Προεδρικό διάταγμα 8/12 - Άρθρο 93

ΠΔ 08-12-1993: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων του οικισμού Κυψέλης προϋφιστάμενου του έτους 1923 της Κοινότητας Κυψέλης της νήσου Αίγινας νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-12-1993: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων του οικισμού Κυψέλης προϋφιστάμενου του έτους 1923 της Κοινότητας Κυψέλης της νήσου Αίγινας νομού Αττικής, (ΦΕΚ 1530/Δ/1993), 24-12-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις 58/1989 και 82/1991 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυψέλης.

 

4. Τις 2/1991 (συνεδρία 35), 10/1992 (συνεδρία 1) και 2/1993 (συνεδρία 31) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού της Αθήνας.

 

5. Τις 160/1990, 175/1990 και 118/1992 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

7. Την 449/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-12-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.