Προεδρικό διάταγμα 99/78

ΠΔ 99/1978: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 104 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 99/1978: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 104 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών κ.λ.π., (ΦΕΚ 20/Α/1978), 17-02-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως αυτό ισχύει μετά από το νομοθετικό διάταγμα 2726/1953 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του άρθρου 59 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

2. Την υπ' αριθμόν 602/24-10-1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και

 

3. Την υπ' αριθμόν 2/04-01-1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 104 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών για τη σύνταξη μελετών κ.λ.π. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για όλες τις περιπτώσεις μελετών, πλην εκείνων των ιδιωτικών έργων για τα οποία η καταβολή της αμοιβής ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η αμοιβή της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά κατά στάδια ως εξής:

 

α) Με την έναρξη εκπόνησης κάθε σταδίου της μελέτης καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ποσοστό 15% της αμοιβής που αντιστοιχεί στην αμοιβή της μελέτης.

 

β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει την κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλυτέρου του 50% του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επί πλέον ποσοστό 20% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο.

 

γ) Με την υποβολή της μελέτης που εκπονήθηκε κάθε σταδίου και πριν από την έγκριση της επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων περιπτώσεων α και β και καταβάλλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας της μελέτης, επιπλέον ποσοστό 35% της αμοιβής του σταδίου, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

 

δ) Εάν τυχόν η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά παρέλευση 2 μηνών από της υποβολής της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας της μελέτης επιπλέον ποσοστό 10% χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.}

 

2. Εις το αυτό άρθρο 104 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής:

 

{5. Εις περίπτωσιν σταδίου μελέτης περιλαμβάνοντος και εργασίας υπαίθρου εφαρμόζονται, μερικότερα και έτι, των εργασιών υπαίθρου, οι αυτές περί τμηματικών πληρωμών περιπτώσεις β, γ και ο της προηγουμένης παραγράφου, της αξίας των εργασιών υπαίθρου θεωρουμένης ως αντιπροσωπεύουσας το 50% της πλήρους αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης.

 

6. Οι κατά το παρόν άρθρο εγγυητικές επιστολές αναγράφουν το όνομα, το επώνυμον και το όνομα πατρός του υπέρ ου ή εγγύησις, ή προκειμένου περί Εταιρείας την επωνυμία αυτής, τον τίτλο της προς εκπόνηση μελέτης εις ην αφορά η παρεχομένη εγγύησις, και τέλος τον όρον της παραποιήσεως του εγγυώμενου από του δικαιώματος της διζήσεως και την αναγνώρισή υπ' αυτού της υποχρεώσεως όπως καταθέσει απροφασίστως, εντός τριών ημερών από της περί τούτου σχετικής ειδοποιήσεως του εργοδότου, το αιτούμενο μέρος ή όλον της εγγυήσεως.}

 

Τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος, αναθέτουμε στον Υπουργό Δημοσίων Έργων.

 

Εν Αθήναις, τη 04-02-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προεδρικό αυτό διάταγμα ίσχυσε μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος 515/1989 Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του προεδρικού διατάγματος 696/1974.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.