Προεδρικό διάταγμα 85/12 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Υπουργείο Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται Υπουργείο Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού συγκροτείται από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τη συγχώνευσή του με το Υπουργείο Πολιτισμού που έγινε με το προεδρικό διάταγμα 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009), με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκαν σ' αυτό κατά την κατά τα ανωτέρω συγχώνευσή του και όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους φορείς που αυτό επόπτευε.

 

2. Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής (άρθρο 27 του νόμου 3342/2005, άρθρο 13 του νόμου 3878/2010) ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, που ανήκαν σ' αυτήν κατά την έκδοση του παρόντος και η εποπτεία των φορέων που αυτή επόπτευε, πλην:

 

α) της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 220/2000 (ΦΕΚ 90/Α/2000), υπήχθη οργανικά στην πρώην Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης (άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου 3708/2008) και μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και Εγκαταστάσεων Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΥΔΕ/ΕΠΤΑ) με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του νόμου 3878/2010, η οποία μεταφέρεται ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και έργων που ανήκαν σε αυτήν κατά την έκδοση του παρόντος στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και

 

β) της αρμοδιότητας αξιοποίησης της ολυμπιακής κληρονομιάς του άρθρου 27 του νόμου 3342/2005, η οποία μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 131/2012(ΦΕΚ 239/Α/2012).

 

3. Η μεταφερόμενη, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων. Σε αυτήν: α) υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκει σε αυτές, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, καθώς και οι σε αυτήν υπαγόμενες Διευθύνσεις, με το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που ανήκει σε αυτές, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και β) μεταφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η αρμοδιότητα διαχείρισης και συντονισμού των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού. Οι διατάξεις που αναφέρονται στη Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής εξακολουθούν να ισχύουν για τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος. Της Γενικής Γραμματείας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων εξακολουθεί να προΐσταται ο ίδιος Γενικός Γραμματέας της άλλοτε Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και μετέπειτα Γενικής Γραμματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής (άρθρο 27 του νόμου 3342/2005, άρθρο 13 του νόμου 3878/2010), ο οποίος φέρει το τίτλο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 131/2012(ΦΕΚ 239/Α/2012).

 

4. Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας με τον Υπουργό Οικονομικών επί της εταιρείας με την επωνυμία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν Δ6Α/1162069 ΕΞ 2011/28-11-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 2779/Β/2011).

 

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Τουρισμού.

 

6. Έως ότου συγκροτηθεί υπηρεσιακό συμβούλιο και πειθαρχικό συμβούλιο, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου Τουρισμού και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 

7. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Τουρισμού βαρύνουν έως 31-12-2012 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.