Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο p3

Παράρτημα III: Απαραίτητο ελάχιστο εμβαδόν σε m2 των καταστημάτων του άρθρου 39 και, αναλυτικά, των διαμερισμάτων τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/α

Κατηγορία καταστημάτων ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα τους

Χώρος εγκαταστάσεως ψυγείου, μπουφέ, ταμείου κ.λ.π.

Αίθουσα πελατών με βάση τη δυναμικότητα

Παρασκευαστήριο

Χώρος πλύσεως
σκευών

Αποχωρητήρια

Αποδυτήρια
προσωπικού

Αποθήκη

Συνολικό εμβαδόν του καταστήματος

Με κινητά καθίσματα
(πλην των σκαμπό)

Με σταθερά καθίσματα ή σκαμπό

Με κινητά
καθίσματα
(πλην των
σκαμπό)

Με σταθερά
καθίσματα
ή σκαμπό

Εποχιακά
λειτουργούντος

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα κ.λ.π. στα οποία γίνεται παρασκευή των προσφερομένων ειδών δυναμικότητας:

βλέπε
παρατήρηση
11

βλέπε
παρατήρηση
12

 

 

 

 

α) μέχρι 50 καθίσματα
β) 51 -100 καθίσματα
γ) 101 - 200 καθίσματα

5
7
8

50
72
142

33
36
71

20
25
30

5
6
7

-

5

10

80

115

197

63

79

126

35

50

63

2.

Ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία χωρίς εργαστήριο δυναμικότητας:

 

 

 

 

 

α) μέχρι 50 καθίσματα
β) 51 - 100 καθίσματα
γ) 101 - 200 καθίσματα

5
7
8

50
72
142

33
36
71

7
8
10

4
5
6

-

-

-

66

92

166

49

56

95

21

27

32

3.

Αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα χωρίς εργαστήριο δυναμικότητας:

 

 

 

 

 

α) μέχρι 50 καθίσματα
β) 51 - 100 καθίσματα
γ) 101 - 200 καθίσματα

5
7
8

50
72
142

33
36
71

-
-
-

4
5
6

-

-

-

59

84

156

42

48

85

14

19

22

4.

Αμιγή λουκουματζίδικα δυναμικότητας:

 

 

 

 

α) μέχρι 50 καθίσματα
β) 51 - 100 καθίσματα
γ) 101 - 200 καθίσματα

4
4
4

50
72
142

33
36
71

6
8
10

4
5
6

-

-

-

64

89

162

47

53

91

18

21

24

 

Παρατηρήσεις:
 
1. Το σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εμβαδόν των καταστημάτων του άρθρου 39 δεν πρέπει να θεωρείται ως οριστικό, δεδομένου ότι τούτο όπως αναφέρεται και κατωτέρω (παρατηρήσεις 2, 3, 8, 9, 10, 11 , 12, 13) θα μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με τη δυναμικότητα του καταστήματος, βάσει της οποίας υπολογίζεται το μέγεθος της αίθουσας πελατών και το συνολικό εμβαδόν των απαραίτητων αποχωρητηρίων πελατών και της αποθήκης και ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων, από τον οποίο εξαρτάται η ύπαρξη αποχωρητηρίων και αποδυτηρίων προσωπικού, ή και με άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.

 

2. Στα καταστήματα των κατηγοριών με α)α 1)α, 2)α, 3)α και 4)α το αντίστοιχα αναφερόμενο στη στήλη 4 ή 5 εμβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη μεγαλύτερη δυναμικότητα των καταστημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (50 καθισμάτων). Για καταστήματα μικρότερης δυναμικότητας το σημειούμενο στις ανωτέρω στήλες εμβαδόν της αίθουσας πελατών μειώνεται κατά 1 m2 για κάθε κινητό κάθισμα, πλην των σκαμπό, (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα και το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12).

 

3. Στα καταστήματα των κατηγοριών με α)α 1)β, 1)γ, 2)β, 2)γ, 3)β, 3)γ, 4)β και 4)γ το αντίστοιχα αναφερόμενο στη στήλη 4 ή 5 εμβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη μικρότερη δυναμικότητα των καταστημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (51 ή 101 καθισμάτων). Για καταστήματα μεγαλύτερης δυναμικότητας το σημειούμενο στις ανωτέρω στήλες εμβαδόν της αίθουσας πελατών αυξάνεται κατά 1,40 m2 για κάθε επί πλέον κινητό κάθισμα πλην των σκαμπό, (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα και το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12).

 

4. Ο διπλός καναπές υπολογίζεται για δυο σταθερά καθίσματα, ο τριπλός για τρία κ.ο.κ.

 

5. Το προβλεπόμενο για τα καταστήματα δυναμικότητας 101 μέχρι 200 καθισμάτων εμβαδόν του παρασκευαστήριου (στήλη 6) αυξάνεται στα καταστήματα, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως περισσότερων από 200 καθισμάτων, κατά 5 m2, προκειμένου για καταστήματα της κατηγορίας με α)α 1 (στα οποία γίνεται παρασκευή των προσφερόμενων ειδών), ή κατά 2 m2, προκειμένου για καταστήματα με α)α 2 και 4 (ζαχαροπλαστεία και γαλακτοπωλεία χωρίς εργαστήριο και λουκουματζίδικα για κάθε μια επί πλέον εκατοντάδα ή μέρος αυτής (20 - 100) καθισμάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12 ή 13).

