Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κτίριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων στεγάζονται σε ισόγεια κτίρια ή σε ισόγειους χώρους κτιρίων. Κατ' εξαίρεση, σε υπόγειους χώρους επιτρέπεται η εγκατάσταση βοηθητικών χώρων του Σταθμού, όπως χώροι υγιεινής επιβατών και προσωπικού, αποθηκών χειραποσκευών επιβατών και αποθηκών ειδών καθαριότητος, ψυγείων, μηχανοστασίων θέρμανσης ή κλιματισμού, πυρόσβεσης και γενικά βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων.

 

1.1. Τα κτίρια των Σταθμών πρέπει να διαθέτουν μία τουλάχιστον κύρια είσοδο στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο.

 

Στο επίπεδο της εισόδου και χωρίς υψομετρική διαφορά από αυτή βρίσκεται και ανελκυστήρας, με θάλαμο εσωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον 1.10 x 1.40 m, με θύρα ελεύθερου πλάτους 1.10 m, εξοπλισμένος με σύστημα οπτικοακουστικής αναγγελίας των ορόφων και ενδείξεις κομβίων ανάγλυφες ή σε γραφή Braille. Το πληκτρολόγιο επιλογής των ορόφων είναι σε ύψος 1.00 m από το δάπεδο της καμπίνας. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας έχουν πλάτος τουλάχιστον 1.20 m και οι εσωτερικές θύρες ελεύθερο πλάτος 0.90 m.

 

1.2. Όπου τα παραπάνω, σχετικά με τις εισόδους, δεν είναι εφαρμόσιμα κατασκευάζεται αναβαθμός κλίσης το πολύ 5% ή τοποθετείται ανυψωτικός μηχανισμός (αναβατόριο κλίμακας ή αναβατόριο κατακόρυφης κίνησης), σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Γραφείου Μελετών για άτομα με Ειδικές Ανάγκες του Υπουργείου Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

1.3. Στα κτίρια των Σταθμών κατασκευάζεται τουλάχιστον μία προσβάσιμη τουαλέτα για χρήση από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, με τις κατάλληλες διαστάσεις και εξοπλισμό σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του Υπουργείου Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

1.4. Όπου προβλέπονται κυλικεία αυτά διαθέτουν τουλάχιστον ένα τμήμα προσβάσιμο από τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, στο οποίο εξασφαλίζεται ισόπεδη διακίνηση, χώρος ελιγμών αναπηρικού αμαξιδίου, χώρος στάσης αμαξιδίου χαμηλό τμήμα πάγκου μήκους 1.00 m και ύψους 0.80 m από το δάπεδο.

 

1.5. Ένα τουλάχιστον από τα εκδοτήρια εισιτηρίων κατασκευάζεται με τον πάγκο συναλλαγής σε ύψος 0.80 m από το δάπεδο, ενώ τα πάσης φύσεως μηχανήματα για εξυπηρέτηση του κοινού (τηλέφωνα, αυτόματοι πωλητές) κατασκευάζονται με τους μηχανισμούς χειρισμού σε ύψος από 0.90 μέχρι 1.20 m από το δάπεδο.

 

1.6. Όπου προβλέπονται κλίμακες ή κεκλιμένα επίπεδα φέρουν διπλό χειρολισθήρα σε δύο ύψη (0.70 και 0.90 m από το δάπεδο) για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών ανεξαρτήτως του ύψους τους. Ο χειρολισθήρας συνεχίζεται στα πλατύσκαλα.

 

Σε περίπτωση κλιμάκων ή αναβαθμών με μεγάλα πλάτη κατασκευάζεται χειρολισθήρας και ενδιάμεσα.

 

2. Κάθε Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων διαθέτει, (διακεκριμένους ή μη), χώρους, ανάλογα με τον τύπο στον οποίο ανήκει, σύμφωνα με το παράρτημα Α4.

 

Όπου στο παράρτημα Α4 ο χώρος ή η ειδική εγκατάσταση αναφέρεται ως Υ εννοείται ότι, για τον συγκεκριμένο τύπο Σταθμού, είναι υποχρεωτική, ενώ με το Π συμβολίζεται ο προαιρετικός χώρος ή εγκατάσταση ή εξοπλισμός.

 

3. Οι Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων κατασκευάζονται με φέρουσα κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από μεταλλικό σκελετό. Επιτρέπεται όμως η κατασκευή τους και με άλλα υλικά (λιθοδομή, ξύλινη κατασκευή), αν αυτό επιβάλλεται για την εναρμόνιση του Σταθμού στις τοπικές συνθήκες, ή για την καλύτερη ανάδειξη του αρχιτεκτονικού σχεδίου.

 

4. Τα δάπεδα των χώρων των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων κατασκευάζονται από μάρμαρο ή πλακίδια ή άλλο κατάλληλο σκληρό υλικό, αντιολισθηρό και μη αντανακλαστικό, θα φέρουν επιδαπέδιο οδηγό τυφλών, προς και από τις αποβάθρες, τις εισόδους και εξόδους κτιρίων, τα εκδοτήρια εισιτηρίων, κυλικεία, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής και τις λοιπές προσβάσιμες εξυπηρετήσεις κοινού.

 

Οι υψομετρικές διαφορές στους χώρους των Σταθμών καλύπτονται με αναβαθμούς κλίσης το πολύ 5% ή άλλο κατάλληλο ανυψωτικό μηχανισμό.

 

5. Τα υαλοστάσια των χώρων των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων κατασκευάζονται κατά προτίμηση από αλουμίνιο ή μορφοσίδηρο. Κατ' εξαίρεση, για λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινων υαλοστασίων. Όλες οι επιφάνειες υαλοπινάκων σημαίνονται κατάλληλα για την αποφυγή προσκρούσεων επ' αυτών ατόμων με προβλήματα στην όραση.

 

6. Τα κτίρια των Σταθμών φέρουν πλήρεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α4.

 

7. Ως κτίριο του Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων εννοείται και σύνολο κτιρίων, τα οποία ευρίσκονται σε επαφή ή και σε απόσταση μεταξύ τους, όμως από την κτιριολογική διάταξη, τις χρήσεις των κτιρίων, τους τυχόν διαδρόμους σύνδεσης εμφαίνεται η ενιαία κτιριολογική λειτουργία του συγκροτήματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.