Νόμος 3345/05 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διαχείριση εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ρύθμιση επί μέρους οικονομικών ζητημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 89 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι εισπράξεις εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατατίθενται έντοκα σε λογαριασμούς, που ορίζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη Τράπεζα. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου είναι δυνατόν ποσοστό των ανωτέρω εσόδων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου αυτών, να επενδύεται μέσω του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997), όπως ισχύει. Σε βάρος των λογαριασμών αυτών αναλαμβάνονται τα ποσά που απαιτούνται για την πληρωμή των εξόδων.}

 

2. Στους Αντινομάρχες, οι οποίοι έχουν τις ιδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 30 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3146/2003, καταβάλλεται αδιακρίτως από 01-01-2005, το 50% των εξόδων παράστασης του Νομάρχη.

 

3. Η ρύθμιση της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) εφαρμόζεται και για τους Έπαρχους και για τους Προέδρους των Νομαρχιακών Συμβουλίων.

 

4. Τα εδάφια που προστέθηκαν στο άρθρο 27 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) με τοάρθρο 26 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004) αντικαθίστανται, από την έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου 27 του νόμου 3220/2004, ως εξής:

 

{Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού τα δικαιώματα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και του Ταμείου Νομικών, που εισπράττονται με βάση τη διάταξη του άρθρου 29 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) και την κοινή απόφαση 1002705/62/Τ&ΕΦ (ΦΕΚ 57/Β/2002) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδονται από το Δημόσιο. Ο τρόπος απόδοσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Με όμοια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά και τα αντίστοιχα ποσοστά που καθορίσθηκαν με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.