Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αρμόδια Όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διοικητική Εποπτεία και ο έλεγχος όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ασκούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΕΚ 37/Α/1920) από τα όργανα του παρόντος άρθρου και τις λοιπές διατάξεις, υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας και της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου.

 

2. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του άρθρου 10 του παρόντος προεδρικού διατάγματος περιλαμβάνεται και η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Για το σκοπό αυτό, ο αρμόδιος Νομάρχης μπορεί να συγκροτεί περισσότερες επιτροπές, με τη σύνθεση που προβλέπει η παραπάνω διάταξη. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από 2 Επιτροπές.

 

3. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας των φορέων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και για την εισήγηση επιβολής της νόμιμης και κατάλληλης διοικητικής κύρωσης σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Για το σκοπό αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, κατ' εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1278/1982 (ΦΕΚ 109/Α/1982) συνιστά ειδικές μόνιμες πειθαρχικές επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Με την απόφαση συγκρότησης καθορίζονται το έργο της επιτροπής, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών της, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Ο έλεγχος είναι τακτικός (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για κάθε φορέα πρωτοβάθμιας υγείας) ή έκτακτος και αφορά ιδίως την τήρηση των προδιαγραφών κτιριακής και τεχνολογικής υποδομής, καθώς και την τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος για τη νόμιμη λειτουργία του φορέα, την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, το σεβασμό των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και την εν γένει τήρηση των νόμων, κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων, που αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Η παράλειψη ελέγχου κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο αποτελεί για τα ελεγκτικά όργανα σοβαρή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος.

 

5. Ειδικά διενεργείται ποιοτικός έλεγχος, προς διαπίστωση ιδίως:

 

α. Της καταλληλότητας και της ενδεδειγμένης χρήσης των χρησιμοποιούμενων υλικών.

β. Της αξιοπιστίας των εφαρμοζομένων μεθόδων,

γ. Της ικανοποιητικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.

δ. Της εξειδίκευσης και επάρκειας του παραϊατρικού προσωπικού.

ε. Της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων και των μέτρων προστασίας των εργαζομένων και των ασθενών.

 

Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται από το Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2519/1997.

 

Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτηση για να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997).

 

6. Για τη διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης και οικονομικής αξιολόγησης των ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών υγείας.

 

α.Το αποτέλεσμα κάθε είδους και μορφής ιατρικής πράξης και εργαστηριακής εξέτασης υπογράφεται ευκρινώς και σφραγίζεται από την κατά περίπτωση υπεύθυνο για τη διενέργειά της ιατρό. Στη περίπτωση των ιατρικών εταιρειών, το αποτέλεσμα υπογράφεται και σφραγίζεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό ή οδοντίατρο.

 

β. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται καθημερινά κατά κατηγορία ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων και για κάθε υπεύθυνο για τη διενέργειά τους ιατρό σε ειδικά για το σκοπό αυτό τηρούμενα αρχεία. Κατά τον ίδιο τρόπο καταχωρούνται και οι τυχόν παραπομπές των ασθενών μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για κλινική ή εργαστηριακή εξέταση.

 

γ.Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διαχειρίζονται και αρχειοθετούν τα δεδομένα τους (ιατρικά, οικονομικά. διοικητικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 2472/1997 προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ 50/Α/1997) μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο, ανώνυμα, στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγεία και Πρόνοιας η οποία μπορεί να επιβάλει τη διαρκή σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.