Προεδρικό διάταγμα 561/84

ΠΔ 561/1984: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 393/1983 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 561/1984: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 393/1983 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων, (ΦΕΚ 203/Α/1984), 14-12-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

β) Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 305/Α/1977).

 

γ) Την υπ' αριθμόν 740/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 393/1983 (ΦΕΚ 145/Α/1983), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων ασκεί τα καθήκοντα της προϊσταμένης αρχής και τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διευθύνουσας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, συνιστώνται τα εξής γραφεία:

 

α) Γραφείο μελετών για όλες τις σχετικές μελέτες σηράγγων.

 

β) Γραφείο Σήραγγας Αρτεμισίου με έδρα το Ναύπλιο και διάρκεια λειτουργίας τεσσάρων (4) ετών.

 

γ) Γραφείο Σήραγγας Μετσόβου με έδρα το Μέτσοβο και διάρκεια λειτουργίας πέντε (5) ετών.

 

Επίσης συνιστάται στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού αρμόδιο για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και την παρακολούθηση των δαπανών που πραγματοποιούνται από τα Γραφεία Ναυπλίου και Μετσόβου.

 

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συμμετέχει στα αρμόδια τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως εισηγητής χωρίς Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και εισηγείται για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων.}

 

Στον Υπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 10-12-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.