Νόμος 3920/11 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ορισμοί - Εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τη ρύθμιση των θεμάτων προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ακόλουθοι όροι που χρησιμοποιούνται στα άρθρα 8 έως 13 του παρόντος νόμου έχουν την εξής έννοια:

 

α. Παλαιοί φορείς: Οι εταιρείες Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων, Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας, Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία.

 

β. Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο: Το ή τα πρόσωπα, μέλη ή μη των διοικητικών συμβουλίων των παλαιών ή νέων φορέων ή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών είτε όχι, που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα εν λόγω διοικητικά συμβούλια για να εκπροσωπήσουν τις εταιρείες αυτές στις ενέργειες του άρθρου 9.

 

γ. Διαδικασία μετασχηματισμού: Οι περιγραφόμενες στο Κεφάλαιο Ι του παρόντος νόμου ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα την οργάνωση και λειτουργία των νέων φορέων.

 

δ. Νέος φορέας: Οι Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία και Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ε. Προσωπικό: Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καθώς και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιονδήποτε παλαιό ή νέο φορέα ή τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

στ. Εργαζόμενος: Μέλος του προσωπικού.

 

ζ. Πλεονάζον προσωπικό α' φάσης: Ο αριθμός των εργαζόμενων του κάθε παλαιού φορέα και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών που, εν όψει της διαδικασίας μετασχηματισμού του Κεφαλαίου Ι του παρόντος νόμου, είτε δεν είναι αναγκαίος για την επιδίωξη των σκοπών του φορέα είτε δεν κατέχει οργανική θέση στο οργανόγραμμα του.

 

Την 01-10-2010 ο αριθμός αυτός είναι (μειούμενος ανάλογα, σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή αποχωρήσεων μετά την 01-10-2010):

 

 

Κίνηση. Υποστηρικτικό Προσωπικό. Προσωπικό Εκμετάλλευσης

Τεχνικοί

Διοικητικοί

Βοηθητικοί

Σύνολο

Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων

450

100

60

30

640

Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία

100

30

40

20

190

Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας

-

-

80

10

90

Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία

20

5

85

10

120

Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία

200

30

60

50

340

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

-

-

60

-

60

Σύνολο

770

165

385

120

1440

 

η. Πλεονάζον προσωπικό β' φάσης: Ο αριθμός των εργαζόμενων του κάθε νέου φορέα και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών που. κατά το διοικητικό του συμβούλιο, είτε δεν είναι αναγκαίος για την επιδίωξη των σκοπών του είτε δεν κατέχει οργανική θέση στο οργανόγραμμα που θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.

 

θ. Φορέας υποδοχής: Κάθε δημόσια υπηρεσία ή οργανισμός, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από δημόσια αρχή, αυτοτελής ή ανεξάρτητη Αρχή, δήμος ή περιφέρεια (1ος ή 2ος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης).

 

ι. Υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας: Όλες οι ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος ρυθμίσεις του κανονιστικού και ενοχικού περιεχομένου των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Αποφάσεων Μεσολαβητών, Διαιτητικών Αποφάσεων και λοιπών κανονιστικών αποφάσεων που έχουν κατά καιρούς καταρτισθεί ή εκδοθεί μεταξύ των οποιωνδήποτε εκπροσώπων και οργανώσεων του προσωπικού ή οποιωνδήποτε κατηγοριών του προσωπικού και των παλαιών φορέων και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Στις υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α)α) Για την Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το Προσωπικό Κίνησης και το Βοηθητικό Προσωπικό, για το Τεχνικό Προσωπικό και τους Εργατοτεχνίτες του Βοηθητικού Προσωπικού, για το Διοικητικό Προσωπικό και τους τηλεφωνητές του Βοηθητικού Προσωπικού και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

 

β)β) Για την Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών, με το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Αττικό Μετρό και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

 

γ)γ) Για την Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με την Ένωση Εργαζομένων Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, με το Σύνδεσμο Τεχνιτών και Υπαλλήλων Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, με το Σύλλογο Υπαλλήλων Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, με το Σύνδεσμο Τεχνικών Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία. με το Σωματείο Ηλεκτροτεχνιτών Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

 

δ)δ) Για την Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

 

