Προεδρικό διάταγμα 5/5/92d

ΠΔ 05-05-1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2, 3, 7, 8, 10 Άγιος Γιάννης (ΠΕ1), Έξω Βρύση (ΠΕ2), Καμάρι (ΠΕ3), Γύφτικα (ΠΕ 10), Μέλι - Σάκκου - Λάκα (ΠΕ 8) και Γήπεδο - Λυτάρα (ΠΕ7) του Δήμου Μεγαρέων (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-05-1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2, 3, 7, 8, 10 Άγιος Γιάννης (ΠΕ1), Έξω Βρύση (ΠΕ2), Καμάρι (ΠΕ3), Γύφτικα (ΠΕ 10), Μέλι - Σάκκου – Λάκα (ΠΕ 8) και Γήπεδο - Λυτάρα (ΠΕ7) του Δήμου Μεγαρέων (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 589/Δ/1992), 19-06-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 3) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 και η παράγραφος 3 του άρθρου 43 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του ιδίου άρθρου του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο ι)δ του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Την 67781/3060/15-05-1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Μεγαρέων (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 409/Δ/1991).

 

6. Την 87736/5183/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Μελί - Σάκκου - Λάκα (ΠΕ 8) και Γύφτικα (ΠΕ 10) του Δήμου Μεγαρέων (νομού Αττικής).

 

7. Την 87735/5182/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Άγιος Γιάννης, Έξω Βρύση, Καμάρι, Γύφτικα, Μελί - Σάκκου - Λάκα και Γήπεδο - Λυτάρα του Δήμου Μεγαρέων (νομού Αττικής).

 

8. Τις 16/1988, 30/1988, 214/1988, 71/1990 και 207/1990 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων.

 

9. Την 12/1990 (πρακτικό 25) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Δυτικής Αττικής.

 

10. Την 707/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-05-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.