Νόμος 2839/00 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Κρατικοί Παιδικοί και Κρατικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που λειτουργούν με τις διατάξεις του από [Ν] 02-11-1935 αναγκαστικού νόμου, καθώς και εκείνοι που μεταφέρονται στους δήμους και τις κοινότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 του νόμου 2218/1994 και 9 του νόμου 2503/1997, επιχορηγούνται υποχρεωτικά κάθε έτος απευθείας από τις οικείες Περιφέρειες από τις πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στους προϋπολογισμούς τους. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-01-2001.

 

2. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 2503/1997 καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. Μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν θίγονται.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2703/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι εισφορές για την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των νομαρχών από την 01-01-1995 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταβάλλονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

4. α. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1)α και 1)β και η αποκλειστική προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) παρατείνονται από τότε που έληξαν, μέχρι την 31-12-2000.

 

β. Στις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 2744/1999 υπάγονται και:

 

α)α. οι υποχρεώσεις από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση,

β)β. οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις από οφειλές προς εργαζομένους,

γ)γ. όλες οι υποχρεώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 17, συμπεριλαμβανομένων και των υπό στοιχεία α)α' και β)β' της παρούσας παραγράφου, που κατέστησαν ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2000, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα αφορούν το προ της 31-12-1998 χρονικό διάστημα.

 

γ. Τα ποσοστά από 10% και 20% που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του νόμου 2744/1999, υπό στοιχεία α' και β' αντικαθίστανται σε 5% και 10% αντίστοιχα.

 

δ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του νόμου 2744/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως τακτικά έσοδα λαμβάνονται υπόψη τα πραγματοποιηθέντα του οικονομικού έτους 1999 του οικείου δήμου ή κοινότητας.}

 

5. Παρέχεται προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος προκειμένου οι δικαιούχοι άστεγοι και οικονομικά αδύναμοι δημότες να ανεγείρουν οικοδομή στα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν από δήμους ή κοινότητες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 249 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

6. α. Οι πόροι του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) της παραγράφου 4 τουάρθρου 13 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998), κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο Πόροι του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Όμοιος λογαριασμός δημιουργείται σε όλα τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης στα οποία μεταβιβάζονται οι πιστώσεις του λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου για τη χρηματοδότηση έργων του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανά Περιφέρεια.

 

Ο τρόπος πίστωσης του ανωτέρω λογαριασμού, μεταβίβασης των πιστώσεων στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, χρηματοδότησης των έργων του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά της διαχείρισης των λογαριασμών αυτών καθορίζεται με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997.

 

Η κατανομή των πόρων του λογαριασμού αυτού στις Περιφέρειες γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Μέχρι την έκδοση της πιο πάνω απόφασης η χρηματοδότηση των έργων του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι 31-12-1997 διατάξεις.

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) και την παράγραφο 9 του άρθρου 29 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), καταργείται.

 

7. Για τον ορισμό εισηγητών και των αναπληρωτών τους στα πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 163 του νόμου 2683/1999.

 

Αποφάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που οι εισηγητές ορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 38 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997, δεν πάσχουν ακυρότητα για το λόγο αυτόν.

 

8. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως παρατάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 και την παράγραφο 9 του άρθρου 25 του νόμου 2738/1999, παρατείνεται μέχρι την 31-12-2001.

 

9. Η προθεσμία της παραγράφου 16 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998) παρατείνεται μέχρι την 31-12-2001.

 

10. Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορούν να διαγράφονται τέλη και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν σε βάρος ατόμων με ειδικές ανάγκες για καταλήψεις κοινόχρηστων δημοτικών και κοινοτικών χώρων προς το σκοπό πώλησης των ειδών τους. Η διαγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001).

 

11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 2738/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζεται σε επτά (7) στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του δημοτικού λιμενικού ταμείου εκτείνεται στα όρια μέχρι τριών δήμων και σε ένδεκα (11) σε περισσότερους των τριών δήμων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται πάντοτε ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του δημοτικού λιμενικού ταμείου.}

 

12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 2738/1999 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Στην περίπτωση κατά την οποία το συνιστώμενο δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εκτείνεται σε γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει και λιμάνια που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καθορίζεται ως έδρα του, τότε αποκτά διαδημοτικό χαρακτήρα.}

 

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του νόμου 2738/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εκτείνεται και σε λιμάνια που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου της έδρας του Ταμείου, μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και ένας εκπρόσωπος από κάθε δήμο ή κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το αντίστοιχο λιμάνι. Το σύνολο των εκπροσώπων αυτών αποτελεί πάντοτε τη μειοψηφία των μελών του Συμβουλίου, περιοριζομένου προς τούτο του αριθμού τους με την υποχρεωτική συμμετοχή κατά πρώτον των δήμων άλλων νησιών και κατά δεύτερον με αφαίρεση εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νησιού στο οποίο βρίσκεται η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.}

 

14. Μετά την παράγραφο 16 του άρθρου 28 του νόμου 2738/1999 προστίθεται παράγραφος 17 και αναριθμείται η ισχύουσα παράγραφος 17 σε 18 ως εξής:

 

{17. Αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εκτείνεται και σε λιμάνια που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου της έδρας του Ταμείου, δύναται το Ταμείο να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους της ίδιας γεωγραφικής περιοχής για την είσπραξη των εσόδων, την καθαριότητα και συντήρηση των λιμανιών τους και τη διαχείριση και εκμετάλλευση της χερσαίας ζώνης.}

 

15. Όσοι ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων επιστημόνων αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης και δεν έχουν καταλάβει κατά τη δημοσίευση του παρόντος θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), μπορούν να καταλάβουν θέσεις μόνιμου προσωπικού, σε άλλους δήμους της ίδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή στην αντίστοιχη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία καταρτίστηκαν, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 30 του νόμου 2738/1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.