Νόμος 3146/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Θέματα προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού οριζόμενο ως εξής:

 

α) Για το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αφοδευτηρίων, οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, χειριστές σαρώθρων, εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρίψης ασφάλτου, καθώς και για τους μηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων, σε εκατόν τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτό (131,85).

 

β) Για το εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό, τεχνίτες εν γένει, υγειονομικό προσωπικό, γεωπονικό προσωπικό, μουσικούς πνευστών οργάνων, ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας, οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων έργου και για όλους τους κλάδους της κατηγορίας ΥΕ, σε εκατόν δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (115,70).

 

γ) Για το λοιπό προσωπικό, σε ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (83,42).}

 

Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 01-01-2003.

 

2. Στον ταμία, διαχειριστή, εισπράκτορες και ελεγκτές εσόδων εξόδων που υπηρετούν στην Ταμειακή Υπηρεσία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και έχουν ορισθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ή κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις των κλάδων ΔΕ14 και ΔΕ15 καταβάλλεται το επίδομα διαχειριστικών λαθών της περίπτωσης Έ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου και νόμου.

 

Βλέπε ήδη άρθρο 7 παράγραφος Α περίπτωση 14 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/20003), σχετικά με χορήγηση επιδόματος αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών των υπαλλήλων της ανωτέρω παραγράφου 2.

 

3. Στην παράγραφο 47 του άρθρου 8 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) διαγράφονται οι λέξεις στους μόνιμους υπαλλήλους και αντικαθίστανται με τις λέξεις σε όλο το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό.

 

4. Το προσωπικό του κλάδου ΔΕ 23, Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία) που υπηρετεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ά βαθμού και κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, μετατάσσεται στους αντίστοιχους κλάδους ΠΕ23 ή ΤΕ23 με τη διαδικασία του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981), όπως ισχύει

 

5. Στις εξαιρέσεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 55/1998, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και το προσωπικό του άρθρου 20 παράγραφος 4 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

6. Το ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών Τεχνικού Εξοπλισμού των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθιερώνεται μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη σε 24ωρη ή δωδεκάωρη βάση κατά τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, καταπτώσεις κ.λ.π.).

 

7. Η διάταξη του άρθρου 68 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) εφαρμόζεται αναλόγως, αφότου ίσχυσε και για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών.

 

8. Η 06-12 εορτή του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της πόλης Καλύμνου, ορίζεται ως ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.