Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p13

Παράρτημα XIII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Ανοικτές διαδικασίες

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα.

 

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες, να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο ή για δυναμικό σύστημα αγορών)

 

Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVIA ή XVIB και περιγραφή της υπηρεσίας (αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία).

 

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή για συνδυασμό αυτών.

 

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.

 

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων:

 

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (αριθμός (-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (αριθμός (-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία),

 

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορά για μερικές ή / και για όλες τις ζητούμενες προμήθειες,

 

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα,

 

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

 

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:

 

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες,

β) να διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία,

γ) μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων,

δ) να διευκρινίζεται κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώνουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών,

ε) να διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής (εναλλακτικών) προσφοράς (προσφορών) επιτρέπεται ή όχι.

 

8. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.

 

9. α) Διεύθυνση στην οποία μπορούν να ζητούνται τα έγγραφα της σύμβασης και τα συμπληρωματικά έγγραφα.

β) Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και των λεπτομερειών καταβολής του ποσού που απαιτείται για τη χορήγηση των παραπάνω εγγράφων.

 

10. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση υλοποίησης δυναμικού συστήματος αγοράς.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις.

 

11. α) Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών.

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

 

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.

 

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

 

14. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

 

15. Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.

 

16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.

 

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εφαρμογή της σύμβασης.

 

18. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 46, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

 

19. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το προφίλ αγοραστή στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.

 

20. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της αρχής από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

21. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

 

22. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων).

 

23. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Β. Κλειστές διαδικασίες

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα.

 

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες, να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο).

 

Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVIΙA ή XVIΙB και περιγραφή της υπηρεσίας (αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία).

 

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή για συνδυασμό αυτών.

 

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.

 

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων:

 

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία),

 

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερικές ή / και για όλες τις ζητούμενες προμήθειες.

 

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα,

 

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

 

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:

 

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες,

β) να διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία,

γ) μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων,

δ) να διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών,

ε) να διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής (εναλλακτικών) προσφοράς (προσφορών) επιτρέπεται ή όχι.

 

8. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.

 

9. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, εργοληπτών ή παρόχων υπηρεσιών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

 

10. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις.

 

11. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής των προσφορών.

 

12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.

 

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

 

14. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληροί.

 

15. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 46, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

 

16. Ενδεχομένως, ιδιαίτεροι όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.

 

17. Ενδεχομένως, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το προφίλ αγοραστή στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.

 

18. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος από το οποίο είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

 

20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων).

 

21. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Γ. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα.

 

2. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

3. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες, να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία - πλαίσιο).

 

Κατηγορία υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVIΙA ή XVIΙΒ και περιγραφή της υπηρεσίας (αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία).

 

Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή για συνδυασμό αυτών.

 

4. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.

 

5. Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων:

 

α) είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία),

 

β) αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορά για μερικές και/ή για όλες τις ζητούμενες προμήθειες.

 

Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα,

 

γ) για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.

 

6. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:

 

α) είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται, για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες,

β) διευκρινίσατε κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία,

γ) μνεία των εν λόγω νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων,

δ) διευκρινίσατε κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών,

ε) διευκρινίσατε κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των υπηρεσιών.

 

7. Εάν είναι γνωστό, να διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής (εναλλακτικών) προσφοράς (προσφορών) επιτρέπεται ή όχι.

 

8. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.

 

9. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, εργοληπτών ή παρόχων υπηρεσιών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

 

10. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι αιτήσεις.

 

11. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες.

 

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και / ή παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

 

13. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που αυτός πρέπει να πληροί.

 

14. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 46, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.

 

15. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από τον αναθέτοντα φορέα.

 

16. Κατά περίπτωση, ημερομηνία(-ες) προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εφαρμογή της σύμβασης.

 

18. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το προφίλ αγοραστή στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.

 

19. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.

 

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων).

 

22. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

Δ. Απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού στο πλαίσιο ενός δυναμικού συστήματος αγορών (1)

 

1. Χώρα του αναθέτοντος φορέα.

 

2. Επωνυμία και ηλεκτρονική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

 

3. Επανάληψη δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού στο δυναμικό σύστημα αγορών.

 

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατίθενται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών.

 

5. Αντικείμενο της σύμβασης: περιγραφή με αριθμό (αριθμούς) αναφοράς της ονοματολογίας CPV και ποσότητα ή έκταση της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.

 

6. Προθεσμία υποβολής των ενδεικτικών προσφορών.

 

(1) Για την αποδοχή στο σύστημα, με στόχο να καταστεί εν συνεχεία δυνατή η συμμετοχή σε διαγωνισμό της συγκεκριμένης σύμβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.