Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 104 καταρτίζεται μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες που συγκροτούν τη Νομαρχία, καθώς και τα επαρχεία και οι διοικητικές τους υπηρεσίες, καταργούνται από την κατά το άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου αυτού δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκτός από:

 

α. Τις Υπηρεσίες Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,

β. Τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και

γ. Τις Δασικές Υπηρεσίες και τους Συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας.

 

3. Ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που καταργούνται για τη στέγασή τους, καθώς και τα κινητά πράγματα και ο εξοπλισμός των υπηρεσιών αυτών περιέρχονται αυτοδικαίως στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται.

 

Ύστερα από αίτηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σημειώνονται στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου οι μεταβολές που επέρχονται.

 

4. Από της καταργήσεως των ανωτέρω υπηρεσιών οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου που προήλθαν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων υπηρεσιών. Εκκρεμείς σχετικές δίκες συνεχίζονται στο όνομα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

5. Η κατάργηση των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών και η περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συντελείται επίσης από τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

6. Το προσωπικό των υπηρεσιών, που καταργούνται προσφέρει εφεξής τις υπηρεσίες του στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Το προσωπικό αυτό θεωρείται αποσπασμένο στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τα χρονικά όρια της απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων, εφόσον δεν μεταταγούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9.

 

Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Νομάρχη, που κοινοποιείται στο υπουργείο στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος.

 

7. Μετακινήσεις του προσωπικού αυτού από θέση σε θέση της ίδιας υπηρεσίας ή υπηρεσιών, που έχουν την ίδια έδρα, καθώς και τοποθετήσεις σε κενές θέσεις προϊσταμένων γίνονται με απόφαση του Νομάρχη. Μετακινήσεις προσωπικού από υπηρεσία της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε υπηρεσίες εκτός της έδρας ή από υπηρεσία εκτός της έδρας σε άλλη υπηρεσία (της έδρας ή εκτός της έδρας) γίνεται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παραγράφου 15 του άρθρου αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τη μοριοποίηση των μεταθέσεων των δημοσίων υπαλλήλων. Το σχετικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

8. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος εξαιρείται το εκπαιδευτικό προσωπικό της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση και μετακίνηση του προσωπικού αυτού μέσα στην εδαφική περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης γίνεται από το Νομάρχη μετά από πρόταση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προτάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατυπώνονται ύστερα από ερώτημα του Νομάρχη. Στις εξαιρέσεις αυτές περιλαμβάνονται όσοι ασχολούνται με την επιμόρφωση ενηλίκων στις Νομαρχιακές επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης.

 

9. Οι θέσεις που θα συσταθούν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καλύπτονται κατά προτεραιότητα με Μετατάξεις από το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Οι Μετατάξεις γίνονται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων που υποβάλλεται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση των ως άνω Οργανισμών με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού και είναι υποχρεωτικές για την υπηρεσία.

 

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα το οποίο μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη διετία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι ως άνω δικαιούμενοι μετάταξης υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις κρίσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, είτε στον κρατικό φορέα είτε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος επιθυμεί να κριθεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας και να μεταταγεί σε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κρίνεται ύστερα από σχετική αίτησή του από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εάν το δικαίωμα της με αίτηση μετάταξης στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν ασκηθεί εντός της τετραετίας ούτε πραγματοποιηθεί η μετάταξη, τότε οι υπάλληλοι εξακολουθούν να παραμένουν αποσπασμένοι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διατηρώντας το δικαίωμα κρίσης στο φορέα από τον οποίο προέρχονται.

 

Οι δυνατότητες της παραγράφου αυτής παρέχονται και στους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες που περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Σε περίπτωση που οι θέσεις που προβλέπει ο οργανισμός δεν καλύπτουν όσους υποβάλλουν αίτηση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος, η οποία μεταφέρεται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις της οικείας κατηγορίας και κλάδου ή σε συνιστώμενο κλάδο. Ίσος αριθμός θέσεων με αυτές που μεταφέρονται καταργείται κάθε φορά που αποχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία υπάλληλοι μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων που μεταφέρθηκαν.

