Νόμος 2732/99 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Λειτουργία Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση, που μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος η λειτουργία των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων της παραγράφου 8 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), που προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α/1995), για τη διενέργεια ελέγχων της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων μέχρι να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα του δεύτερου εδαφίου της αναφερόμενης παραγράφου 8 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η έδρα και η περιοχή αρμοδιότητας κάθε εργαστηρίου, η κατά χρήση παραχώρηση στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος, κάθε απαραίτητου μέσου για τη λειτουργία των εργαστηρίων, τα όργανα και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των μέσων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για τη λειτουργία των εργαστηρίων. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά τη δημοσίευση του αναφερόμενου προεδρικού διατάγματος, τα μέσα που παραχωρήθηκαν στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος για τη λειτουργία των εργαστηρίων, επανέρχονται στο Υπουργείο Γεωργίας.

 

2. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζεται και το είδος των αναλύσεων, δοκιμών και εξετάσεων, ο τρόπος κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων αυτών μέσω εφαρμογής της ορθής εργαστηριακής πρακτικής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (GLP) ή της εφαρμογής του πρότυπου ΕΝ 45001.

 

Η εποπτεία και ο έλεγχος της κατά το παρόν άρθρο λειτουργίας των εργαστηρίων από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος ανήκει στον Υπουργό Γεωργίας και ασκείται από τη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.