Προεδρικό διάταγμα 609/85 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση αποτελούνται από:

 

α) Τέσσερις τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του Δημοσίου Τομέα, που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτουν οι Υπηρεσίες για την αξιολόγηση δημοπρατούμενου τεχνικού έργου. Αν το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από φορέα άλλον απ' το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα μέλη προέρχεται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο.

 

β) Έναν εκπρόσωπο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου, από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του νομού της έδρας της διανομαρχιακής υπηρεσίας όταν πρόκειται για τα έργα της και από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

 

γ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Όταν πρόκειται για έργα εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου ο εκπρόσωπος ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόμενους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές οργανώσεις που καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ενός Νομού, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου του Νομού αυτού. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α/1985) εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 218/1999 (ΦΕΚ 187/Α/1999).

 

2. Οι Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση συγκροτούνται από την Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κατασκευής του έργου. Από τα μέλη με στοιχεία α της παραγράφου 1 ορίζεται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Στις επιτροπές ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών της περίπτωσης α της προηγούμενης παραγράφου που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Το έργο της επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του Προέδρου.

 

3. Οι φορείς κατασκευής που συστηματικά δημοπρατούν έργα μπορεί να συγκροτούν σε ετήσια βάση Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση σε επίπεδο νομαρχιακό, διανομαρχιακό και εθνικό για το σύνολο των έργων τους ή κατά κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή διαδικασίες δημοπρασιών που άρχισαν μέσα στο έτος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια επιτροπή και μετά τη λήξη του έτους. Η ύπαρξη επιτροπών σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση συγκεκριμένου έργου ή έργων. Για τα νομαρχιακού επιπέδου έργα όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Νομαρχίας μπορεί η Επιτροπή σε ετήσια βάση να συγκροτηθεί ενιαία για όλα τα έργα των υπηρεσιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή συγκροτείται από το Νομάρχη. Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί το φορέα χρησιμοποίησης του έργου, μπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους αντί του οποίου συμμετέχει στην επιτροπή. Οι αποφάσεις συγκρότησης όλων των Επιτροπών Εισήγησης για Ανάθεση, κοινοποιούνται στα διοριζόμενα μέλη και τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της υπηρεσίας που την εκδίδει χωρίς να απαιτείται άλλος τύπος δημοσιότητας.

 

4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα που δεν εκτελούν συστηματικά έργα μπορεί γενικά ή σε συγκεκριμένη περιοχή να μη συστήσουν ιδιαίτερη επιτροπή Εισήγησης αλλά να απευθύνονται σε Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση που έχει συγκροτηθεί σε αντίστοιχο επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ή τη Νομαρχία.

 

5. Για τα μέλη με στοιχεία β, γ και δ της παραγράφου 1 οι φορείς που τα υποδεικνύουν αποστέλλουν σχετικώς ετήσιους πίνακες εκπροσώπων από τους οποίους ορίζονται τα αντίστοιχα μέλη των Επιτροπών. Αν οι πίνακες αυτοί δεν περιέλθουν στην αρμόδια για τον ορισμό της Επιτροπής Αρχή μέσα σε 20 μέρες από τη σχετική πρόσκληση, η Αρχή μέχρις ότου της περιέλθουν σχετικοί πίνακες ορίζει τα αντίστοιχα μέλη των Επιτροπών Εισήγησης για Ανάθεση από πρόσωπα που έχουν την αντίστοιχη ιδιότητα για να υποδειχθούν. Οι πίνακες μπορεί να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από το φορέα που υποδεικνύει τα μέλη.

 

6. Για τις προσφορές που υποβάλλονται με τα συστήματα των περιπτώσεων ε, ζ και η της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 και για την περίπτωση ειδικών ή μεγάλων έργων οι Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση συμπληρώνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και με άλλα μέλη που έχουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και που δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 4. Η επεξεργασία των στοιχείων για την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να ανατεθεί με την απόφαση αυτή σε κλιμάκιο της όλης Επιτροπής. Με την απόφαση καθορίζονται και τα μέλη του κλιμακίου.

 

7. Όταν πρόκειται για δημοπρασία έργου με προϋπολογισμό που δεν υπερβαίνει το ανώτερο όριο για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις Δ' τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, η επιτροπή διαγωνισμού του άρθρου 21 ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή. Κατ' εξαίρεση η Προϊσταμένη Αρχή, για έργα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, μπορεί να εφαρμόσει τις παραγράφους 1 - 6, έστω και αν τα έργα αυτά έχουν προϋπολογισμό μικρότερο από το πιο πάνω όριο.

 

8. Οι επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση οφείλουν να παραδώσουν την εισήγησή τους έγκαιρα ώστε η αρμόδια Αρχή να αποφασίσει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μέσα στην προθεσμία ισχύος των προσφορών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.