Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της μεταφοράς και της διανομής αερίου ή θερμότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βέλγιο

 

Distrigaz//NV Distrigaz
Δήμοι και Κοινότητες και ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους

 

Δανία

 

Φορείς, οι επιφορτισμένοι με την παροχή αερίου και θερμότητας βάσει έγκρισης δυνάμει του άρθρου 4 του Νόμου om varmeforsyning, βλέπε κωδικοποίηση υπ' αριθμό 772 της 24-07-2000.
Φορείς, οι επιφορτισμένοι με την παροχή αερίου βάσει άδειας κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 του Κανονισμού με αριθμό 449/2000 om naturgasforsyning.
Φορείς, οι οποίοι μεταφέρουν αέριο βάσει εξουσιοδότησης δυνάμει του bekendtgørelse με αριθμό 141 της 13-03-1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter.

 

Γερμανία

 

Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή ενώσεις οργανισμών δημοσίου δικαίου ή κρατικές επιχειρήσεις που παρέχουν αέριο ή θερμότητα ή εκμεταλλεύονται γενικό δίκτυο παροχής δυνάμει του άρθρου 2 (3) του Νόμου über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) της 24-04-1998, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 10-11-2001

 

Ελλάς

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) ανώνυμη εταιρεία, η οποία μεταφέρει και διανέμει αέριο δυνάμει του νόμου [Ν] 2364/1995, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους [Ν] 2528/1997, [Ν] 2593/1998 και 2773/1999.

 

Ισπανία

 

Enagas, S.A.
Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
Gasoducto Al Andalus, S.A.
Gasoducto de Extremadura, S.A.
Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
Regasificadora del Noroeste, S.A.
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
Transportista Regional de Gas, S.A.
Unión Fenosa de Gas, S.A.
Bilbogas, S.A.
Compañía Española de Gas, S.A.
Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.
Distribuidora Regional de Gas, S.A.
Donostigas, S.A.
Gas Alicante, S.A.
Gas Andalucía, S.A.
Gas Aragón, S.A.
Gas Asturias, S.A.
Gas Castilla - La Mancha, S.A.
Gas Directo, S.A.
Gas Figueres, S.A.
Gas Galicia SDG, S.A.
Gas Hernani, S.A.
Gas Natural de Cantabria, S.A.
Gas Natural de Castilla y León, S.A.
Gas Natural SDG, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Gas Natural de La Coruña, S.A.
Gas Natural de Murcia SDG, S.A.
Gas Navarra, S.A.
Gas Pasaia, S.A.
Gas Rioja, S.A.
Gas y Servicios Mérida, S.L.
Gesa Gas, S.A.
Meridional de Gas, S.A.U.
Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
Tolosa Gas, S.A.

 

Γαλλία

 

Société nationale des gaz du Sud-Ouest, που μεταφέρει αέριο.
Gaz de France, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του νόμου με αριθμό 46-628 της 08-04-1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, όπως έχει τροποποιηθεί.
Φορείς, που διανέμουν ηλεκτρισμό και τους οποίους αναφέρει το άρθρο 23 του νόμου αριθμό 46-628 της 08-04-1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, όπως έχει τροποποιηθεί.
Compagnie française du méthane, που μεταφέρει αέριο.
Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα.

 

Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής (διάθεσης) ή εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σχετικών με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή αερίου και θερμικής ενέργειας και την παροχή αερίου ή θερμικής ενέργειας σε σταθερά δίκτυα, όπως οι φορείς που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες βάσει της άδειας διεξαγωγής ενεργειακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον νόμο περί ενέργειας (Επίσημη Εφημερίδα 120/12).

 

Ιρλανδία

 

Bord Gáis Éireann
Άλλοι φορείς με άδεια να αναλαμβάνουν δραστηριότητα διανομής ή διαβίβασης φυσικού αερίου από την Commission for Energy Regulation δυνάμει των διατάξεων των Gas Acts, 1976 ως 2002.
Φορείς με άδεια χορηγηθείσα βάσει του Electricity Regulation Act 1999, οι οποίοι ως φορείς εκμετάλλευσης των Combined Heat and Power Plants δραστηριοποιούνται στη διανομή θερμότητας.

 

Ιταλία

 

SNAM Rete Gas s.p.a., S.G.M. και EDISON T. e S., που μεταφέρουν αέριο.
Φορείς που διανέμουν αέριο δυνάμει των διατάξεων του testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto της 15-10-1925, με αριθμό 2578 και του D.P.R. της 04-10-1986, με αριθμό 902.
Φορείς που διανέμουν θερμότητα και οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου 308 της 29-05-1982 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα.

 

Λουξεμβούργο

 

Société de transport de gaz SOTEG S.A.
Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
Service industriel de la Ville de Dudelange.
Service industriel de la Ville de Luxembourg.
Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που διανέμουν θερμότητα.

 

Κάτω Χώρες

 

Φορείς που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει αδείας (vergunning) που χορηγείται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δυνάμει του Gemeentewet.
Οργανισμοί τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης που παράγουν ή διανέμουν αέριο δυνάμει των Gemeentewet και Provinciewet.
Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι ενώσεις τους, που παράγουν ή διανέμουν θερμότητα.

 

Αυστρία

 

Φορείς με άδεια μεταφοράς ή διανομής αερίου δυνάμει του Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl I S 1451/1935 ή του Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.
Φορείς με άδεια μεταφοράς ή διανομής θερμότητας δυνάμει του Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή του.

 

Πορτογαλία

 

Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο βάσει του άρθρου 1 του Νομοθετικού Διατάγματος με αριθμό 8/2000, με εξαίρεση την παράγραφο 3 σημείο β) στοιχεία ii) και iii) αυτού του άρθρου.

 

Φινλανδία

 

Δημόσιοι ή άλλοι φορείς υπεύθυνοι για την εκμετάλλευση δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου ή για μεταφορά ή διανομή φυσικού αερίου βάσει παραχώρησης δυνάμει του κεφαλαίου 3(1) ή του κεφαλαίου 6(1) του maakaasumarkkinalain//naturgasmarknadslagen (508/2000) και δημοτικοί φορείς ή δημόσιες επιχειρήσεις που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν θερμότητα ή παρέχουν θερμότητα σε δίκτυα.

 

Σουηδία

 

Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν αέριο ή θερμότητα δυνάμει παραχώρησης σύμφωνα με τον lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Δημόσιος μεταφορέας αερίου, όπως ορίζεται στο τμήμα 7(1) της Gas Act 1986.
Πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως επιχειρηματίας για την παροχή αερίου δυνάμει του άρθρου 8 του Gas (Northern Ireland) Order 1996.
Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχει ή ασκεί την εκμετάλλευση σε σταθερό δίκτυο ή που παρέχει ή θα παράσχει υπηρεσία στο κοινό όσον αφορά την παραγωγή, μεταφορά ή διανομή θερμότητας.
Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του τμήματος 6(1)(a) της περί ηλεκτρισμού πράξης του 1989, και του οποίου η άδεια περιλαμβάνει τις διατάξεις που αναφέρονται στο τμήμα 10(3) της εν λόγω πράξης.
The Northern Ireland Housing Executive.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.1 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.