Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαδικασία σύστασης οικοδομικών συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η κίνηση της διαδικασίας για σύσταση οικοδομικών συνεταιρισμών γίνεται:

 

1. Από το δήμο ή την κοινότητα, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από κοινή αίτηση 25 τουλάχιστον ατόμων που ενδιαφέρονται να συνεταιρισθούν για να αποκτήσουν κατοικία της ίδιας κατηγορίας, είτε μετά από έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Από τους ενδιαφερόμενους.

 

Ι. Κίνηση της διαδικασίας από το δήμο ή κοινότητα.

 

1. Ο δήμος ή κοινότητα ανεξάρτητα από το ποιος ζητά την κίνηση της διαδικασίας σύστασης οικοδομικού συνεταιρισμού συντάσσει έκθεση σκοπιμότητας δημιουργίας του οικοδομικού συνεταιρισμού στα διοικητικά του όρια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, βασισμένη στο μέγεθος της οικιστικής ανάπτυξης και στις δυνατότητες της περιοχής προτείνονται εφόσον είναι δυνατόν, περιοχές κατάλληλες για οικιστική χρήση.

 

2. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού ο δήμος ή η κοινότητα με ανακοίνωση που δημοσιεύεται ταυτόχρονα σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης και μία τοπική και για δύο συνεχείς ημέρες καθώς και με τοιχοκόλληση στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής, στον ή στους προς σύσταση οικοδομικούς συνεταιρισμούς, εντός 2 μηνών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης.

 

3. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο δήμος ή η κοινότητα:

 

α) Συγκεντρώνει τις αιτήσεις συμμετοχής που έχουν υποβληθεί και εάν πρόκειται για σύσταση περισσοτέρων του ενός οικοδομικού συνεταιρισμού, κατατάσσει τους ενδιαφερόμενους ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και το είδος της κατοικίας που επιθυμούν ν' αποκτήσουν.

 

Προτεραιότητα συμμετοχής στον υπό ίδρυση οικοδομικό συνεταιρισμό, έχουν κατά πρώτον οι αρχικοί ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν την κοινή αίτηση στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατά δεύτερον όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον τηρούμενης χρονικής προτεραιότητας. β) Με πρόσκληση που δημοσιεύεται όπως στην παράγραφο I.2 του άρθρου αυτού καλεί όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον σε συγκέντρωση που γίνεται 20 ημέρες το πολύ μετά την τελευταία δημοσίευση. Η συγκέντρωση αυτή σκοπό έχει την ανάδειξη προσωρινής διοικούσας επιτροπής η οποία θα μεριμνήσει για τη σύνταξη και τη υπογραφή του Καταστατικού του προς σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Η επιτροπή αυτή αναδεικνύεται με απόφαση εκείνων που προσήλθαν στη συγκέντρωση. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων.

 

4. Μέσα σε προθεσμία που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την παράγραφο I.2 ο δήμος ή η κοινότητα υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τη έγκριση του Καταστατικού, φάκελλο ο οποίος περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

 

α) Αποκόμματα των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες της πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύσταση του οικοδομικού συνεταιρισμού ως και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης.

 

β) Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

γ) Αιτιολογημένη γνώμη για σύσταση ή μη του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

δ) Την έκθεση σκοπιμότητας της παραγράφου Ι.1 του άρθρου αυτού.

 

ε) Αντίγραφο της ανακοίνωσης πρόσκλησης σε συγκέντρωση της παραγράφου I.3 του άρθρου αυτού ως και τα σχετικά αποκόμματα των εφημερίδων καθώς και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης.

 

στ) Το καταστατικό (σε 4 αντίτυπα δεόντως χαρτοσημασμένα κατά την ισχύουσα νομοθεσία) του προς σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

Εάν μετά την παρέλευση των 3 μηνών ο δήμος ή η κοινότητα δεν υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τα στοιχεία που προβλέπονται κατά τα παραπάνω δύναται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να ζητήσει τα στοιχεία αυτά και να προβεί στην έγκριση του καταστατικού του οικοδομικού συνεταιρισμού χωρίς τη γνώμη του οικείου δήμου ή κοινότητας.

 

ΙΙ. Κίνηση της διαδικασίας από τους ενδιαφερόμενους.

 

1. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας

 

Εφόσον ο δήμος ή η κοινότητα δεν κινήσει την κατά την ενότητα Ι του άρθρου αυτού διαδικασία μέσα σε προθεσμία 22 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης των ενδιαφερομένων είναι δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Μετά από σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας αυτής οι ενδιαφερόμενοι είτε ως ομάδα, είτε με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες (δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π.) που περιγράφονται στην ενότητα Ι. Και στην περίπτωση αυτή ο δήμος ή η κοινότητα υποχρεούται στην τοιχοκόλληση στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.

 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται στην κατά τα παραπάνω Υπηρεσία, η οποία και διαβιβάζει τον κατά την παράγραφο I.4 του άρθρου αυτού φάκελλο του οικοδομικού συνεταιρισμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για την έγκριση του καταστατικού.

 

2. Ιδιοκτήτες γης

 

Στην περίπτωση που ομάδα 25 τουλάχιστον ιδιοκτητών γης ενδιαφέρεται για σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού με αποκλειστικό σκοπό την ανάπλαση, αναμόρφωση και εξυγίανση διαμορφωμένων περιοχών κατοικίας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με κοινή αίτησή τους το Καταστατικό που περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

 

3. Αγορά ετοίμων κατοικιών

 

Στην περίπτωση που ομάδα 25 τουλάχιστον ατόμων ενδιαφέρεται για σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση κατοικιών με απ' ευθείας αγορά έτοιμων κατοικιών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την κοινή αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το καταστατικό τους Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το Καταστατικό περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος πλην των στοιχείων της περίπτωσης ι)ζ.

 

ΙΙΙ. Έγκριση καταστατικού

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αφού εκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλλου και εξετάσει την πληρότητα του Καταστατικού εάν συμφωνεί για τη σύσταση του οικοδομικού συνεταιρισμού είτε εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει το Καταστατικό του, το οποίο αποδέχεται όπως έχει, είτε τροποποιεί κατά περίπτωση την πρόταση μέσα στα πλαίσια της γενικότερης οικιστικής και στεγαστικής πολιτικής και σύμφωνα με τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους.

 

Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα κατά τα παραπάνω Ι και ΙΙ στοιχεία είναι ελλειπή ή το Καταστατικό δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ο φάκελος επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους είτε απ' ευθείας, είτε μέσω του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντίστοιχα, με υποδείξεις για τις αναγκαίες μεταβολές και συμπληρώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.