Προεδρικό διάταγμα 6/8/09

ΠΔ 06-08-2009: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση κτιρίου Κέντρου Κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (νομού Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-08-2009: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση κτιρίου Κέντρου Κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (νομού Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 411/ΑΑΠ/2009), 19-08-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 154, 185, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν Y300/2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2210/Β/2007).

 

4. Τις διατάξεις του από 09-06-2003 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) κατά μήκος της λεωφόρου Ελευσίνας, Αεροδρομίου Σπάτων και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 647/Δ/2003).

 

5. Την υπ' αριθμόν 366/2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 13/Δ/2004).

 

6. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 107388/2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

7. Τα υπ' αριθμούς 104744/2007, 106916/2007 και 112132/2007 έγγραφα της ανώνυμης εταιρείας ΕΡΓΟΣΕ.

 

8. Το υπ' αριθμόν ΔΜΕΟ/5470/2007 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/21495/1330/2001 έγγραφο της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

10. Το υπ' αριθμόν 3520/2001 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 2667/2001 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής.

 

12. Το υπ' αριθμόν Α/6/07/08/00/73978/2007 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΣΕΡΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

13. Το υπ' αριθμόν 43500/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ'.

 

14. Την υπ' αριθμόν 583/2008 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

 

15. Τις υπ' αριθμούς 263/2007 και 180/2008 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Τις υπ' αριθμούς 120/2008 και 134/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-08-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.