Προεδρικό διάταγμα 578/75 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ως άνω τακτικά μέλη απόντα ή κωλυόμενα αναπληρώνουν οι αναπληρωτές αυτών.

 

Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων τριών μελών αυτής τουλάχιστον, εν οις απαραιτήτως, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού. Η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία, υπερισχυούσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου.

 

Της συντάξεως των πρακτικών, της διεκπεραιώσεως πάσης διοικητικής υπηρεσίας, ως και των εισηγήσεων των θεμάτων εις την Επιτροπή επιμελείται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων Τεχνικός ή Διοικητικός τουλάχιστον επί 6ο βαθμό υπηρετών εις την Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων ή και την Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων ή και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Νόμου και οριζόμενος υπό του οικείου Επιθεωρητού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 13905/1982 απόφασης (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.