Προεδρικό διάταγμα 8/1/80

ΠΔ 08-01-1980: Περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Πεντέλης (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-01-1980: Περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Πεντέλης (Αττικής), (ΦΕΚ 25/Δ/1980), 19-01-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού,

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 33, 34 και 35 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμό ΕΔ2Α/20/04/ΦΘ211/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 αποφάσεως περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1978).

 

4. Την υπ' αριθμό 1136/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως, των οικοπέδων των κειμένων εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πεντέλης (Αττικής) τα οποία διανεμήθηκαν υπό του Υπουργείου Γεωργίας δια της υπ' αριθμού Ε/20137/24-05-1956 αποφάσεως περί κυρώσεως διανομής οικοπέδων Γεωργοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Πεντέλης (ΦΕΚ 106/Β/1956) ορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.

Ελάχιστο βάθος 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άτινα κατά την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος δεν έχουν μεν τα κατά τα άνω οριζόμενα ελάχιστα όρια αρτιότητας έχουν όμως τουλάχιστον τις διαστάσεις της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας.

 

3. Οικοδομικό σύστημα πανταχόθεν ελεύθερον.

 

4. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 40%.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8 m.

 

6. Συντελεστής δομήσεως 0,4.

 

7. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης δια προσαυξήσεως του ύψους της οικοδομής κατά 1,50 m.

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 08-01-1980

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.