Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p15

Παράρτημα XV


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

 

Ι. Γενικά πληροφοριακά στοιχεία

 

1. Όνομα, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιότυπου του αναθέτοντος φορέα ή της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

 

2. α) Για τις συμβάσεις προμηθειών: είδος και ποσότητα ή αξία των παροχών ή των προς προμήθεια ειδών (αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία).

β) Για τις συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των παροχών, βασικά χαρακτηριστικά του έργου ή των τμημάτων που το απαρτίζουν (αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία).

γ) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: υπολογιζόμενο συνολικό ποσό των αγορών σε καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVIA (αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία).

 

3. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το προφίλ αγοραστή.

 

4. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων).

 

5. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

 

ΙΙ. Στοιχεία υποχρεωτικά σε περίπτωση προκήρυξης που χρησιμοποιείται ως μέσον έναρξης διαγωνισμού ή που δικαιολογεί σύντμηση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας ή προσφοράς

 

6. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να εκδηλώνουν να στον αναθέτοντα φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις.

 

7. Οσάκις ενδείκνυται, ορίσατε εάν η σύμβαση παραχωρείται σε εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες ή εάν η εκτέλεσή της παραχωρείται στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς ή προς διαπραγμάτευση.

 

9. Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων ή γενικά χαρακτηριστικά του έργου ή κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος XVΙIA και περιγραφή, αναφέρατε, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία - πλαίσιο. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, αναφέρατε επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού.

 

10. Αναφέρατε κατά πόσον πρόκειται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή και για συνδυασμό αυτών.

 

11. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.

 

12. Διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς.

 

Τελική ημερομηνία παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

 

Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.

 

13. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα και οικονομικές και τεχνικές εγγυήσεις που πρέπει να πληροί εκείνος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.

 

14. α) Προσωρινή ημερομηνία, εφόσον είναι γνωστή, της έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ή των συμβάσεων.

β) Είδος της διαδικασίας ανάθεσης που χρησιμοποιείται (κλειστή ή με διαπραγμάτευση).

γ) Ύψος και τρόπος καταβολής οιουδήποτε ποσού απαιτούμενου για τη χορήγηση τεκμηρίωσης σχετικά με την ανάθεση.

 

15. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

 

16. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

17. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης: χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή δεν περιλαμβάνονται ούτε στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 5 ούτε στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση.

 

Β. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση της δημοσίευσης περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης για προφίλ αγοραστή που δεν χρησιμοποιείται ως μέσο πρόσκλησης σε διαγωνισμό

 

1. Χώρα του αναθέτοντος φορέα.

 

2. Επωνυμία του αναθέτοντος φορέα.

 

3. Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο Διαδίκτυο (URL).

 

4. Αριθμός(-αριθμοί) αναφοράς της ονοματολογίας CVP.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.