Υγειονομική διάταξη 96967/12

ΥΔ Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 2718/Β/2012), 08-10-2012.

 

Ο Υπουργός Υγείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον νόμο 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Εθνικού Συστήματος Υγείας, και άλλες διατάξεις, άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε.

 

2. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 (ΦΕΚ 273/Α/1940) περί Υγειονομικών Διατάξεων όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε.

 

4. Τους νόμους 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003), 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) και 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

5. Τον νόμο 3844/2010 (ΦΕΚ 310/Α/2010) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες Διατάξεις.

 

6. Τον νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων άρθρα 75, 80 και 81.

 

7. Τον νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

8. Τον νόμο 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Ασφαλιστικών Φορέων, άρθρο 58.

 

9. Τον νόμο 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010) άρθρο 15, το νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) και το νόμο [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) άρθρο 231.

 

10. Το προεδρικό διάταγμα 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

11. Τον Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης.

 

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28-01-2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, με τις τροποποιήσεις αυτού.

 

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-03-2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων.

 

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τις τροποποιήσεις αυτού.

 

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 2073/2005 της Επιτροπής της 15-11-2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και τις τροποποιήσεις αυτού (Κανονισμός 1441/2007).

 

16. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 2023/2006 της Επιτροπής της 22-12-2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

 

17. Το προεδρικό διάταγμα 180/1979 (ΦΕΚ 46/Α/1979), Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

18. Την Υγειονομική διάταξη υπ' αριθμόν Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/85/Β/1985) Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο της μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων με χρήση μουσικής όπως αυτή τροποποιήθηκε.

 

19. Την κοινή υπουργική απόφαση 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Β/2006) Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμόν 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

20. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΥΓ2/ΓΠ/38295/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 630/Β/2007) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμόν οίκοθεν Y2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 892/Β/2001) για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1998/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

21. Την υπ' αριθμόν 10551/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 246/Β/2007) Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.

 

22. Την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Φ/Α31/21220/2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2496/Β/2011) Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

 

23. Την Υγειονομική διάταξη υπ' αριθμόν Γ1Γ/9900/1974 (ΦΕΚ 1266/Β/1974) Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

24. Την Υγειονομική διάταξη υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) Περί Υγειονομικού έλεγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

25. Την Υγειονομική διάταξη υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΥ1Γ/ΓΠ/93828/2006, (ΦΕΚ 1183/Β/2006), αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

 

26. Τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών και Επαγγελματικών Οργανώσεων στα οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διατάξεως.

 

27. Το γεγονός ότι η έκδοσή της επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους Δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της Δημόσιας υγείας, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

 

28. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

29. Την έμφαση στον τρόπο ουσιαστικού υγειονομικού ελέγχου.

 

30. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Εκδίδουμε την παρούσα Υγειονομική Διάταξη η οποία θα ισχύει σε όλη την επικράτεια.

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων και ποτών

Άρθρο 5: Γενικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών

Άρθρο 6: Αρχεία Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Άρθρο 7: Χαρακτηρισμός Τροφίμων

Άρθρο 8: Πιστοποιητικό υγείας - ατομική υγιεινή

Άρθρο 9: Εκπαίδευση

Άρθρο 10: Κατηγορίες Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών

Άρθρο 11: Κατηγορία Ι: Ειδικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών

Άρθρο 12: Κατηγορία II: Αποθήκευση - Διανομείς και Μεταφορείς

Άρθρο 13: Κατηγορία III: Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

Άρθρο 14: Κατηγορία IV: Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών: Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και χώροι Αναψυχής

Άρθρο 15: Κατηγορία V: Επιχειρήσεις αρτοποιητικής νομοθεσίας

Άρθρο 16: Υγειονομικοί Έλεγχοι, Επιχειρήσεις Τροφίμων και ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 17: Κυρώσεις - Πρόστιμα

Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 19: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα 1: Πρότυπο έντυπο έκθεσης ελέγχου

Παράρτημα 2: Αντιστοίχηση

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-10-2012

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.