Νόμος 4001/11 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Μεταφορά δραστηριοτήτων της Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία, που συστήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 328/2000 (ΦΕΚ 268/Α/2000) κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 14 του νόμου 2773/1999, μεταφέρει στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τις οργανωτικές μονάδες και δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς, που ασκεί, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων παγίων, καθώς και του προσωπικού του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που απασχολείται στις εν λόγω δραστηριότητες, που συνιστούν τον Κλάδο Μεταφοράς της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι δραστηριότητες που μεταφέρονται είναι:

 

α) Η δραστηριότητα της Λειτουργίας και Ελέγχου του Συστήματος.

β) Η δραστηριότητα Ανάπτυξης και Συντήρησης του Συστήματος.

γ) Η δραστηριότητα της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων.

δ) Η δραστηριότητα Εμπορικών και Ρυθμιζόμενων Θεμάτων εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 118.

ε) Η δραστηριότητα των Μετρήσεων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η προθεσμία που προβλέπεται με το πρώτο εδάφιο, μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω 6 μήνες.

 

2. Η μεταβίβαση αυτή, όσον αφορά τις έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μεταφερόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 μονάδες και δραστηριότητες, εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και με την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ομοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψη τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους του.

 

3. Η ως άνω εισφορά της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πραγματοποιείται με απόσχιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993 του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που υπάγονται στις δραστηριότητες της παραγράφου 1, με τις ακόλουθες Παρεκκλίσεις:

 

α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, μπορεί να μεταφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και αυτοκινήτων.

 

γ) Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύμβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

 

δ) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσχισης. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσχισης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης.

 

ε) Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ' εφαρμογή άλλων νόμων παραμένουν στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

στ) Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αφορούν τον εισφερόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω κλάδο και απολαμβάνει των φορολογικών προνομίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ζ) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σχετικά με τον Κλάδο Μεταφοράς, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2166/1993 δεν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης σε διακεκριμένους λογαριασμούς των λογιστικών βιβλίων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προκειμένου για τις συναλλακτικές και λοιπές πράξεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα μετά την ημέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης, θα αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και δεν θα μπορούν λόγω της φύσεως τους να διαχωριστούν από τις συναφείς πράξεις των λοιπών κλάδων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι πράξεις αυτές θα διαχωριστούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και θα μεταφερθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του μετασχηματισμού με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας τον κλάδο ανώνυμης εταιρίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 2166/1993.

 

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αυξάνεται λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας νέες μετοχές, οι οποίες παραδίδονται στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.

 

6. Εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία μεταβιβάζει στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία που συστήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 328/2000 (ΦΕΚ 268/Α/2000) κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 14 του νόμου 2773/1999 χωρίς αντάλλαγμα.

 

7. Εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ολοκλήρωση της κατά τα παραπάνω απόσχισης η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταβιβάζει στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία το σύνολο των μετοχών που θα κατέχει στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας συνεπεία της απόσχισης και εισφοράς, έναντι ανταλλάγματος ίσου με την ονομαστική αξία των εν λόγω μετοχών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.