Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p2

Παράρτημα II: Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βέλγιο

 

SA Electrabel//NV Electrabel
Δήμοι και Κοινότητες ή οι ενώσεις τους, για το μέρος αυτό των δραστηριοτήτων τους.
SA Société de Production d'Electricité//NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

 

Δανία

 

Φορείς που παράγουν ή μεταφέρουν ηλεκτρισμό με βάση άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 10 του lov om elforsyning, βλέπε κωδικοποίηση με αριθμό 767 της 28-08-2001.
Φορείς που μεταφέρουν ηλεκτρισμό σύμφωνα με άδεια δυνάμει της παραγράφου 19 του lov om elforsyning, βλέπε κωδικοποίηση με αριθμό 767 της 28-08-2001.
Φορείς που αναλαμβάνουν την ευθύνη για το σύστημα βάσει αδείας δυνάμει της παραγράφου 27 του lov om elforsyning, βλέπε κωδικοποίηση με αριθμό 767 της 28-08-2001.

 

Γερμανία

 

Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή ενώσεις οργανισμών δημοσίου δικαίου ή κρατικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ηλεκτρισμό σε άλλες επιχειρήσεις ή ασκούν την εκμετάλλευση γενικού δικτύου παροχής δυνάμει του άρθρου 2(3) του Νόμου über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) της 24-04-1998, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 10-11-2001.

 

Ελλάς

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία ιδρύθηκε με το νόμο [Ν] 1468/1950 περί ιδρύσεως της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 2773/1999 και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 333/1999.
Η εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με το διακριτικό τίτλο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΔΕΣΜΗΕ, η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 14 του νόμου 2773/1999 με το Προεδρικό Διάταγμα 328/2000 (ΦΕΚ 268/Α/2000).

 

Ισπανία

 

Red Eléctrica de España, S.A.
Endesa, S.A.
Iberdrola, S.A.
Unión Fenosa, S.A.
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
Electra del Viesgo, S.A.
Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

 

Γαλλία

 

Électricité de France, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του νόμου με αριθμό 46-628 της 08-04-1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, όπως έχει τροποποιηθεί.
Οι φορείς διανομής ηλεκτρισμού τους οποίους αναφέρει το άρθρο 23 του νόμου με αριθμό 46-628 της 08-04-1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, όπως έχει τροποποιηθεί.
Compagnie nationale du Rhône.

 

 

Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής (διάθεσης) ή εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό σχετικών με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερά δίκτυα, όπως οι φορείς που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες βάσει της άδειας διεξαγωγής ενεργειακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον νόμο περί ενέργειας (Επίσημη Εφημερίδα 120/12).

 

Ιρλανδία

 

Το Electricity Supply Board.
ESB Independent Energy (ESBIE - παροχή ηλεκτρισμού).
Synergen Ltd. (παραγωγή ηλεκτρισμού).
Viridian Energy Supply Ltd. (παροχή ηλεκτρισμού).
Huntstown Power Ltd. (παραγωγή ηλεκτρισμού).
Bord Gáis Éireann (παροχή ηλεκτρισμού).
Προμηθευτές και παραγωγοί ηλεκτρισμού στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει της Electricity Regulation Act 1999.

 

Ιταλία

 

Εταιρίες του Gruppo Enel με άδεια παραγωγής, διαβίβασης και διανομής ηλεκτρισμού, κατά την έννοια του νομοθετικού διατάγματος της 16-03-1999, αριθμός 79, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε εν συνεχεία.
Άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάμει του νομοθετικού διατάγματος με αριθμό 79 της 16-03-1999.

 

Λουξεμβούργο

 

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), που παράγει ή διανέμει ενέργεια δυνάμει της Convention du 11-11-1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, που εγκρίθηκε με το Νόμο της 04-01-1928.
Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι επιφορτισμένοι με τη μεταφορά ή διανομή ηλεκτρισμού.
Société électrique de l'Our (SEO).
Syndicat de communes SIDOR.

 

Κάτω Χώρες

 

Φορείς που διανέμουν ηλεκτρισμό βάσει άδειας (vergunning) χορηγηθείσας από τις επαρχιακές αρχές δυνάμει του Provinciewet.

 

Αυστρία

 

Φορείς εκμετάλλευσης ενός δικτύου διαβίβασης ή διανομής δυνάμει του Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή του, ή δυνάμει των Elektrizitätswirtschafts(wesen) των εννέα Länder.

 

Πορτογαλία

 

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Ο φορέας ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), ο οποίος συστάθηκε δυνάμει του Decreto-Lei nº 182/1995, της 27-07-1995, όπως τροποποιήθηκε με το Decreto-Lei nº 56/97, της 14-03-1997.
Η EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), που λειτουργεί δυνάμει του Decreto-Legislativo Regional nº 15/96/A, της 01-08-1996.
Η EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), που λειτουργεί δυνάμει του Decreto-Lei nº 99/91 και του Decreto-Lei nº 100/91, αμφοτέρων της 02-03-1991.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

 

Φορείς που παράγουν ηλεκτρισμό δυνάμει του Decreto-Lei nº 183/95, της 27-07-1995, όπως τροποποιήθηκε με το Decreto-Lei nº 56/97, της 14-03-1997, και όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω με το Decreto-Lei nº 198/2000, της 24-08-2000.
Ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έννοια του Decreto-Lei nº 189/88, της 27-05-1988, όπως τροποποιήθηκε με τα Decretos-Lei nº 168/99, της 18-05-1999, nº 313/95, της 24-11-1995, nº 312/2001, της 10-12-2001 και nº 339-C/2001, της 29-12-2001.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

 

Φορείς που μεταφέρουν ηλεκτρισμό δυνάμει του Decreto-Lei nº 185/95, της 27-07-1995, όπως τροποποιήθηκε με το Decreto-Lei nº 56/97, της 14-03-1997.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

 

Φορείς που διανέμουν ηλεκτρισμό δυνάμει του Νομοθετικού Διατάγματος με αριθμό 184/1995 της 27-07-1995, όπως τροποποιήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα με αριθμό 56/1997 της 14-03-1997, και του Νομοθετικού Διατάγματος με αριθμό 344-Β/1982 της 01-09-1982, όπως τροποποιήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα με αριθμό 297/1986 της 19-09-1986, το Νομοθετικό Διάταγμα με αριθμό 341/1990 της 30-10-1990 και το Νομοθετικό Διάταγμα με αριθμό 17/1992 της 05-02-1992.

 

Φινλανδία

 

Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιες επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρισμό καθώς και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη συντήρηση των δικτύων μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρισμού ή οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά ηλεκτρισμού ή για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βάσει παραχώρησης δυνάμει του τμήματος 4 ή 16 του sähkömarkkinalain//elmarknadslagen (386/1995).

 

Σουηδία

 

Φορείς που μεταφέρουν ή διανέμουν ηλεκτρισμό βάσει παραχώρησης δυνάμει του ellagen (1997:857).

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του τμήματος 6 της περί ηλεκτρισμού πράξης του 1989.
Πρόσωπο με άδεια δυνάμει του άρθρου 10(1) του περί ηλεκτρισμού διατάγματος του 1992 (Βόρειος Ιρλανδία).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.1 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.