ε)ε) Για την Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το Εργασιακό Σωματείο Σωματείο Ηλεκτροδηγών Ηλεκτρικών Σιδηρόδρομων Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, με το Εργασιακό Σωματείο Ένωση Εργαζομένων Ηλεκτρικών Σιδηρόδρομων Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

 

ζ)ζ) Για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το προσωπικό του και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

 

ι)α. Υφιστάμενες λοιπές ρυθμίσεις εργασίας: Όλοι οι όροι των ατομικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας που συνδέουν τους εργαζόμενους με τους παλαιούς φορείς ή τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, καθώς και όλοι οι λοιποί όροι εργασίας που δεν συμπεριλαμβάνονται στις υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας, όπως οι επιχειρησιακές πρακτικές και συνήθειες και τα έθιμα που εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των εργαζόμενων και των παλαιών φορέων και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, ανεξαρτήτως της πηγής δικαίου αυτών.

 

ι)β. Υφιστάμενοι κανονισμοί εργασίας: Οι Κανονισμοί Εργασίας που εκδόθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο και ρυθμίζουν τις σχέσεις, την υπηρεσιακή κατάσταση και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο προσωπικό ή κατηγορία του προσωπικού των παλαιών φορέων και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

Στους υφιστάμενους Κανονισμούς Εργασίας συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, οι εξής:

 

α)α) Για την Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων: Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού.

 

β)β) Για την Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών Συρμών.

 

γ)γ) Για την Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών Αστικών Τροχιοδρόμων - Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία.

 

δ)δ) Για την Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Ηλεκτροδηγών Ηλεκτρικών Σιδηρόδρομων Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, ο Κανονισμός Προσωπικού Εσωτερικών Υπηρεσιών, ο Κανονισμός Προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών.

 

ε)ε) Για την Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία: Ο Υπηρεσιακός Κανονισμός που θεσπίστηκε με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών της 04-10-2003 και οποιοσδήποτε ισχύων κανονισμός.

 

ζ)ζ) Για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών: Οποιοσδήποτε ισχύων κανονισμός.

 

η)η) Και εν γένει οποιοιδήποτε άλλοι κανονισμοί έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίστηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του νόμου [Ν] 2669/1998.

 

ι)γ. Μετάταξη: Η μεταφορά εργαζόμενων από τους παλαιούς φορείς ή τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών στους φορείς υποδοχής σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 9 και της παραγράφου 7 του άρθρου 11.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 13 ρυθμίζουν την εξέλιξη και διαμόρφωση των συμβάσεων ή σχέσεων των εργαζόμενων των παλαιών φορέων και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, οι οποίοι μετατάσσονται σε φορείς υποδοχής ή μεταφέρονται στους νέους φορείς ή παραμένουν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών κατόπιν της διαδικασίας μετασχηματισμού, καθώς και των εργαζόμενων των νέων φορέων και θεσπίζουν γενικούς και ειδικούς όρους εργασίας και γενικώς την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζόμενων, τίθενται δε σε εφαρμογή και ακολουθούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διατάξεως της κείμενης νομοθεσίας οποιασδήποτε πηγής λόγω του κατεπείγοντος και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετείται με τη διαδικασία μετασχηματισμού και την οργάνωση και λειτουργία των νέων φορέων και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών με σκοπό την εξυγίανση των επιχειρήσεων του παρόντος νόμου που παρέχουν το συγκοινωνιακό έργο, την προστασία και διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των δημόσιων οικονομικών εν γένει. Οι ως άνω διατάξεις κατισχύουν κάθε αντίθετης ή άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, συμφωνίας, όρου ή ρήτρας, νόμου ή κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ισχύ νόμου, κανονιστική ή άλλη. ή συμβατικού, ή οργανισμού ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή απόφασης μεσολαβητή ή διαιτητικής απόφασης ή συλλογικής συμφωνίας ή ατομικής σύμβασης ή συμφωνίας ή επιχειρησιακής πρακτικής ή εργασιακής συνήθειας ή άλλης, πάσης μορφής και είδους, πηγής δικαίου. Κάθε ρύθμιση αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού καταργείται, των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου θεωρουμένων ως ειδικότερων σε κάθε περίπτωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.