Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Πληρωμή αμοιβής μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή μελέτης καταβάλλεται τμηματικά και με την έγκριση του οικείου σταδίου της μελέτης. Ο λογαριασμός για την πληρωμή της αμοιβής του μελετητή συντάσσεται από τον μελετητή και υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία τον ελέγχει, τον διορθώνει όταν απαιτείται και τον εγκρίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Για τα ιδιωτικά έργα, η πλήρης αμοιβή της μελέτης πρέπει να κατατίθεται, κατά τις κείμενες διατάξεις προς της υποβολής της μελέτης που συντάχθηκε προς έγκριση ή έκδοση της τυχόν απαιτούμενης άδειας.

 

3. Η πληρωμή εγκριθέντος κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λογαριασμού πρέπει να συντελείται εντός διμήνου από της εγκρίσεώς του, μετά την πάροδο του οποίου καταβάλλεται αυτοδίκαια ο τόκος υπερημερίας που ισχύει για τις οφειλές γενικά του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 αριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

4. Για όλες τις περιπτώσεις μελετών, πλην εκείνων των ιδιωτικών έργων για τα οποία η καταβολή της αμοιβής ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η αμοιβή της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά κατά στάδια ως εξής:

 

α) Με την έναρξη εκπόνησης κάθε σταδίου της μελέτης καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ποσοστό 15% της αμοιβής που αντιστοιχεί στην αμοιβή της μελέτης.

 

β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει την κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλυτέρου του 50% του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επί πλέον ποσοστό 20% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο.

 

γ) Με την υποβολή της μελέτης που εκπονήθηκε κάθε σταδίου και πριν από την έγκριση της επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων περιπτώσεων α και β και καταβάλλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας της μελέτης, επιπλέον ποσοστό 35% της αμοιβής του σταδίου, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

 

δ) Εάν τυχόν η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά παρέλευση 2 μηνών από της υποβολής της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας της μελέτης επιπλέον ποσοστό 10% χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

 

ε) Μετά την έγκριση κάθε σταδίου καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής αυτού. Ειδικότερα και προκειμένου για το τελευταίο στάδιο μελέτης παρακρατείται ποσοστό 5% της αμοιβής του τελευταίου αυτού σταδίου, το οποίο καταβάλλεται μετά την παραλαβή της μελέτης.

 

στ) Στις περιπτώσεις που στάδιο μελέτης περιλαμβάνει και εργασίες υπαίθρου, εφαρμόζονται μερικότερα και για τις εργασίες υπαίθρου οι διατάξεις των παραπάνω εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου αυτής. Η εργασία υπαίθρου θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το 50% της αμοιβής του αντιστοίχου σταδίου της μελέτης, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.

 

ζ) Το ποσοστά 15% και 20% των παραπάνω εδαφίων α και β υπολογίζονται με βάση τη συμβατική αμοιβή κάθε μελέτης κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977 ή για τις περιπτώσεις που δεν έχει προσδιορισθεί αυτή η συμβατική αμοιβή, με βάση τις προεκτιμώμενες στην οικεία σύμβαση και σε συγκριτικές πίνακες αμοιβές για το υπόψη στάδιο της μελέτης.

 

η) Οι λογαριασμοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιέχουν το σύνολο του οφειλόμενου μετά τη σύνταξη του λογαριασμού ποσού αμοιβής, αφαιρούμενων των μέχρι τότε σταδιακά καταβληθέντων από τον εργοδότη προηγουμένως ποσών αναπροσαρμοσμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

5. Στην περίπτωση σταδίου μελέτης που περιλαμβάνει και εργασίες υπαίθρου εφαρμόζονται, μερικότερα και επί των εργασιών υπαίθρου, αυτές περί τμηματικών πληρωμών περιπτώσεων β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου, της αξίας των εργασιών υπαίθρου θεωρώντας ότι αντιπροσωπεύει το 50% της πλήρους αμοιβής του αντιστοίχου σταδίου μελέτης.

 

6. Οι κατά το παρόν άρθρο εγγυητικές επιστολές αναγράφουν το όνομα, το επώνυμο και το όνομα πατρός του υπέρ του οποίου η εγγύηση ή προκειμένου περί Εταιρείας την επωνυμία αυτής, τον τίτλο της προς εκπόνηση μελέτης στην οποία αφορά η παρεχομένη εγγύηση, και τέλος το ποσό της παραιτήσεως του εγγυώμενου από του δικαιώματος της διζήσεως και την αναγνώριση υπ' αυτού της υποχρέωσης όπως καταθέσει απροφάσιστα, εντός τριών ημερών από της περί τούτου σχετικής ειδοποιήσεως του εργοδότη, το αιτούμενο μέρος ή όλον της εγγυήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω και οι παράγραφοι 5 και 6 προστέθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 99/1978 (ΦΕΚ 20/Α/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.