Προεδρικό διάταγμα 8/11

ΠΔ 8/2011: Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 8/2011: Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, (ΦΕΚ 16/Α/2011), 16-02-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 28/2010 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργείων και τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 189/2009. (ΦΕΚ 64/Α/2010).

 

3. Την Υ271/30-09-2010 (ΦΕΚ 1595/Β/2010) απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη.

 

4. Την Υ383/18-01-2010 (ΦΕΚ 29/Β/2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.

 

5. Την Υ2672/03-12-2009 (ΦΕΚ 2408/Β/2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως προς τη μισθοδοσία του Ειδικού Γραμματέα, ενός Ειδικού Συμβούλου και ενός Ειδικού Συνεργάτη, η οποία ανέρχεται σε ετήσια βάση στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ, και, επιπλέον, εφάπαξ δαπάνη εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ.

 

7. Τη 19/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Οργανωτική διάρθρωση

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης

Άρθρο 5: Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 6: Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων

Άρθρο 7: Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Άρθρο 8: Προσωπικό

Άρθρο 9: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.