Νόμος 2307/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Έσοδα - Φορολογία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 8 του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 24-09-1958 αντικαθίσταται ως εξής.

 

{Αν το συμβούλιο δεν εκδώσει για κάθε έτος απόφαση διάθεσης των βοσκήσιμων τόπων ισχύει η προηγούμενη απόφαση.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 24-09-1958 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ποσοστό από τις ετήσιες εισπράξεις του δικαιώματος βοσκής, που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, διατίθεται υποχρεωτικά για τη βελτίωση των βοσκοτόπων. Οι εργασίες βελτίωσης των βοσκοτόπων γίνονται με βάση μελέτη γεωπόνου, η οποία εγκρίνεται από την υπηρεσία Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ύστερα από αίτηση του δήμου ή της κοινότητας.}

 

3.Όπου στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 24-09-1958 αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής.

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 429/1976 (ΦΕΚ 235/Α/1976) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου.}

 

5. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 37 και η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 24-09-1958 καταργούνται.

 

6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 97 του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 24-09-1958 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί για εξαιρετικούς λόγους να ορίζεται η εξόφληση των χρεών σε δήμους και κοινότητες σε δόσεις.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η άδεια, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για να γίνει τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος πεζόδρομου ή πεζοδρομίου δημοτικού ή κοινοτικού δρόμου για την κατασκευή έργου από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δίδεται από το δήμαρχο ήταν πρόεδρο της κοινότητας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας.

 

Αν ο δήμος ή η κοινότητα δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία, το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ύστερα από πρόταση μηχανικού του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εφόσον δεν υπάρχει, από μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων.

 

Στην τελευταία περίπτωση η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ενδιαφερόμενο και προκαταβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα.

 

Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας αρνείται να χορηγήσει την άδεια ή περάσει η προθεσμία για τη χορήγησή της αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και ύστερα από γνώμη επιτροπής ειδικών που συγκροτείται από αυτόν.}

 

8. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 1080/1980 τροποποιούνται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων.

 

Σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους μπορεί να συνιστώνται περισσότερες από μία επιτροπές.

 

2. Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου:

 

α. Σε δήμους και κοινότητες με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουμένων. Ο πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

 

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.

 

β. Προκειμένου για τους δήμους και κοινότητες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από: α) έναν υπάλληλο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού με βαθμό Α' αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως προέδρου, β) έναν υπάλληλο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού αρμοδιότητας του αυτού Υπουργείου ή δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου με βαθμό τουλάχιστον Β' και γ) ένα δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας.

 

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας.

 

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα το μέλη της και ο γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.

 

Στον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1505/1984, όπως ισχύει κάθε φορά. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου ή της κοινότητας.}

 

9. Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1468/1984 καταργείται.

 

10. Όπου στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 1416/1984 αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του νόμου 1416/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στο Δημόσιο μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας τους ως κοινοχρήστων, σε δήμους και κοινότητες, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται.}

 

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν ο υπόχρεος δήμος ή κοινότητα δεν αποδώσει την παραπάνω εισφορά μέχρι τη λήξη της χρήσης, επιτρέπεται η παρακράτηση και απόδοσή της με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από διαπίστωση και γνωστοποίηση από την τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, από την τακτική οικονομική ενίσχυση που δικαιούται ο δήμος ή η κοινότητα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

 

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 197/1978, που προστέθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του νόμου 1416/1984, καταργείται.

 

14. Οι αρμοδιότητες του νομάρχη που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984) καταργούνται.

 

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου 1491/1984 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Σε περίπτωση άρνησης του οικείου δήμου ή κοινότητας για την παροχή της κατά την προηγούμενη παράγραφο συναίνεσης αποφασίζει σχετικά ο Περιφερειακός Διευθυντής, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει ανάγκη ύδρευσης του οικισμού και αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης έργου ύδρευσης από το δήμο ή την κοινότητα στην οποία ανήκει.}

 

16. Οι αρμοδιότητες του νομάρχη που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 16 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992), ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.

 

17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 17-05-1959 καταργείται.

 

18. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 17-05-1959 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα διαχειριστικά βιβλία που χρησιμοποιούν οι ταμίες των δήμων και τα λοιπά δημοτικά όργανα που κάνουν εισπράξεις θεωρούνται από τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου ή από τον προϊστάμενο που προβλέπεται από τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου.

