Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p5

Παράρτημα V: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βέλγιο

 

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles//Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel.
Société régionale wallonne du Transport και οι εταιρίες εκμετάλλευσης των γραμμών της (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut).
Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn).
Εταιρίες ιδιωτικού δικαίου, που απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων.

 

Δανία

 

Danske Statsbaner
Φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες με λεωφορείο (almindelige rutekørsel) βάσει εξουσιοδότησης δυνάμει του lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel, της 22-12-1999.
Ørestadsselskabet I/S.

 

Γερμανία

 

Επιχειρήσεις που παρέχουν στο κοινό μεταφορικές υπηρεσίες μικρών αποστάσεων δυνάμει του Personenbeförderungsgesetz της 21-03-1961, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 21-08-2002.

 

Ελλάς

 

Τα Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία (ΗΛΠΑΠ ΑΕ), που ιδρύθηκαν και λειτουργούν βάσει του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 768/1970 (ΦΕΚ 273/Α?1970), νόμου [Ν] 588/1977 (ΦΕΚ 148/Α/1977) και του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α/1998).
Οι Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς (ΗΣΑΠ ΑΕ), που ιδρύθηκαν και λειτουργούν βάσει του νόμου [Ν] 352/1976 (ΦΕΚ 147/Α?1976) και του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α/1998).
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΑΣΑ ΑΕ), που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του νόμου [Ν] 2175/1993 (ΦΕΚ 211/Α/1993) και του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α/1998).
Η Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΘΕΛ ΑΕ), που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του νόμου [Ν] 2175/1993 (ΦΕΚ 211/Α/1993) και του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α/1998).
Το Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία, που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του νόμου [Ν] 1955/1991.
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), που ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του διατάγματος [Ν] 3721/1957, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 716/1970 και των νόμων [Ν] 866/1979 και [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001).
Το Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), που λειτουργεί δυνάμει του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001).
Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω, με την επωνυμία ΡΟΔΑ και ΔΕΑΣ ΚΩ, αντίστοιχα, που λειτουργούν δυνάμει του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001).

 

Ισπανία

 

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων αστικών μεταφορών σύμφωνα με τον Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.
Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών με λεωφορείο σύμφωνα με τη disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

 

Γαλλία

 

Αναθέτοντες φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει του άρθρου 7-II του Loi d' orientation des transports intérieurs αριθμός 82-1153 της 30-12-1982.
Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français και άλλοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών βάσει αδείας χορηγηθείσας από το Syndicat des transports d'Ile-de-France, δυνάμει του διατάγματος αριθμός 59-151 της 07-01-1959, όπως τροποποιήθηκε, και των εκτελεστικών διαταγμάτων της σχετικά με την οργάνωση των μεταφορών επιβατών στην περιφέρεια Ile-de-France.
Réseau ferré de France, δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε με το νόμο 97-135 της 13-02-1997.

 

Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής ή λειτουργίας των δικτύων παροχής υπηρεσιών στο κοινό στον τομέα των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, λεωφορείο, τρόλεϊ και εναέριο σιδηρόδρομο, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις εν λόγω δραστηριότητες ως δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τον νόμο περί υπηρεσιών κοινής ωφελείας (Επίσημη Εφημερίδα 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11.

 

Ιρλανδία

 

Iarnród Éireann (/Irish Rail)
Railway Procurement Agency
Luas (/Dublin Light Rail)
Bus Éireann (/Irish Bus)
Bus Átha Cliath (/Dublin Bus)
Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό δυνάμει της τροποποιημένης Road Transport Act 1932.

