Προεδρικό διάταγμα 7/6/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να επιβάλλει εις τις περιπτώσεις τις αναφερόμενες εις το άρθρο 3 του παρόντος Διατάγματος κατά την κρίσιν της περιορισμούς και υποχρεώσεις, ως προς την αρχιτεκτονική διαμόρφωση και τον όγκον των νέων κτισμάτων, την καθαίρεση ή διατήρηση εν όλω ή εν μέρει ή και στοιχείων των παλαιών.

 

Ανακαίνιση των υφισταμένων ορατών όψεων των κτιρίων και ανοιγμάτων ως και των μεσοτοίχων, καταλλήλους χρωματισμούς των κτιρίων, την απαγόρευση ή την άρση αντιαισθητικών επικολλήσεων, επιγραφών και πάσης φύσεως διαφημίσεων.

 

2. Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να αιτήσει από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού εις τον οποίον ανήκει όπως προτείνει εις την αρμοδία αρχή την αλλαγή των όρων δομήσεως ή και του ρυμοτομικού σχεδίου μιας περιοχής όταν κατά την κρίσιν της απαιτείται τούτο, υποβάλλουσα προς τούτο εις την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση με κοινοποίηση εις την Διεύθυνση Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος.

 

3. Ο έλεγχος ασκείται από αισθητικής πλευράς και βάσει των γενικών αρχών της Αρχιτεκτονικής και προϋποθέσεων οι οποίες δεν περιορίζουν την ελευθέρα καλλιτεχνική πρόθεση του μελετητή, και δεν οδηγούν εις αντιγραφή ή αβαθή απομίμησιν εξωτερικών μορφολογικών στοιχείων.

 

4. Οι υποβαλλόμενες εις την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μελέτες έργου δέον όπως συνοδεύονται απαραιτήτως από φωτογραφίας του χώρου όπου εκτελείται το έργον καθώς και τοπογραφικό και φωτογραφίας της ευρύτερης περιοχής. Εις την περίπτωσιν καθαιρέσεως, φωτογραφίας του προς καθαίρεση έργου.

 

5. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί στοιχεία πέραν των υποχρεωτικών δια τον πληρέστερο αυτής κατατοπισμό, δια να εκφράσει υποδείξεις και να ζητήσει όπως ο μελετητής προσαρμόσει την μελέτη δι' ιδίων αυτού λύσεων προς τις απόψεις αυτής.

 

6. Οι δια του ως άνω ελέγχου επιτρεπόμενες μεταβολές ή επιβαλλόμενοι περιορισμοί εις τα σχέδια των κτιρίων είναι υποχρεωτικές, η δε μη συμμόρφωσις κατά την κατασκευήν προς τα εγκεκριμένα υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σχέδια συνιστά αυθαιρεσία, δια την οποίαν εφαρμόζονται οι σχετικές περί αυθαιρέτων διατάξεις.

 

7. Ενώπιον των ως άνω Επιτροπών δύναται να τίθενται αρχιτεκτονικά θέματα εκ των περιλαμβανομένων εις τις αρμοδιότητες που προδιαγράφηκαν παρ' οιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

 

Επίσης η Επιτροπή δύναται να επιλαμβάνεται κατόπιν εντολής του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή των Νομαρχών και θεμάτων σημαντικής σημασίας από απόψεως αισθητικής και περιβάλλοντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.