Νόμος 4001/11 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Εμπορικές σχέσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τη ΔΕΗ ΑΕ (Άρθρο 17 παράγραφοι 1, 4, 5 και 6 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εφόσον:

 

α) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων χρηστών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, διατίθεται σε όλους τους χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό κατά την παραγωγή ή προμήθεια, και

 

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

2. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 106, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να της παρέχουν τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους για την αντικατάσταση των παρόντων πάγιων στοιχείων του Συστήματος, καθώς και για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια. Τα αιτήματα της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κοινοποιούνται και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας απέχει από κάθε ενέργεια που μπορεί να δημιουργεί σύγχυση, με την ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα σήματα και τις εγκαταστάσεις της, όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας ή άλλης συνδεδεμένης με αυτήν, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, επιχείρησης. Είναι δυνατή η τροποποίηση της επωνυμίας της σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται παραβίαση των διατάξεων της παρούσης.

 

4. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας απαγορεύεται να μοιράζεται συστήματα πληροφορικής ή εξοπλισμό, χώρους και συστήματα ασφαλείας με οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, ή άλλες συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, και ιδίως με οποιοδήποτε τμήμα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν επιτρέπεται η από κοινού ανάθεση και χρήση υπηρεσιών από μέρους της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας.

 

5. Οι Ετήσιοι Λογαριασμοί της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας απαγορεύεται να ελέγχονται από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που ελέγχει τους ετήσιους λογαριασμούς της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας ή άλλης Συνδεδεμένης με αυτήν, επιχείρησης.

 

6. Όσον αφορά την ασφάλιση των οχημάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 764/1978 που αφορούν τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.