Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 28/09

ΠΥΣ 28/2009: Τροποποίηση και παράταση της ισχύος της 33/2006 πράξης υπουργικού συμβουλίου Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 28/2009: Τροποποίηση και παράταση της ισχύος της 33/2006 πράξης υπουργικού συμβουλίου Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, (ΦΕΚ 237/Α/2009), 31-12-2009.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Έχοντας υπόψη:

 

Α) Τις διατάξεις:

 

1. του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1232/1982 Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4352/1964 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 22/Α/1982),

 

2. του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/Α/2009),

 

3. των άρθρων 15 παράγραφος 2 περίπτωση γ' και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)),

 

4. της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 

5. της 33/2006 πράξης υπουργικού συμβουλίου Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με την 6/2009 πράξη υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 70/Α/2009),

 

Β) την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,

 

Γ) το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και

 

Δ) τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Πρωθυπουργός, 31-12-2010

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.