Νόμος 3051/02 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Θέματα προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) τριμελής Επιτροπή ανασυντίθεται και αποτελείται από:

 

α) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) έναν μόνιμο υπάλληλο της Περιφέρειας, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με βαθμό τουλάχιστον Α', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, και

γ) έναν αιρετό εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του κάθε νομού, που υπάγεται στην Περιφέρεια, με τον αναπληρωτή του και ο οποίος μετέχει στην Επιτροπή όταν συζητείται θέμα που αφορά δήμο ή κοινότητα του νομού ή τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αντίστοιχα.

 

Εκκρεμείς υποθέσεις, κατά το χρόνο ανασυγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής, μπορούν να εκδικασθούν υπό τη νέα σύνθεσή της, οπότε και αρχίζει να υπολογίζεται η εικοσαήμερη προθεσμία του άρθρου 18 παράγραφος 10 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994).

 

Οι λοιπές σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 7 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) εξακολουθούν ισχύουσες.

 

2. α. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998) όσοι εκλογείς, για οποιαδήποτε αιτία, δεν έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς καταλόγους μπορούν μέχρι την 26-09-2002 να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον οικείο δήμο ή κοινότητα, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι

 

Ο δήμος ή η κοινότητα υποχρεούται μέχρι την 30-09-2002 να αποστείλει στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετική κατάσταση, σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο μοναδικής εγγραφής, προκειμένου μετά από προηγούμενο έλεγχο να τους προσδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός και να περιληφθούν σε πρόσθετο εκλογικό κατάλογο.

 

β. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα αρρένων, είναι κάτοχοι εκλογικών βιβλιαρίων και δεν προκύπτει εγγραφή τους σε δημοτολόγια, ώστε να έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 26-09-2002 στον οικείο δήμο ή κοινότητα, για τον οποίο έχουν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, προκειμένου να εγγραφούν στα δημοτολόγια.

 

Οι δήμοι ή α κοινότητες υποχρεούνται μέχρι την 30-09-2002 να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετική κατάσταση εγγραφής σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο μοναδικής εγγραφής, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της περίπτωσης α'.

 

Η Ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 28-08-2002.

 

3. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001), για υποψήφιους συμβούλους, από κάθε φύλο, σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, εφαρμόζεται αυτοτελώς και διακεκριμένα στο συνδυασμό για το δημοτικό συμβούλιο και συνολικά, χωρίς να απαιτείται ισομερής κατανομή, για τους συνδυασμούς των τοπικών συμβουλίων.

 

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) διαγράφεται η φράση στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένος ο υποψήφιος.

 

5.α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής: {οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 248/Α/1995) με εξαίρεση εκείνες των άρθρων 4 παράγραφος 1, 13 παράγραφοι 1, 18 και 19 αυτού.}

 

β. Η εκ παραδρομής αναγραμμένη στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) προσθήκη παραγράφου 9 στο άρθρο 66 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) αναριθμείται στον ορθό αριθμό 10 της αυτής διάταξης του ίδιου νόμου.

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Οι ανωτέρω αποσπάσεις μπορεί να παρατείνονται για ένα έτος, μία ή περισσότερες φορές και μέχρι συμπληρώσεως συνολικού χρόνου απόσπασης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης επτά ετών.

 

β. Η υπηρεσία των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων σε θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Τμήματος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Διευθυντή ή Προϊσταμένου Τμήματος, αντίστοιχα, όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας απαιτείται, ως προϋπόθεση, για την εξέλιξη στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή, αντίστοιχα.}

 

7. Υπάλληλοι του Δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως μετακλητοί υπάλληλοι σε θέσεις Νομαρχών, Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Γενικών Γραμματέων Προϊσταμένων Γενικών Γραμματειών και Γενικών Γραμματέων Περιφερειών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών, επανερχόμενοι στην υπηρεσία τους καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση με βαθμό Διευθυντή για το υπόλοιπο της υπαλληλικής τους θητείας, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα περαιτέρω προαγωγής τους. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης καθορίζονται τα αντίστοιχα καθήκοντα.

 

8. Στις κοινότητες της χώρας, καθώς και στους συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων είναι δυνατή η σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας με σχετική πρόβλεψη στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας αυτών, κατόπιν προηγούμενης εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

9. Για την αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σε πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι 10.000 κατοίκους συνιστάται μία (1) θέση κλάδου Οικονομικού Λογιστικού με πτυχίο Λογιστικής κατεύθυνσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και σε αντίστοιχους άνω των 10.000 κατοίκων συνιστώνται δύο (2) θέσεις του ίδιου κλάδου.

 

Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στην πρώτη τροποποίηση του οικείου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

10. Το άρθρο 68 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) και η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) καταργούνται.

 

11. Η προϋπόθεση της ιδιότητας του δημότη του δήμου ή της κοινότητας που καταργήθηκε με τη συνένωση, ή του συνοικισμού που προσαρτήθηκε, για την εκλογή στο αξίωμα προέδρου, μέλους τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου, η οποία απαιτείτο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 και την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), ήταν αναγκαία κατά την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω νόμου και πριν από την πραγματοποιηθείσα κατάρτιση ενιαίου δημοτολογίου, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 3 του άρθρου 15, του ανωτέρω νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.