Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Απορρίμματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα προερχόμενα από τη λειτουργία καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή / και ποτών Απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε κατάλληλα και ειδικά για τον σκοπό αυτόν προοριζόμενα δοχεία, τα οποία θα πληρούν τους κατωτέρω όρους:

 

α. Θα έχουν κατασκευασθεί από υλικό αδιαπότιστο και ανθεκτικό, το οποίο δεν θα οξειδώνεται εύκολα και γενικά δεν θα καταστρέφεται κατά τη χρήση τους. Σαν τέτοια υλικά αναφέρονται ενδεικτικά η γαλβανισμένη λαμαρίνα και το πλαστικό.

β. Η κατασκευή τους θα είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να μην παραμορφώνονται ή καταστρέφονται κατά τη χρήση τους.

γ. Η χωρητικότητά τους να επιτρέπει τους ευχερείς χειρισμούς.

δ. Το σχήμα τους να παρέχει επαρκή ευστάθεια και να επιτρέπει την ευχερή εκκένωση και καθαρισμό τους.

ε. Να φέρουν κάλυμμα, το οποίο θα εφαρμόζει στα χείλη του δοχείου στεγανά, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σ' αυτά εντόμων και ποντικών, καθώς και η παραβίασή τους από τα αναζητούν τα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες). Συνιστάται τα καλύμματα να συνδέονται μόνιμα με τα δοχεία, για να μη χάνονται.

 

Τα δοχεία απορριμμάτων θα διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρά.

 

Απαγορεύεται η συγκέντρωση απορριμμάτων σε ξύλινα ή χάρτινα κιβώτια, σε καλάθια ή καφάσια και σε κάθε είδους καλυμμένα ή ακάλυπτα δοχεία, που δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους ή δεν διατηρούνται καθαρά.

 

2. Για να μην ρυπαίνεται εύκολα το εσωτερικό των δοχείων απορριμμάτων και για να μην φθείρονται αυτά εύκολα κατά τους διάφορους χειρισμούς από τα Συνεργεία Καθαριότητας, συνιστάται η χρήση ειδικών πλαστικών σάκων, οι οποίοι θα τοποθετούνται στο εσωτερικό των δοχείων, κατά τρόπο που τα άκρα του ανοίγματος του σάκου να αναδιπλώνεται περιμετρικά στα χείλη του στομίου του δοχείου.

 

Όταν γεμίσουν οι πλαστικοί σάκοι θα αφαιρούνται από τα δοχεία, θα δένονται καλά και ακολούθως θα τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση, μακρυά από τρόφιμα και σκεύη, μέχρι τη στιγμή που θα αποκομισθούν από το Συνεργείο Καθαριότητας.

 

3. Στα μεγάλα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, καθώς και σε συγκροτήματα καταστημάτων Δημοτικών, Κοινοτικών κ.λ.π. Αγορών, θα υπάρχουν ειδικοί χώροι για την τοποθέτηση των γεμάτων σάκων ή δοχείων απορριμμάτων μέχρι τη στιγμή της παραλαβής τους από τα Συνεργεία Καθαριότητας. Οι χώροι αυτοί πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

 

α. Θα βρίσκονται σε θέσεις απομονωμένες και απόκρυφες, αλλά και ευχερώς προσπελάσιμες.

β. Θα διατηρούνται κλειστοί και θα αερίζονται καλά.

γ. Το Δάπεδο και οι Τοίχοι θα είναι από αδιαπότιστο και λείο υλικό, ώστε να καθαρίζονται εύκολα.

δ. Το Δάπεδο θα έχει κλίση προς φρεάτιο δαπέδου, εφοδιασμένο με σιφόνι, για τον εύκολο καθαρισμό του και ξέπλυμα με άφθονο νερό. Το στόμιο του φρεατίου δαπέδου θα καλύπτεται με μεταλλική σχάρα, της οποίας τα ανοίγματα δεν θα είναι μεγαλύτερα από 5 mm.

ε. Στα ανοίγματα φωτισμού και αερισμού θα τοποθετείται συρματόπλεγμα No 16 για να παρεμποδίζεται η είσοδος μυγών και άλλων βλαβερών εντόμων.

στ. Θα παρεμποδίζεται η είσοδος ποντικών.

ζ. Θα διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση, καθαροί και απαλλαγμένοι από έντομα και ποντικούς.

 

4. Οι γεμάτοι σάκοι και τα δοχεία απορριμμάτων θα μεταφέρονται στις καθορισμένες για την αποκομιδή τους θέσεις λίγο πριν περάσει το Συνεργείο Καθαριότητας. Η τοποθέτηση σάκων ή δοχείων με Απορρίμματα έξω από το κατάστημα ή το εργαστήριο από τις βραδυνές ώρες της προηγούμενης της ημέρας διελεύσεως του Συνεργείου Καθαριότητας απαγορεύεται.

 

Εξαιρετικά, προκειμένου για καταστήματα, που λειτουργούν κατά τις νυκτερινές μόνον ώρες, επιτρέπεται μετά το τέλος της εργασίας τους να τοποθετούνται οι σάκοι με τα Απορρίμματα τούτων στο πεζοδρόμιο, μπροστά στο κατάστημα, με την προϋπόθεση ότι θα είναι δεμένοι καλά και τοποθετημένοι μέσα στα δοχεία, τα οποία θα καλύπτονται τελείως, ώστε να εμποδίζεται η παραβίασή τους από τα αδέσποτα ζώα.

 

5. Όπου υπάρχει Δημοτική ή Κοινοτική Υπηρεσία Καθαριότητας τα Απορρίμματα θα αποκομίζονται από τα Συνεργεία Καθαριότητας της Υπηρεσίας αυτής, άλλως θα απομακρύνονται και θα θάπτονται σε βαθείς λάκκους, όπως ορίζουν οι διατάξεις των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και γενικά της σχετικής νομοθεσίας, με τη φροντίδα του καταστηματάρχη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.