Νόμος 3920/11 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Οργανόγραμμα και κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας - Μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού β' φάσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε δύο μήνες από τη συντέλεση της διαδικασίας μετασχηματισμού, το διοικητικό συμβούλιο του κάθε νέου φορέα και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, αφού λάβει υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες και ειδικότερες απαιτήσεις του, καταρτίζει οργανόγραμμα και κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, που τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κατισχύουν οποιουδήποτε άλλου.

 

2. Το οργανόγραμμα και ο κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνουν ιδίως:

 

(α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενα τους, τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση, τις οργανικές θέσεις, και εν γένει την ιεραρχική οργάνωση. Μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας προβλέπεται υποχρεωτικά υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 3429/2005,

 

(β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.

 

(γ) τον κανονισμό προσωπικού της εταιρείας, που περιλαμβάνει ιδίως τις ειδικότητες προσωπικού, τις αρμοδιότητες κάθε ειδικότητας και διατάξεις πειθαρχικών κανόνων

 

(δ) όσα αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα κρίνει σκόπιμο το διοικητικό συμβούλιο του κάθε νέου φορέα και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

3. Κατά τη σύνταξη του οργανογράμματος και του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας από τον κάθε νέο φορέα και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών λαμβάνονται υπόψη οι οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες των εταιρειών Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε νέου φορέα ή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών αποφασίζει μονομερώς την τοποθέτηση κάθε εργαζόμενου στις θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε ισχύ του οργανογράμματος και του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, χωρίς να δεσμεύεται από την ειδικότητα ή το είδος εργασίας που παρείχε μέχρι τότε ο εργαζόμενος στους παλαιούς φορείς ή στο νέο φορέα ή στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε αντίθετης διατάξεως της κείμενης νομοθεσίας.

 

Κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε ισχύ του οργανογράμματος και του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας στον κάθε νέο φορέα και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών καλύπτονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο από το διοικητικό συμβούλιο του νέου φορέα και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

4. Το οργανόγραμμα και ο κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας μπορούν να τροποποιούνται με την τήρηση των διατάξεων του νόμου 3429/2005.

 

5. Από τη θέση σε ισχύ του οργανογράμματος και του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας καταργούνται οι υφιστάμενοι κανονισμοί εργασίας, καθώς και οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

 

6. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου και της κείμενης νομοθεσίας εν γένει, μπορεί μετά από εισήγηση των διοικητικών συμβουλίων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και των νέων φορέων, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να μεταφερθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος, μία ή περισσότερες φορές από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή οποιονδήποτε νέο φορέα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων του άρθρου 7 παράγραφος 5. Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται κατά τον τρόπο αυτό επανέρχονται στην αρχική επιχείρηση, εφόσον λήξει για οποιονδήποτε λόγο η σύμβαση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του κάθε εργαζομένου και της επιχείρησης, στην οποία μεταφέρθηκε. Ο εργαζόμενος που μεταφέρεται στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν μπορεί να τοποθετείται και σε θέση διαφορετική της ειδικότητας του μετά από εκπαίδευση.

 

7. Από τη θέση σε ισχύ του οργανογράμματος και για χρονικό διάστημα τριών ετών τα διοικητικά συμβούλια των νέων φορέων και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών με κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους μπορούν με εισήγηση τους, την οποία υποβάλλουν στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς έγκριση, να καθορίζουν τον αριθμό του πλεονάζοντος προσωπικού β' φάσης. Ο Υπουργός Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων με απόφαση του εγκρίνει την εν λόγω εισήγηση των διοικητικών συμβουλίων ή καθορίζει μόνος του τον αριθμό του πλεονάζοντος προσωπικού β' φάσης, αν διαφωνεί ή αν τα διοικητικά συμβούλια των νέων φορέων και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δεν υποβάλουν εγκαίρως την εισήγηση τους προς έγκριση. Το πλεονάζον προσωπικό β' φάσης μετατάσσεται σε φορέα υποδοχής κατά τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 9 που εφαρμόζεται αναλόγως. Για τις μετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού β' φάσης, όπου στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ενέργεια του εξουσιοδοτημένου προσώπου, αυτή θα γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του εκάστοτε νέου φορέα και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.