 

Ο προϊστάμενος που θεωρεί τα διαχειριστικά βιβλία εκδίδει και τη βεβαίωση που υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τον ετήσιο απολογισμό και με την οποία βεβαιώνεται ο αριθμός των βιβλίων διπλοτύπων εισπράξεων και γραμματίων εισπράξεως που θεωρήθηκαν και παραδόθηκαν στον ταμία και ο αριθμός όσων δεν χρησιμοποιήθηκαν και επιστράφηκαν.}

 

19. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 17 του νόμου 2130/1993 επαναφέρονται σε ισχύ για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

20. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 2130/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η παράλειψη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης αυτής και την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις οφειλές αυτές μέχρι την ημερομηνία καταβολής της σχετικής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν γεννούν αξίωση κατά των δήμων και κοινοτήτων για επιστροφή τους.}

 

21. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού, μπορεί οι οφειλές από δημοτικά ή κοινοτικά τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ή τα δημοτικά ταμεία, να ρυθμιστούν και να καταβληθούν σε τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις χωρίς καταβολή προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Η μηνιαία δάση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Η ρύθμιση γίνεται από τις ανωτέρω υπηρεσίες ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται σε αυτές μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και οι λοιπές σε αντίστοιχη ημερομηνία των επόμενων μηνών.

 

Η παράλειψη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος αυτής και την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις οφειλές αυτές μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν γεννούν αξίωση κατά των δήμων και κοινοτήτων για επιστροφή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

22. Η αληθής έννοια της διάταξης του εδαφίου Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 339/1976, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 1828/1989, με την οποία επιβάλλεται τέλος σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στα ακαθάριστα έσοδα των:

 

α) Κέντρων διασκέδασης και των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων Γ' κατηγορίας και ανωτέρας, στα οποία προσφέρονται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα,

β) Ζυθοπωλείων ανεξαρτήτως κατηγορίας, μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης κατηγορίας και

γ) Κέντρων πολυτελείας,

 

είναι ότι: το τέλος επιβάλλεται μόνο στα προϊόντα τα οποία σερβίρονται και καταναλώνονται στα καταστήματα που αναφέρονται στη διάταξη αυτή.

 

Ο διαχωρισμός των ακαθάριστων εσόδων που υπόκεινται στο παραπάνω τέλος γίνεται σε ιδιαίτερες σειρές φορολογικών στοιχείων, όταν δε χρησιμοποιείται φορολογική ταμειακή μηχανή πρέπει να καταχωρούνται σε διαφορετικά τμήματα (αθροιστές). Η ύπαρξη των σειρών ή των συγκεκριμένων αθροιστών γνωστοποιείται πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Για τη μη τήρηση των προηγούμενων διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 32 και 34 του προεδρικού διατάγματος 186/1992.

 

Ποσά που καταβλήθηκαν, για την αξία προϊόντων που πωλήθηκαν για κατανάλωση εκτός των ανωτέρω καταστημάτων, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν επιστρέφονται.

 

Τα βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη, για τις πωλήσεις σε πακέτο των οποίων οι πράξεις βεβαιώσεως έχουν επιδοθεί μέχρι 31-12-1994, καταβάλλονται μόνο κατά το είκοσι τοις εκατό (20%), αφαιρουμένων των προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Διαγράφονται τα τέλη της παραπάνω περίπτωσης που βεβαιώθηκαν ή οι πράξεις βεβαιώσεώς τους επιδόθηκαν μετά την 01-01-1995.

 

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, η μικρότερη των οποίων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

 

23. Για οφειλές του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που προέρχονται από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ποσού κάτω των τριακοσίων (300) δραχμών, δεν συντάσσονται φορολογικοί κατάλογοι.

 

24. Παρατείνεται μέχρι τον Ιούνιο 1995 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου που έληξε τον Οκτώβριο 1994, για τους επιτηδευματίες των περιοχών των Δήμων Κάσου και Αρχαγγέλου και της Κοινότητας Ολύμπου, καθώς και εκείνων που βρίσκονται εκτός των παραπάνω περιοχών, για τους οποίους αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται από το Νομάρχη Δωδεκανήσου βεβαιώνει άτι επλήγησαν από τη θεομηνία του Οκτωβρίου 1994.

 

25. Τα χρέη των δημοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 01-07-1995.

 

Επίσης, τα χρέη των επιχειρήσεων αυτών για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών προς το Δημόσιο ρυθμίζονται σε τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 01-07-1995.

 

26. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του νόμου 1416/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού απαλλάσσονται οι αγωνιστικοί χώροι, οι χώροι των κερκίδων και οι χώροι των αποδυτηρίων των αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία ή φίλαθλες οργανώσεις και άλλοι αγωνιστικοί χώροι, εφόσον η είσοδος στους τελευταίους είναι ελεύθερη και δεν εισπράττεται δικαίωμα εισόδου.}

 

β. Τέλη καθαριότητας, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος των ανωτέρω για τους χώρους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και δεν έχουν πληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διαγράφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.