 

Ιταλία

 

Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό μέσω σιδηροδρόμων, αυτοματοποιημένων συστημάτων, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείων ή διαχειρίζονται τις σχετικές υποδομές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

 

Περιλαμβάνουν για παράδειγμα:

 

Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό βάσει παραχώρησης δυνάμει του legge αριθ. 1822 της 28-09-1939 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του decreto del Presidente della Repubblica αριθμός 771 της 28-06-1955.
Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό κατά την έννοια του άρθρου 1 (4) ή (15) του regio decreto αριθμός 2578 της 15-10-1925 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.
Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό κατά την έννοια του decreto legislativo αριθ. 422 της 19-11-1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15-03-1997, n. 59 - όπως τροποποιήθηκε με το decreto legislativo αριθμός 400 της 20-09-1999, και το άρθρο 45 του legge αριθμός 166 της 01-08-2002.
Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό κατά την έννοια του άρθρου 113 του testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, που εγκρίθηκε με το νόμο της 18-08-2000, αριθμός 267 - και τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου της 28-12-2001, αριθμός 448.
Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης κατά την έννοια του άρθρου 242 ή 256 του regio decreto αριθμός 1447 της 09-05-1912, περί εγκρίσεως του testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
Φορείς, εταιρίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 4 του νόμου αριθμός 410 της 14-06-1949 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Φορείς, εταιρίες και επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 14 του νόμου αριθμός 1221 της 02-08-1952 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

 

Λουξεμβούργο

 

Chemins de fer du Luxembourg (CFL).
Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).
Οι επιχειρήσεις λεωφορείων που λειτουργούν δυνάμει του règlement grand-ducal της 03-02-1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

 

Κάτω Χώρες

 

Φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ (Openbaar Vervoer) του Wet Personenvervoer.

 

Αυστρία

 

Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών και έχουν συσταθεί δυνάμει του Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, όπως τροποποιήθηκε, ή του Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999, όπως τροποποιήθηκε.

 

Πορτογαλία

 

Metropolitano de Lisboa, E.P., δυνάμει του Decreto - Lei 439/1978, της 30-12-1978.
Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δυνάμει του Lei nº 58/1998, της 18-08-1998, που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών δυνάμει του Lei 159/1999, της 14-09-1999.
Δημόσιες αρχές και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών, δυνάμει του Lei 10/1990, της 17-03-1990.
Ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών, δυνάμει του Lei 10/1990, της 17-03-1990, όταν κατέχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα.
Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό, δυνάμει του άρθρου 98 του Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto nº 37272, της 31-12-1948).
Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό, δυνάμει του Lei nº 688/1973, της 21-12-1973.
Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό, δυνάμει του Decreto - Lei nº 38144, της 31-12-1950.

 

Φινλανδία

 

Φορείς που παρέχουν τακτικές υπηρεσίες μεταφορών με πούλμαν, βάσει ειδικής ή αποκλειστικής άδειας, δυνάμει του luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annet un lain (343/1991)//lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) και οργανισμοί και δημόσιες επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα των μεταφορών που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο κοινό με λεωφορείο, τραμ ή υπόγειο σιδηρόδρομο, ή διατηρούν δίκτυο για την παροχή αυτών των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών.

 

Σουηδία

 

Φορείς εκμετάλλευσης αστικών υπηρεσιών σιδηροδρόμου ή τραμ δυνάμει του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών τρόλεϊ ή λεωφορείου δυνάμει του lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

London Regional Transport.
London Underground Limited.
Transport for London.
Θυγατρική επιχείρηση του Transport for London κατά την έννοια του τμήματος 424(1) της πράξης περί Greater London Authority του 1999.
Strathclyde Passenger Transport Executive.
Greater Manchester Passenger Transport Executive.
Tyne and Wear Passenger Transport Executive.
Brighton Borough Council.
South Yorkshire Passenger Transport Executive.
South Yorkshire Supertram Limited.
Blackpool Transport Services Limited.
Conwy County Borough Council.
Πρόσωπο που παρέχει London local service, όπως ορίζεται στο τμήμα 179(1) της πράξης περί Greater London Authority του 1999 (υπηρεσία με λεωφορείο), δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με την Transport for London, δυνάμει του τμήματος 156(2) της εν λόγω πράξης ή κατ' εφαρμογή συμφωνίας θυγατρικής μεταφορών κατά τον ορισμό του τμήματος 169 της ιδίας πράξης.
Northern Ireland Transport Holding Company.
Πρόσωπο που διαθέτει άδεια παροχής οδικών υπηρεσιών δυνάμει του τμήματος 4(1) της περί μεταφορών πράξης (Northern Ireland) 1967, που του επιτρέπει να παρέχει τακτικές υπηρεσίες κατά την έννοια αυτής της άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.1 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.