Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων ή αποθηκών απαιτείται έγκρισις του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων αυτών καθορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Ελάχιστοι αποστάσεις των κτιρίων εκ των ορίων του γηπέδου 10 m.

 

β) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως του γηπέδου 30% της επιφανείας αυτού.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3 με μέγιστον ύψος 11 m, μετρούμενο εκ του πέριξ φυσικού ή διαμορφουμένου εδάφους.

 

δ) Ο συντελεστής δομήσεως του γηπέδου ορίζεται εις 0,9 και ο συντελεστής κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως εις 3,3.

 

ε) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίων εντός του γηπέδου.

 

2. Προκειμένου δι' ανέγερση νέων βιομηχανικών κτιρίων δυναμικότητος μεγαλύτερης των 50 ατόμων, μερικής έως ισχυρές οχλήσεως και ρυπάνσεως του περιβάλλοντος, πέραν της κατά την προηγούμενη παράγραφο 1 εγκρίσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας απαιτείται και η σύμφωνος γνώμη της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

Η ανωτέρω Γενική Διεύθυνσις οφείλει να απαντήσει εντός 30 ημερών εκ της υποβολής του ερωτήματος εκ μέρους του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

Παρερχόμενης της προθεσμίας ταύτης, η απάντησις θεωρείται θετική.

 

3. α) Επιτρέπεται η ανέγερσις νέων βιομηχανικών κτιρίων, κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων διατάξεων μόνον ως προς το ύψος των κτιρίων, εφόσον τούτο απαιτείται δια λόγους τοποθετήσεως υψηλών μηχανημάτων ή διεξόδων αυτών.

 

β) Η κατά τα ανωτέρω παρέκκλισις εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων ή του εις ο μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότης αυτού οργάνου μετά πρόταση της αρμοδίας Διευθύνσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

4. α) Επίσης επιτρέπεται η κτιριακή επέκτασις υφισταμένων βιομηχανικών κτιρίων κατά παρέκκλιση των εν παραγράφω 1 του παρόντος διατάξεων, μετά τριετή τουλάχιστον λειτουργία αυτών, βεβαιούμενου τούτου υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας. Παρέκκλισις χορηγείται ως προς το ποσοστόν καλύψεως του γηπέδου, το ύψος των κτιρίων, τον συντελεστή δομήσεως και τον συντελεστή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως, ο οποίος εν πάση περιπτώσει δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5.

 

β) Η κατά τα ανωτέρω παρέκκλισις εγκρίνεται συμφώνως προς την διαδικασίαν την αναγραφομένη εις το εδάφιον 3 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

5. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, επιτρέπεται η ανέγερσις ή η επέκτασις βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων παρά τις σιδηροδρομικές γραμμές και εις απόσταση μικροτέρα των 15 m εκ του ορίου της ζώνης απαλλοτριώσεως της σιδηροδρομικής γραμμής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 10 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.