Προεδρικό διάταγμα 79/04

ΠΔ 79/2004: Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 79/2004: Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων), (ΦΕΚ 62/Α/2004), 01-03-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 803/1978 (ΦΕΚ 123/Α/1978) Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997) Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου ενδέκατου του νόμου [Ν] 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002) Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και άλλες διατάξεις.

 

γ) του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 237/Α/1985) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

3. Τις 518/2001 και 22/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

 

Άρθρο 1: Ορισμοί - Κατηγορίες

Άρθρο 2: Θέση

Άρθρο 3: Κυκλοφοριακές συνδέσεις

Άρθρο 4: Κτίριο

Άρθρο 5: Γενικοί Όροι Εγκαταστάσεων και Λειτουργίας του Σταθμού

Άρθρο 6: Λοιπές εγκαταστάσεις του Σταθμού

Άρθρο 7: Άδεια ίδρυσης

Άρθρο 8: Άδεια λειτουργίας

 

Κεφάλαιο Β: Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)

 

Άρθρο 9: Ορισμοί

Άρθρο 10: Θέση

Άρθρο 11: Κυκλοφοριακές συνδέσεις

Άρθρο 12: Κτίριο

Άρθρο 13: Γενικοί Όροι Εγκαταστάσεων

Άρθρο 14: Λοιπές εγκαταστάσεις του σταθμού

Άρθρο 15: Άδεια ίδρυσης

Άρθρο 16: Άδεια λειτουργίας

 

Κεφάλαιο Γ: Κοινές διατάξεις για τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων

 

Άρθρο 17: Κυρώσεις

Άρθρο 18: Επέκταση Εγκαταστάσεως

Άρθρο 19: Επιθεώρηση Εγκαταστάσεως

Άρθρο 20: Επιφύλαξη ισχύος άλλων διατάξεων

 

Κεφάλαιο Δ: Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 21: Λειτουργούντες Σταθμοί

Άρθρο 22: Ανάρτηση Αδειών

Άρθρο 23: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 24: Παραρτήματα

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α1: Υποδείγματα εισόδων - εξόδων

Παράρτημα Α2: Κατά πλάτος τομές (κατασκευαστικές λεπτομέρειες)

Παράρτημα Α3: Οριζόντια & κάθετη σήμανση εισόδων - εξόδων

Παράρτημα Α4: Χώροι και εγκαταστάσεις Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων

 

Παράρτημα Β1: Υποδείγματα εισόδων - εξόδων

Παράρτημα Β2: Κατά πλάτος τομές (κατασκευαστικές λεπτομέρειες)

Παράρτημα Β3: Χώροι και εγκαταστάσεις Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-02-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.