Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ιατρική Διαφήμιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή, καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 2194/1994 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2256/1994 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α/1995). Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντηρίων πινακίδων), εφ' όσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία.

 

2. Κάθε ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας φέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της μόνο τις λέξεις ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΡΗΡΙΟ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ, συνοδευόμενες από την ένδειξη ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κ.λ.π. και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ίδιου διακριτικού τίτλου από άλλη ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όλη τη χώρα.

 

3. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους, Ελληνικά ή ξενόγλωσσα, τους όρους ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,σε συνδυασμό ή όχι με οποιοδήποτε άλλο τίτλο ή επωνυμία, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985), που καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 132 του νόμου [Ν] 2071/1992 και επανήλθε σε ισχύ με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.