Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Γενικοί Όροι Εγκαταστάσεων και Λειτουργίας του Σταθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συνολική γενική διάταξη του Σταθμού (κτίρια, προσπελάσεις, αποβάθρες, διάδρομοι) διαμορφώνεται με κύρια κριτήρια:

 

την με ορθολογικό τρόπο εκπλήρωση των βασικών τουλάχιστον λειτουργιών του Σταθμού
την ανάγκη τυχόν μελλοντικών επεκτάσεων είτε σε κτίρια είτε σε αποβάθρες, διαδρόμους
τη δυνατότητα εναρμόνισης με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας
την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων και ιδιαίτερα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

 

2. Η πορεία των οχημάτων προς και από το Σταθμό πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα στα κυκλοφοριακά ρεύματα της (των) προ αυτού οδού (οδών).

 

3. Η όλη διάταξη των ροών κυκλοφορίας των λεωφορείων, ο αριθμός και οι διαστάσεις των αποβαθρών, οι χώροι στάθμευσης λεωφορείων, η θέση τυχόν βοηθητικών εγκαταστάσεων (π.χ. αντλίες καυσίμων, πλυντήρια λιπαντήρια, διανομέας LPG) ορίζονται από τους μελετητές του έργου και υπόκεινται στην έγκριση της υπηρεσίας που χορηγεί τις σχετικές άδειες.

 

4. Ανάμεσα στα κτίρια της εγκατάστασης και στα καταστρώματα διέλευσης των οχημάτων παρεμβάλλεται απαραιτήτως πεζοδρόμιο πλάτους τουλάχιστον 2 m και ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 0,15 m που διαθέτουν τους κατάλληλους αναβαθμούς και σκάφες για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών (Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Μεταφορέων Αποσκευών κ.λ.π.).

 

Τα πεζοδρόμια πρέπει να επιστρώνονται με κατάλληλα υλικά και να διαμορφώνονται με κατάλληλο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται αφ' ενός η απορροή των υδάτων από αυτά και αφετέρου η αυτόνομη και ασφαλής διακίνηση όλων των χρηστών και ιδιαίτερα των χρηστών αμαξιδίων και λοιπών εμποδιζόμενων ατόμων. Οι απολήξεις των πεζοδρομίων και αποβαθρών θα επισημαίνονται με έντονο χρώμα σε αντίθεση με αυτό των παρακειμένων επιφανειών.

 

Κατά την κρίση των μελετητών, σε κατάλληλες θέσεις των πεζοδρομίων είναι δυνατόν να τοποθετούνται χειρολισθήρες (κουπαστές), για την υποβοήθηση των διακινουμένων σε δύο ύψη (0.10 m και 0.90 m από το δάπεδο) ή πλέγματα για την αποφυγή ατυχημάτων (πτώση μικρών παιδιών από τα πεζοδρόμια στους διαδρόμους κυκλοφορίας).

 

5. Το ελεύθερο ύψος διέλευσης των λεωφορείων κάτω από δοκούς, στέγαστρα, τυχόν πύλες εισόδου, δικτυώματα ανάρτησης πινακίδων κ.λ.π. είναι 5 m τουλάχιστον.

 

6. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας και γενικά η επιφάνεια, κυκλοφορίας της εγκατάστασης πρέπει να έχουν κατάλληλη επίστρωση είτε με ασφαλτοτάπητα είτε με βιομηχανικό δάπεδο είτε με άλλο κατάλληλο υλικό και απαραίτητα να διαθέτουν κατάλληλη υπόβαση, ανθεκτική στο βάρος των διερχομένων οχημάτων. Τυχόν διαφορετικές επίπεδες στάθμες της επιφάνειας κυκλοφορίας του Σταθμού γεφυρώνονται με κεκλιμένες επιφάνειες μέγιστης κλίσης 10%.

 

7. Η όλη εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εγκατάσταση εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού. Ο ηλεκτροφωτισμός, ο οποίος προκύπτει από την υλοποίηση της σχετικής μελέτης, πρέπει να εξασφαλίζει ομοιομορφία φωτισμού, κατά περιοχή, και σταδιακή προσαρμογή των σταθμών φωτισμού, από περιοχή σε περιοχή.

 

8. Η όλη εγκατάσταση διαθέτει κατάλληλο δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων. Επίσης υπάρχει κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, στο οποίο, εκτός των λυμάτων των συνήθων εγκαταστάσεων (χώροι υγιεινής τουαλέτα), διατίθενται και τα λύματα τυχόν εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το Σταθμό όπως πλυντήρια λιπαντήρια, αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία, μέσω ειδικών διατάξεων (αμμοβενζινοβορβοροσυλλεκτών).

 

9. Η όλη αρχιτεκτονική εμφάνιση των κτιρίων του Σταθμού, τυχόν στεγάστρων, οι χρωματισμοί το είδος και η υφή των υλικών δεν προδιαγράφονται από την Διεύθυνση Μεταφορών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά αποτελούν επιλογή των μελετητών. Λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής κυκλοφορία των εμποδιζόμενων ατόμων σε όλους τους χώρους του Σταθμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.