 

6. Δεν είναι απαραίτητο το παρασκευαστήριο στα αναψυκτήρια και μπουγατσάδικα (κατηγορία με α)α 3), τα οποία προμηθεύονται όλα τα προσφερόμενα είδη από αναγνωρισμένα εργαστήρια η εργοστάσια.

 

7. Το προβλεπόμενο για τα καταστήματα δυναμικότητας 101 μέχρι 200 καθισμάτων εμβαδόν του χώρου πλύσεως σκευών (στήλη 7) αυξάνεται στα καταστήματα, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως περισσοτέρων από 200 καθισμάτων, κατά 1 m2, για κάθε μια επί πλέον εκατοντάδα ή μέρος αυτής (20 - 100) καθισμάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12 ή 13).

 

8. Στα καταστήματα των κατηγοριών με α)α 2 και 3, εφόσον παρασκευάζονται και προσφέρονται λουκουμάδες, θα υπάρχει ιδιαίτερο παρασκευαστήριο λουκουμάδων εμβαδού ίσου με το εμβαδόν του παρασκευαστήριου του ισοδύναμου λουκουματζίδικου. Το εμβαδόν τούτο πρέπει να προστίθεται στο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχα συνολικό εμβαδόν.

 

9. Στα ζαχαροπλαστεία με εργαστήριο, εφόσον παρασκευάζονται και μεζεδάκια με πρώτες ύλες, οι οποίες είναι δυνατό να ρυπάνουν τα γλυκίσματα θα υπάρχει ιδιαίτερο για το σκοπό αυτόν παρασκευαστήριο εμβαδού 10 m2 τουλάχιστον. Το εμβαδόν τούτο πρέπει να προστίθεται στο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.

 

10. Στα καταστήματα με α)α 1, στα οποία παρασκευάζονται γλυκίσματα ή άλλα παρασκευάσματα, αν η δυναμικότητα τούτων είναι μεγαλύτερη των 200 καθισμάτων, το σημειούμενο στη στήλη 10 εμβαδόν της αποθήκης αυξάνεται κατά 5 m2 για κάθε μια επί πλέον εκατοντάδα ή μέρος αυτής (20 - 100) καθισμάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12 ή 13).

 

Καταστήματα της ανωτέρω κατηγορίας, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι 50 καθισμάτων θα έχουν αποθήκη εμβαδού τουλάχιστον 5 m2, αν η Υγειονομική Υπηρεσία κρίνει ότι έχουν αυξημένη παραγωγή γλυκισμάτων ή άλλων παρασκευασμάτων προοριζόμενων για διάθεση σε περαστικούς πελάτες. Το εμβαδόν της αποθήκης αυτής πρέπει να προστίθεται στο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό εμβαδόν.

 

11. Το απαραίτητο για τα Αποχωρητήρια εμβαδόν, είναι συνάρτηση του απαιτούμενου, ανάλογο με τη δυναμικότητα του καταστήματος και τον αριθμό των απασχολούμενων σ' αυτό ατόμων, αριθμού, τούτων, σύμφωνα με την παραγράφου 3 εδάφια α, β και γ του άρθρου 25, και ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού αυτού επί 250 m2. Το εμβαδόν αυτό πρέπει να προστίθεται στο αναφερόμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό εμβαδόν.

 

12. Στα καταστήματα στα οποία απασχολούνται κατά βάρδια περισσότερα από 3 άτομα, απαιτείται και αποδυτήριο προσωπικού, το εμβαδόν του οποίου υπολογιζόμενο σε 1 m2 για κάθε απασχολούμενο κατά βάρδια άτομο πρέπει να προστίθεται στο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.

 

13. Στα καταστήματα με α)α 3 ανήκουν και τα ανοικτά αναψυκτήρια ξενοδοχείων, για τα οποία εφαρμόζεται και η Υγειονομική Διάταξη για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία. Στα καταστήματα αυτά δεν είναι απαραίτητο το ιδιαίτερο αποχωρητήριο. Συνεπώς ο απαιτούμενος ελάχιστος συνολικός χώρος των καταστημάτων τούτων θα είναι σύμφωνος με το αντίστοιχο σημειούμενο στη στήλη 13 εμβαδόν, ανάλογα με τον αριθμό των αναπτυσσόμενων καθισμάτων με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

 

Αν η πλύση των σκευών γίνεται στις εγκαταστάσεις πλύσεως σκευών του ξενοδοχείου στο ανοικτό αναψυκτήριο θα υπάρχει διπλός νεροχύτης για το πλύσιμο μόνο των ποτηριών, όπως ορίζει η ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη. Στην περίπτωση αυτή για την εγκατάσταση του ανωτέρω συστήματος πλύσεως σκευών θα υπολογίζεται χωρίς σύμφωνα με τη στήλη 7 του Παραρτήματος I (και όχι με τη στήλη 7 του παρόντος παραρτήματος), ανάλογα με τον αριθμό των αναπτυσσόμενων καθισμάτων επηρεάζοντας ανάλογα το σημειούμενο στη στήλη 13 αντίστοιχο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.