Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, μικρές αποθήκες για φύλαξη εργαλείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ανόρυξις φρεάτων, κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών και μικρών αποθηκών, επιτρέπονται ανεξαρτήτως αρτιότητας γηπέδου, με τους κάτωθι όρους και περιορισμούς δομήσεως.

 

α) Τα κτίσματα δια στέγαση των αντλητικών εγκαταστάσεων δέον να έχουν τις απολύτως απαραιτήτους δια τον σκοπόν τούτον διαστάσεις: Μέγιστο ύψος 2,50 m.

 

Επί των ανωτέρω κτιρίων δεν έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 5 εδάφιον α του παρόντος διατάγματος οι αναφερόμενες εις τα αποστάσεις του κτιρίου εκ των ορίων του γηπέδου.

 

Τα ανωτέρω εφόσον τα φρέατα δεν εμπίπτουν εις τις απαγορευτικές διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας.

 

β) Το μέγιστον ύψος των υδατοδεξαμενών ορίζεται:

 

Σε 2,50 m εφόσον κατασκευάζονται επί του εδάφους και σε 11 m εφόσον κατασκευάζονται επί υποστηλωμάτων, μετά πρόταση της οικείας Νομαρχίας.

 

Η απόστασις των υδατοδεξαμενών εκ των ορίων του γηπέδου ορίζεται σε 5 m.

 

γ) Επιτρέπεται η κατασκευή μικρών αποθηκών εμβαδού 20 m2 και ύψους 3 m και αποχωρητηρίων εις καλλιεργούμενα και μη άρτια γήπεδα δια την φύλαξη αγροτικών προϊόντων, εργαλείων κ.λ.π., εφόσον το γήπεδον (κτήμα) υφίσταται μέχρι της ημέρας δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος, που βεβαιώνεται εκ της Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας.

 

Οι αποθήκες δέον να απέχουν εκ της γραμμής αιγιαλού 200 m, εκ των αξόνων των οδών, Διεθνών, Εθνικών, Επαρχιακών 60 m και εκ των ορίων του γηπέδου 5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 31-07-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 412/Δ/1981).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 10 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.