 

Ο μετατασσόμενος μετατάσσεται στον ίδιο ή παρεμφερή κλάδο της ίδιας κατηγορίας για την κατάληψη θέσης του οποίου κατέχει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, με εξαίρεση τους υπαλλήλους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ή ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικού που δεν κατέχουν ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών, οι οποίοι επιτρέπεται να μεταταγούν σε θέση του κλάδου στον οποίο ανήκουν με βάση την εμπειρία τους.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και στις Μετατάξεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 109 του προεδρικού διατάγματος 30/1996.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

10. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Υπουργείων στα οποία ανήκουν οι υπηρεσίες, που σύμφωνα με την παράγραφο 2, (όπως ισχύει), καταργούνται, μειώνονται κατά τον αριθμό των υπαλλήλων, οι οποίοι, μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αποχωρούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο. Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Νομαρχιών και Επαρχείων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη δημοσίευση των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, διατηρούνται και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 01-01-1995.

 

11. Υπάλληλοι δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, που καταργούνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, οι οποίοι υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με απόσπαση σε δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες, που επίσης καταργούνται, θεωρούνται αποσπασμένοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όπου υπηρετούν με απόσπαση. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να μεταταγούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 9 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του νομού της οργανικής τους θέσης ή στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που είναι αποσπασμένοι.

 

12. Υπάλληλοι δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν καταργούνται καθώς και υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που κατά τη δημοσίευση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υπηρετούν σε υπηρεσίες που καταργούνται ή στις συσταθείσες υπηρεσίες προγραμματισμού και διαχείρισης Προγραμμάτων Επενδύσεων, θεωρούνται αποσπασμένοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και δύνανται μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να ζητήσουν μετάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 2218/1994. Για τη μετάταξη δεν απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ειδικά για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για τη μετάταξη απαιτείται και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου.

 

13. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος, με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτό διαφορά.

 

14. Οι μετατασσόμενοι και μετά τη μετάταξή τους:

 

α. Υπάγονται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που υπάγονται και πριν από τη μετάταξη.

 

β. Ακολουθούν το μισθολογικό καθεστώς και λαμβάνουν όλα τα επιδόματα που έχουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου από το οποίο προέρχονται. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουν τις αποδοχές με όλα τα επιδόματα που προβλέπει το καθεστώς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για υπαλλήλους με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και την ίδια εργασία, εφόσον αυτές είναι ανώτερες.

 

15. Το υπηρεσιακό συμβούλιο για την ένταξη των μετατασσομένων στις κατηγορίες, στους κλάδους και στους βαθμούς, που προβλέπει ο Οργανισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συγκροτείται, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου από τους υπαλλήλους που θεωρούνται αποσπασμένοι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά την παράγραφο 6.

 

16. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού, που με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μετατάσσονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, βαρύνει, μέχρι την αποχώρησή του με οποιονδήποτε τρόπο, τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

17. Υπάλληλοι της παραγράφου 6 μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν αντί της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τη μετάταξή τους σε συμβούλιο περιοχής. Η ένταξη των υπαλλήλων αυτών στις οργανικές θέσεις του συμβουλίου περιοχής γίνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά για τις Μετατάξεις των υπαλλήλων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 13, 14 και 16 του άρθρου αυτού.

 

18. Αιτήσεις υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών, που ζητούν, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μετάθεση από την κεντρική υπηρεσία σε περιφερειακές υπηρεσίες ή από μια περιφερειακή υπηρεσία σε άλλη, είναι υποχρεωτικές για την υπηρεσία εφόσον ο αιτών ζητάει μετάθεση σε προβληματική περιοχή ή για τη κάλυψη κενής οργανικής θέσης υπηρεσίας Νομαρχίας και δηλώνει υπεύθυνα ότι θα μεταταγεί στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά την κατάρτιση του οριστικού οργανισμού της. Οι μεταθέσεις αυτές πραγματοποιούνται από τα αρμόδια για την πραγματοποίηση της μετάθεσης όργανα της υπηρεσίας του υπαλλήλου, μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την υποβολής της αίτησης.

 

19. Μέχρι να καταρτισθεί η συλλογική σύμβαση, που προβλέπεται στο άρθρο 111 παράγραφος 3, το προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ακολουθεί το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου.

