Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Λειτουργούντες Σταθμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άδεια λειτουργίας χορηγείται σε όλους τους σταθμούς που λειτουργούν νομίμως πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από υποβολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σχετικής αίτησης με τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός εξαμήνου προθεσμίας από της ισχύος του παρόντος.

 

α) Πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β) Βεβαίωση αρμοδίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο για εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματος.

 

Αντί της βεβαίωσης αυτής μπορεί να υποβληθούν και αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων από τις οποίες να προκύπτει σαφώς αντικείμενο και τα έτη απασχόλησης.

 

Ειδικότερα για τα Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων, δεν απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης, αλλά του καταστατικού λειτουργίας, το οποίο προβλέπεται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 102/1973 (ΦΕΚ 178/Α/1973) Περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελούμενων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών, όπως ισχύει και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

 

Η παραπάνω άδεια λειτουργίας χορηγείται για μια τετραετία που αρχίζει από την ισχύ του παρόντος. Μετά την παρέλευση της τετραετίας αυτής, οι εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος σφραγίζονται

 

Για να χορηγηθεί νέα άδεια λειτουργίας, πρέπει να συντρέχουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος για την ίδρυση και λειτουργία νέων σταθμών εξαιρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 2 ειδικά για τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.