου 59Δ του παρόντος διατάγματος,

 

β) τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα οποία διατίθεται ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, τη λειτουργία της ταυτότητας αυτής, περιλαμβανομένων όλων των σχετικών τελών που πρέπει να καταβάλουν οι επαγγελματίες, και τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση της ταυτότητας,

 

γ) τον κατάλογο όλων των επαγγελμάτων για τα οποία το κράτος μέλος εφαρμόζει το άρθρο 7 παράγραφος 5, δυνάμει των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων,

 

δ) τον κατάλογο της νομοθετικά ρυθμιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) σημείο ii),

 

ε) τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 7, 50, 51 και 53 για τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών τελών που πρέπει να καταβληθούν από τους πολίτες και των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν από τους πολίτες στις αρμόδιες αρχές,

 

στ) τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ασκείται ένσταση, δυνάμει των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, κατά αποφάσεων των αρμόδιων αρχών που εκδίδονται βάσει του παρόντος.

 

2. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται με τρόπο σαφή και ολοκληρωμένο για τους χρήστες, ότι η πρόσβαση σε αυτές είναι εύκολη από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα και ότι τηρούνται ενήμερες.

 

3. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α διασφαλίζει ότι όλες οι αιτήσεις πληροφοριών που απευθύνονται στο κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης λαμβάνουν απάντηση το συντομότερο δυνατόν.

 

4. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α λαμβάνει συνοδευτικά m για να ενθαρρύνουν τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης να καθιστούν τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διαθέσιμες και σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

 

5. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή για την υλοποίηση των παραγράφων 1, 2 και 4.

 

Άρθρο 59Γ: Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών

 

(άρθρο 1 παράγραφος 47 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Η αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α διασφαλίζει ότι όλες οι απαιτήσεις, οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις που αφορούν ζητήματα που καλύπτονται από το παρόν μπορούν να ολοκληρωθούν εύκολα, από απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του σχετικού κέντρου ενιαίας εξυπηρέτησης των σχετικών αρμόδιων αρχών. Αυτό δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα σε μεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες και όπου είναι απολύτως απαραίτητο.

 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στη διεξαγωγή μιας δοκιμασίας επάρκειας ή στην περίοδο προσαρμογής.

 

3. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δικαιολογούνται να ζητήσουν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α/2001), σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη δέχονται ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με την απόφαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, της 16-10-2009 (ΕΕL 274, σελίδα 36), σχετικά με τη θέσπιση m που διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης βάσει του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010) σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και προβλέπουν τεχνικά μέσα για την επεξεργασία των μορφότυπων προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών που ορίζονται με την απόφαση 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής, της 25-02-2011 (ΕΕL 53, σελίδα 66), περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές, σύμφωνα τον νόμο 3844/2010, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

 

4. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3844/2010 σχετικά με τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Τα διαδικαστικά χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 και στο άρθρο 57 του παρόντος διατάγματος ξεκινούν τη στιγμή κατά την οποία μια αίτηση ή τυχόν ελλείποντα έγγραφα υποβάλλονται από ένα πολίτη σε ένα κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης ή απευθείας στην αρμόδια αρχή του άρθρου 54. Η αίτηση για επικυρωμένα αντίγραφα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν θεωρείται αίτηση για τα ελλείποντα έγγραφα.

 

Άρθρο 59Δ: Κέντρο υποστήριξης

 

(άρθρο 1 παράγραφος 47 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Ως κέντρο υποστήριξης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρμοδιότητα την παροχή υποστήριξης στους πολίτες καθώς και στα κέντρα υποστήριξης των άλλων κρατών μελών σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δυνάμει του παρόντος διατάγματος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, την κοινωνική νομοθεσία και, εάν συντρέχει περίπτωση, τους κανόνες δεοντολογίας.

 

2. Το κέντρο υποστήριξης υποστηρίζει τους Έλληνες πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζονται μέσω του παρόντος προεδρικού διατάγματος σε συνεργασία, εάν συντρέχει περίπτωση, με το κέντρο υποστήριξης στο κράτος μέλος καταγωγής, τις αρμόδιες αρχές και τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης.

 

3. Οποιαδήποτε αρμόδια ελληνική αρχή υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως με το κέντρο υποστήριξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου - και το κατά περίπτωση αρμόδιο κέντρο υποστήριξης στο κράτος μέλος καταγωγής, και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση στα ως άνω κέντρα υποστήριξης κατόπιν αιτήματός τους και με την επιφύλαξη των κανόνων προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων [Ν] 2472/1997 και 3471/2006.