 

20. Κενές θέσεις του προσωρινού οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον δε μπορούν να καλυφθούν με απόσπαση, καλύπτονται με Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων μόνο ως προς τον ανώτατο χρόνο απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο τομέα. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής δε μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες από την κατάρτιση του οριστικού οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με πράξη του Νομάρχη ύστερα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

21. Από της καταργήσεως των υπηρεσιών της παραγράφου 2 ο προϋπολογισμός τους καθίσταται προϋπολογισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εκτελείται από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων. Ο προϋπολογισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 1996 θα επιχορηγηθεί από τον Κρατικό προϋπολογισμό με το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 1995 των ανωτέρω υπηρεσιών, προσαυξημένο κατά το ποσοστό αύξησης των λειτουργικών (λοιπών) δαπανών τακτικού προϋπολογισμού σε σχέση με το 1995.

 

Ο προϋπολογισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 1997 θα επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 1996 των ανωτέρω υπηρεσιών, προσαυξημένο κατά το ποσοστό αύξησης των λειτουργικών (λοιπών) δαπανών τακτικού Προϋπολογισμού σε σχέση με το 1996.

 

Οι δαπάνες για τη λειτουργία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Εσωτερικών Οργανισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της οικείας Νομαρχίας και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν την εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού.

 

22. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία ειδικής ταμιακής και λογιστικής υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη διεκπεραίωση των λογιστικών και ταμιακών εργασιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέχρι τη σύνταξη του οργανισμού της. Η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής γίνεται από το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.

 

23. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο έχουν εκλεγεί και συγκροτηθεί τα όργανα, που προβλέπονται στο άρθρο 13. Ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη των Νομαρχών που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου.

 

Από την κατά την παράγραφο αυτή έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου συνιστάται Υπηρεσία Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Επενδύσεων, στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού, το προσωπικό της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό του Νομαρχιακού Ταμείου, που ασχολείται με την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων αυτών, μέχρι την κατάργηση του Νομαρχιακού Ταμείου.

 

24. Οι θέσεις των Νομαρχών και τα νομαρχιακά και Επαρχιακά Συμβούλια, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καταργούνται με την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι θέσεις των έπαρχων, που προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις, καταργούνται από τη δημοσίευση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

25. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προσαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 1515/1985 και 1561/1985, που αναφέρονται στις Αρμοδιότητες και στα όργανα διοίκησης των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και στη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων, με σκοπό την εναρμόνιση με τις ρυθμίσεις, που προβλέπει ο νόμος αυτός.

 

26. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται επιτροπή από έναν εκπρόσωπο καθενός από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, για τη μελέτη και την υποβολή προτάσεων για το συνταξιοδοτικό καθεστώς και την υγειονομική περίθαλψη των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

Με κατεύθυνση την εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής ενός συστήματος αντίστοιχου εκείνου που ισχύει για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και επιπλέον της μελέτης του τρόπου υπαγωγής των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

Εκπρόσωποι των υπουργείων στην επιτροπή ορίζονται από τους αρμόδιους υπουργούς δημόσιοι υπάλληλοι ή επιστήμονες που έχουν γνώση και εμπειρία στα σχετικά θέματα. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων [Ν] 1256/1982 και 1505/1984, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

27. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το κώλυμα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 δεν ισχύει για τους υπηρετούντες Νομάρχες οι οποίοι θα παραιτηθούν 40 ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των εκλογών και για τους υπαλλήλους οι οποίοι θα παραιτηθούν από τη θέση προϊσταμένου μέσα στην ίδια προθεσμία.

 

28. Νόμιμες πράξεις των Νομαρχιών και των νομαρχιακών υπηρεσιών του νομού Αττικής που εκδόθηκαν εκτός της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους, από 16-09-1994 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εξαιτίας της άμεσης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6, είναι ισχυρές και θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από αρμόδια όργανα.

 

Οι Νομάρχες και οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες του νομού Αττικής, διατηρούν την κατά τόπο αρμοδιότητα που είχαν μέχρι την 16-09-1994 και εξακολουθούν μέχρι τη μετεγκατάστασή τους να λειτουργούν στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

29. Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά εξακολουθούν και μετά την ημερομηνία καθορισμού των οριστικών εδρών των Νομαρχιών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, να είναι αρμόδιες για τα έργα και τις μελέτες που είχε αρχίσει η εκτέλεσή τους κατά την ανωτέρω ημερομηνία, μέχρι και την πλήρη εκκαθάριση όλων των συμβατικών σχέσεων που προκύπτουν από αυτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.