Νόμος 2307/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εποπτεία - Σύνδεσμοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 163 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 καταργούνται.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 163 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994, οι οποίες εκδίδονται: α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περίπτωση β' του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 και β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 2 και 3 του νόμου 2218/1994, κοινοποιούνται στον Περιφερειακό Διευθυντή και στο δήμο ή στην κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται με φροντίδα του δήμου ή της κοινότητας με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του οργανισμού, η πράξη του οποίου έχει προσβληθεί. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 163 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου που εκδίδονται στις περιπτώσεις ι)στ' και ι)ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 80, δεν ελέγχονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.}

 

4. Το άρθρο 164 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 καταργείται.

 

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 165 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίστανται με την κατωτέρω παράγραφο, η οποία λαμβάνει αριθμό 1 και έχει ως εξής:

 

{1. Οι πράξεις της δημαρχιακής επιτροπής αποστέλλονται στον Περιφερειακό Διευθυντή μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση.}

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 163 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με αυτόν το νόμο, εφαρμόζονται και για τις πράξεις της δημαρχιακής επιτροπής.

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 165 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 98, δεν ελέγχονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.}

 

8. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 168 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχίας με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και αποτελείται από:

 

α) τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του νομού ή της νομαρχίας ή τον αναπληρωτή του που ορίζει ο ίδιος,

β) τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή, όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

γ) τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος από τον αντιπρόεδρο αυτής.

 

Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού της Περιφερειακής Διοίκησης που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του δήμου ή της κοινότητας ή με εντολή του Περιφερειακού Διευθυντή, που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη και αποφασίζει, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που κατηγορούνται για τη ζημία, να δώσουν εξηγήσεις μέσα σε εύλογο διάστημα.}

 

9. Η σειρά των λέξεων το Διευθυντή εσωτερικών της νομαρχίας, η οποία αναγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 170 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, αντικαθίσταται με τη σειρά των λέξεων υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού.

 

10. Η παράγραφος 7 του άρθρου 170 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το συμβούλιο της παραγράφου 2 συγκροτείται κάθε δύο χρόνια με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, και τα καθήκοντα του γραμματέα εκτελεί ένας υπάλληλος της Περιφερειακής Διοίκησης, τον οποίο ορίζει, μαζί με τον αναπληρωτή του, ο Περιφερειακός Διευθυντής.}

 

11. Εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις οι οποίες άρχισαν από το μετακλητό Νομάρχη συνεχίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 187 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία τους. Ο Περιφερειακός Διευθυντής εκδίδει με βάση τη σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου την πράξη σύστασης του Νομικού Προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 187 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αυτή αναριθμήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 2130/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η συγχώνευση δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων αυτού του άρθρου, τα οποία έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο και ανήκουν στο δήμο ή κοινότητα, σε ένα νομικό πρόσωπο, γίνεται με πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

14. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 187 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αυτές αναριθμήθηκαν με το άρθρο 11 του νόμου 2130/1993, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{7. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από το δήμαρχο τον αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο της κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.}

 

15. Η παράγραφος 6 του άρθρου 190 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για τη σύσταση συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων που υπάγονται στην περιφέρεια περισσότερων όμορων νομών, για τη συμμετοχή αποχώρηση μέλους από το σύνδεσμο αυτόν, για τη διεύρυνση των σκοπών, την παράταση της διάρκειας, την αύξηση των εισφορών των μελών του συνδέσμου προς αυτόν και τον καθορισμό ή τη μεταφορά της έδρας του συνδέσμου εκδίδεται πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα του συνδέσμου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Την εποπτεία του συνδέσμου αυτού ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής, στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα του.}

 

16. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 195 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 προστίθενται τα εξής:

 

{Ο σύνδεσμος διαλύεται και εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί τα όργανά του για διάστημα περισσότερο από δύο (2) χρόνια. Ο Περιφερειακός Διευθυντής διαπιστώνει τα ανωτέρω και εκδίδει σχετική πράξη για τη διάλυση του συνδέσμου. Τυχόν επιχορήγηση του συνδέσμου, που διαλύεται για ρύθμιση υποχρεώσεών του, παρέχεται στον Περιφερειακό Διευθυντή, ο οποίος προβαίνει στην εξόφληση των υποχρεώσεων αυτού.

 

Με την ίδια πράξη ρυθμίζονται, κατ' εξαίρεση της παραγράφου 3, τα θέματα τα σχετικά με την κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του συνδέσμου που διαλύεται, καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση, ανάλογα με το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε δήμου ή κοινότητας που συμμετέχει.}

 

17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 196 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 καταργείται.

 

18. Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι των οποίων οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέλη ανήκουν σε περισσότερα του ενός συμβούλια περιοχής εξακολουθούν να λειτουργούν ως σύνδεσμοι του άρθρου 190 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 και η χρονική τους διάρκεια λήγει με την εκπλήρωση του σκοπού τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.