Νόμος 3756/09 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Για το οικονομικό έτος 2009, το ποσοστό των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) δεν κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο Πόροι του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. Τα ανωτέρω ποσοστά, για το ίδιο οικονομικό έτος, αποδίδονται στους δήμους και στις κοινότητες με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις περί Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), όπως ισχύει.

 

β. Η ελάχιστη ποσοστιαία ρύθμιση των πόρων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, η οποία προβλέπεται από την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3274/2004 και για το οικονομικό έτος 2009 παραμένει αμετάβλητη.

 

2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008), μετά τη φράση για τους υπαλλήλους αυτούς απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση μετά την 01-01-2012.

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η σταδιακή καταβολή των διαφορών των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-2009 και ολοκληρώνεται την 01-01-2012.}

 

γ. Στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008), από της ενάρξεως ισχύος του, περιλαμβάνεται και η πρόσθετη αμοιβή της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007). Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του νόμου 3731/2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού εκδίδεται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

δ. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 36 του νόμου 3731/2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.