 

4. Εντός δύο μηνών από τη λήψη αιτήματος της Επιτροπής για ενημέρωση, το κέντρο υποστήριξης της παραγράφου 1 διαβιβάζει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την έκβαση των αιτημάτων που επεξεργάζεται.

 

Άρθρο 59E: Διαφάνεια

 

(άρθρο 1 παράγραφος 49 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ)

 

1. Τα αρμόδια καθ' ύλη υπουργεία και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς κοινοποιούν στην αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α και η εν λόγω αρχή στην Επιτροπή κατάλογο των υφιστάμενων νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, στον οποίο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που καλύπτονται από κάθε επάγγελμα και κατάλογο νομοθετικά ρυθμιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, και κατάρτισης με ειδική διάρθρωση όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) σημείο ii) στην ελληνική επικράτεια. Οποιαδήποτε αλλαγή στους εν λόγω καταλόγους κοινοποιείται στην Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

2. Τα αρμόδια καθ' ύλη υπουργεία και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς κοινοποιούν στην αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α και η εν λόγω αρχή στην Επιτροπή τον κατάλογο των επαγγελμάτων για τα οποία ο προηγούμενος έλεγχος των προσόντων είναι απαραίτητος δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με ειδική αιτιολογία για τη συμπερίληψη καθενός από τα εν λόγω επαγγέλματα στον ως άνω κατάλογο.

 

3. Κάθε αρμόδια αρχή εξετάζει εάν οι απαιτήσεις δυνάμει της νομοθεσίας για τον περιορισμό της πρόσβασης σε ένα επάγγελμα ή στην άσκησή του στους κατόχους ειδικών επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης επαγγελματικών τίτλων και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται δυνάμει του εν λόγω τίτλου, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο ως απαιτήσεις συνάδουν με τις ακόλουθες αρχές:

 

α) οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, βάσει ιθαγένειας ή τόπου διαμονής,

 

β) οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος,

 

γ) οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να εξασφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου και να μην υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου.

 

4. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε επαγγέλματα που είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα σε ένα κράτος μέλος από ένωση ή οργάνωση υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 και σε τυχόν απαιτήσεις που σχετίζονται με την ιδιότητα μέλους των εν λόγω ενώσεων ή των οργανώσεων.

 

5. Τα αρμόδια καθ' ύλη Υπουργεία παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή, μέσω της αρχής της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α, σχετικά με τις απαιτήσεις που σκοπεύουν να διατηρήσουν και τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι οι εν λόγω απαιτήσεις τους συμμορφώνονται με την παράγραφο 3. Ομοίως παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που εισήγαγαν στη συνέχεια και τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι οι απαιτήσεις τους συμμορφώνονται με την παράγραφο 3 εντός έξι μηνών από τη θέσπιση του μέτρου.

 

6. Έως τις 18-01-2016, και στη συνέχεια ανά διετία, τα αρμόδια καθ' ύλη Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς υποβάλλουν επίσης, μέσω της αρχής της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α, μια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις απαιτήσεις που καταργήθηκαν ή που κατέστησαν λιγότερο αυστηρές.

 

Άρθρο 59ΣΤ: Έκθεση για την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος

 

(άρθρο 1 παράγραφος 50 της οδηγίας 2013/55/ ΕΕ)

 

Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά διετία έκθεση, μέσω της αρχής της παραγράφου 8 του άρθρου 4Α, για την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος. Εκτός από τα γενικά σχόλια η έκθεση περιλαμβάνει στατιστική καταγραφή των ειλημμένων αποφάσεων καθώς και περιγραφή των κυριότερων προβλημάτων που απορρέουν απ' την εκτέλεση του παρόντος.

 

Η στατιστική καταγραφή των ειλημμένων αποφάσεων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τον αριθμό και τους τύπους ειλημμένων αποφάσεων περιλαμβανομένων των τύπων αποφάσεων σχετικά με μερική πρόσβαση που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4ΣΤ.}

 

42. Τα παραρτήματα II και III καταργούνται.

 

43. Στο σημείο 1 του παραρτήματος VII, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

{ζ) Εφόσον το κράτος μέλος το απαιτεί από τους υπηκόους του, βεβαίωση για την απουσία προσωρινών ή οριστικών αναστολών της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή ποινικών καταδικών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 43 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 51/2017 (ΦΕΚ 82/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.