Νόμος 3920/11 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Λοιπά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου το ύψος κάθε συμβατικής, νόμιμης ή άλλης αποζημίωσης που καταβάλλεται από τους παλαιούς φορείς ή τους νέους φορείς ή τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών λόγω καταγγελίας και εν γένει με αφορμή τη λύση υφιστάμενης ή μέλλουσας να συσταθεί σχέσης ή σύμβασης ρυθμίζεται ως εξής:

 

(α) Στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια των νόμων [Ν] 2112/1920 (ΦΕΚ 67/Α/1920) και [Ν] 3198/1955 (ΦΕΚ 98/Α/1955) για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

 

Για το μετατασσόμενο προσωπικό, υπόχρεος καταβολής αυτής της αποζημίωσης είναι ο παλαιός φορέας, κατά το μέρος της που αναλογεί στο χρόνο εργασίας που διανύθηκε σε αυτόν. Παράλληλα, για το μέρος αυτό της αποζημίωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και ο φορέας υποδοχής.

 

(β) Στις συμβάσεις ιδιόμορφης έμμισθης εντολής, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 94Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3026/1954 (ΦΕΚ 235/Α/1954) για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης ιδιόμορφης έμμισθης εντολής.

 

2. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζει οποιοδήποτε ζήτημα ανάγεται στα θέματα των άρθρων 8 έως 13 ακόμη και κατ' απόκλιση των ρυθμίσεων αυτών σε τεχνικής φύσεως ζητήματα και ιδίως προθεσμίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.