Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p16

Παράρτημα XVI: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση σύναψης συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1)

 

1. Όνομα και διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

 

2. Είδος της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες και αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία, αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία - πλαίσιο).

 

3. Συνοπτική τουλάχιστον περιγραφή του είδους και της ποσότητας των προϊόντων, έργων ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

4. α) Μορφή της προκήρυξης διαγωνισμού (προκήρυξη για την ύπαρξη διαδικασίας προεπιλογής, περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, πρόσκληση υποβολής προσφορών).

β) Στοιχεία της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Εάν πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, μνεία της σχετικής διάταξης του άρθρου 25 παράγραφος 3 ή του άρθρου 24 παράγραφος 2.

 

5. Διαδικασία ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση).

 

6. Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν.

 

7. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

 

8. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο ι).

 

9. Όνομα και διεύθυνση των οικονομικών φορέων.

 

10. Αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν η σύμβαση αποτέλεσε ή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας.

 

11. Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή αντίτιμο της υψηλότερης και της χαμηλότερης προσφοράς που ελήφθη υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.

 

12. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος από το οποίο είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

13. Προαιρετικές πληροφορίες:

 

αξία και τμήμα της σύμβασης το οποίο μπορεί να ανατίθεται με υπεργολαβία σε τρίτους,
κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

 

ΙΙ. Πληροφορίες που δεν προορίζονται για δημοσίευση

 

14. Αριθμός συμβάσεων που έχουν ανατεθεί (σε περίπτωση που μια ανάθεση έχει γίνει σε περισσότερους του ενός προμηθευτές).

 

15. Αξία κάθε ανατεθείσας σύμβασης.

 

16. Χώρα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας (κοινοτική ή εκτός Κοινότητας και, στη δεύτερη περίπτωση, κατάταξη ανά τρίτη χώρα).

 

17. Κριτήριο ανάθεσης που χρησιμοποιείται (η περισσότερο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ή η χαμηλότερη τιμή).

 

18. Η σύμβαση ανατέθηκε σε προσφέροντα που είχε υποβάλει εναλλακτική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1.

 

19. Υπήρξαν προσφορές που δεν επελέγησαν διότι ήταν υπερβολικά χαμηλές σύμφωνα με το άρθρο 48.

 

20. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης από τον αναθέτοντα φορέα.

 

21. Στην περίπτωση συμβάσεων για υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα XVIΙB, συγκατάθεση του αναθέτοντος φορέα για τη δημοσίευση της γνωστοποίησης (άρθρο 32 παράγραφος 4).

 

(1) Τα στοιχεία των σημείων 6, 9 και 11 θεωρούνται μη δημοσιεύσιμα εφόσον ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι η δημοσίευσή τους θίγει ευαίσθητο εμπορικό συμφέρον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.