Απόφαση 10330/17

Απόφαση 10330/2017: Μερική κύρωση δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (άρθρο 170 του νόμου 3889/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10330/2017: Μερική κύρωση δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010), (ΦΕΚ 8/Δ/2018), 02-02-2018.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με:

 

την παράγραφο Ε του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)
την παράγραφο 3 άρθρο δεύτερο νόμος 4462/2017 (ΦΕΚ 39/Α/2017)
την παράγραφο 3)α του άρθρου 5 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017)
την παράγραφο 1 του άρθρου 142 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017)
το άρθρο 30 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017)

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, όπως ισχύουν.

 

4. Την 158576/1579/2017 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2373/Β/2017) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών.

 

5. Την 146776/2459/2016 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532/Β/2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει.

 

6. Την 163993/2909/2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4430/Β/2017) Συμπλήρωση της με αριθμό 146776/2459/2016 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532/Β/2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει.

 

7. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη περιοχής προ-καποδιστριακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου που αναρτήθηκε με την αριθμό 180/20-01-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Την 10227/20-12-2017 απόφαση θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν θέματι δασικού χάρτη.

 

9. Τη με αριθμό 14026/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφασίζουμε:

 

Κυρώνουμε μερικώς τον δασικό χάρτη περιοχής προ-καποδιστριακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, 1ης Δημοτικής Κοινότητας, 2ης Δημοτικής Κοινότητας, 3ης Δημοτικής Κοινότητας (Αθάνατοι, Γούρνες, Δρακουλιάρης, Λοφούπολη, Σεμέλη και Φοινικιά), 4ης Δημοτικής Κοινότητας (Αγία Ειρήνη, Βλυχιάς, Κνωσός και Μαραθίτης) και της τοπικής κοινότητας Βασιλειών (Άγιος Βλάσης, Σίλαμος) Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την 10227/20-12-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και εμφανίζονται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf) κλίμακας 1:20.000, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, στο οποίο αποτυπώνονται με:

 

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει,

 

β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει.

 

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της ως άνω παραγράφου.

 

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ..

 

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό 10227/20-12-2017 απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010.

 

Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.10330.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 22-12-2017

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.